WNIOSEK WNIOSEK icon

WNIOSEK WNIOSEK
Pobierz 49,3 Kb.
NazwaWNIOSEK WNIOSEK
Data konwersji26.05.2013
Rozmiar49,3 Kb.
TypWniosek
WNIOSEK WNIOSEK /PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE/


O UZYSKANIE KARTY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
DLA RATOWNIKA MEDYCZNEGO


^ Nazwa podmiotu wydającego kartę doskonalenia zawodowego

(wypełnia wnioskodawca)1. Imię (imiona) i nazwisko

…………….…..………………….……………………………………...................................
2. Nazwisko panieńskie

…………….…..………………….……………………………………...................................
3. Data i miejsce urodzenia

…………….…..………………….……………………………………...................................
4. Numer PESEL

…………….…..………………….…………………………………….
5. Miejsce stałego zameldowania:

……………….………….. ……………………….…………………...………………..….
(kod) (miejscowość)

…………………………………………………………………………..…………………………………….………………………..(ulica)

(nr domu) (nr mieszkania)6. Adres do korespondencji:

……………….………….. ……………………….…………………...………………..….
(kod) (miejscowość)

…………………………………………………………………………..…………………………………….………………………..(ulica)

(nr domu) (nr mieszkania)


Telefon kontaktowy: ..................................................................................................................................................................................................................................................................


7. Rodzaj ukończonej szkoły:
*Wyższa

(* zaznacz właściwe)*Policealana

8. Nazwa Szkoły Wyższej/Policealnej ............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


9. Nazwa tytułu na dyplomie: * ratownik medyczny(* zaznacz właściwe)


*licencjat na kierunku zdrowie publiczne
w specjalności ratownictwo medyczne
* licencjat na kierunku ratownictwo medyczneinne (jakie) ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................


10. Data i numer wydania dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje:………………………......................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
strona 1/2
(wypełnia wnioskodawca)
11. Miejsce wykonywania zawodu
……………………..…………………..…....………..…………………………...…...…………..…………………………………..
……………………..…………………..…....………..…………………………...…...…………..…………………………………..
……………………..…………………..…....………..…………………………...…...…………..…………………………………..
……………………..…………………..…....………..…………………………...…...…………..…………………………………..12. Data uzyskania dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu ratownika medycznego……………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego * …………..……...…...……………………………………………………...................................................... ..................................................................(data)


(podpis wnioskującego)(Oświadczenia wypełnia wnioskodawca)Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) posiadam uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego


.................................................... ..................................................................(data)


(podpis wnioskującego)Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na zbieranie i przechowywanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu kształcenia podyplomowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 zpóźn. zm.).


..............................................................

………………………………………………….


(data)

(podpis wnioskodawcy)


* w przypadku wniosku o uzyskanie karty doskonalenia zawodowego na kolejny okres edukacyjny, do wniosku należy dołączyć kserokopię zaliczenia doskonalenia zawodowego przez dysponenta jednostki z poprzedniego okresu edukacyjnego
strona 2/2

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

WNIOSEK WNIOSEK iconWniosek o wpis do ewidencji instruktorów (wniosek drukujemy dwustronnie na jednej kartce)

WNIOSEK WNIOSEK iconWNIOSEK O UREGULOWANIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM 05 WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA WYDANIE PASZPORTU

WNIOSEK WNIOSEK iconWniosek samego inspektora, z urzędu lub na wniosek zgłoszony wraz z uzasadnieniem przez kierownika jednostki kontrolowanej

WNIOSEK WNIOSEK iconZałącznik Nr 1 do Regulaminu – Wniosek o wszczęcie postępowania WNIOSEK

WNIOSEK WNIOSEK iconWniosek z urzędu wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 30 dni

WNIOSEK WNIOSEK iconWniosek marzec wniosek wrzesień

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja