Załącznik nr 6 Ogólne warunki umowy UMOWA wzór icon

Załącznik nr 6 Ogólne warunki umowy UMOWA wzór
Pobierz 29,2 Kb.
NazwaZałącznik nr 6 Ogólne warunki umowy UMOWA wzór
Data konwersji01.06.2013
Rozmiar29,2 Kb.
TypDokumentacja

oznaczenie sprawy: ZP / 3230 / 31 / 10

Strona zZałącznik nr 6

Ogólne warunki umowy

UMOWA - wzór

ZP/3230/31/2010


Zawarta dnia …………………….. w Poznaniu

Pomiędzy: Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – Zdzisławem W. Krajewskim; działającym przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą w (61-625) Poznaniu przy ul. Czarna Rola 4; REGON 000162406 i NIP 972-05-27-579; zwanym dalej Zamawiającym

a: …………………………………………………………zarejestrowaną ………………………………………………………………

z siedzibą w ………………………przy ul. ……………………………………………………………………..,

REGON ……………………………….., NIP ………………………………………………….

działającym osobiście,

zwanym dalej Wykonawcą,

w rezultacie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1.

Przedmiot i miejsce realizacji umowy

 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczenie oraz montażu mebli, których szczegółowy opis zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ, który stanowi integralną część niniejszej umowy, zwanych dalej meblami.

 2. O przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić:

 1. Ewę Makowską, w przypadku dostarczenia mebli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Czarna Rola 4 pod numer telefonu 0618270500.

 2. Mirosława Michasia, w przypadku dostarczenia mebli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile pod numer telefonu 0672125777.

 3. Lucynę Sznabel w przypadku dostarczenia mebli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Lesznie pod numer telefonu 0655295856

 4. Mirosława Karolaka w przypadku dostarczenia mebli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu pod numer telefonu 0627646330.

 5. Andrzeja Sparażyńskiego w przypadku dostarczenia i montażu mebli dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Koninie pod numer telefonu 0632402940

z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 1. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem i rozładunkiem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe, itp.) wliczone są w cenę przedmiotu umowy.


§2

Termin dostawy i odbiór


 1. Termin wykonania umowy wynosi 20 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Z ramienia Zamawiającego za realizacje umowy będzie odpowiadała Ewa Makowska

 3. Odpowiedzialny za realizację umowy w imieniu Wykonawcy – …………………………………………..

 4. Odbiór dostawy nastąpi w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Zamawiającego.

 5. Fakt dostarczenia i montażu mebli potwierdzony zostanie protokołem odbioru.

 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedmiotu umowy w terminie tygodnia dnia od daty dostarczenia i montażu przedmiotu umowy.

 7. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń, usterek itp. lub rozbieżności między wymaganym a dostarczonym przedmiotem umowy, zostanie sporządzony protokół rozbieżności. Zamawiający wyznaczy wykonawcy dodatkowy termin do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej bez wad, usterek, uszkodzeń itp. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni, po tym terminie Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy osobom trzecim

 8. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz ze wszystkimi dokumentami w języku polskim w szczególności:

 1. Kartę gwarancyjną,

 2. Instrukcję obsługi,

§3

Wynagrodzenie


 1. Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy określonego w § 1 na kwotę netto ………………… zł za całość dostawy (słownie: ……………………………………………………………)

+ podatek VAT ……………… zł (słownie: ………………………………….) co daje kwotę brutto ………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………..)

 1. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 2. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

 4. Faktura będzie zawierać ceny jednostkowe przedmiotu umowy.§4

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

a) za zwłokę w realizacji zamówienia – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, i to za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości określonych w § 2 pkt. 9 zgłoszonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu;

d) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktury.

3. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy powstała szkoda, Stronie, która ją poniosła, przysługuje prawo do jej pokrycia przez Stronę odpowiedzialną w pełnej wysokości (odszkodowanie uzupełniające).


§5

Gwarancja, serwis, rękojmia

    1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji …………………. miesięcznej

    2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Zamawiający zgłosi Wykonawcy jej wystąpienie pod numer telefonu ……………………………

4. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia dokona oględzin i wyznaczy termin do usunięcia usterki nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania oględzin.

5. W przypadku nie zachowania terminów wyznaczonych, w pkt. 4 Zamawiający będzie mógł naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 4ust.1 lit c

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym


§6

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) zostanie ogłoszone zakończenie działalności lub likwidacja (rozwiązanie) firmy Wykonawcy;

b) w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca realizuje dostawę niezgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie;

 1. jeżeli opóźnienie w dostawie (niewynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) przekroczy 2 tygodnie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu w terminie 1 tygodnia od powstania ww. uprawnienia.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

    1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

    2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy dostawa jest wykonana wadliwie lub sprzecznie z umowa.


§7

Zmiana umowy


    1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

    2. Inne zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§8

Kodeks cywilny

W sprawach nie uregulowanych umową oraz ustawą Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§9

Właściwość sądu

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§10

Egzemplarze umowy

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jedna dla Wykonawcy


………………………………… ………………………………

Wykonawca Zamawiający

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik nr 6 Ogólne warunki umowy UMOWA wzór iconOGÓLNE WARUNKI UMOWY § DEFINICJE

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja