PROGRAM INWESTYCJI icon

PROGRAM INWESTYCJI
Pobierz 159,61 Kb.
NazwaPROGRAM INWESTYCJI
Data konwersji25.05.2013
Rozmiar159,61 Kb.
TypProgram
PROGRAM INWESTYCJI

program planowanej do realizacji inwestycji w ………… r.
^ NUMER EWIDENCYJNY WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU ZUW
^ PIECZĘĆ INWESTORA


(NAZWA I LOKALIZACJA INWESTYCJI)
^ I. KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO


1. Koszty realizowanej inwestycji brutto(w tys. zł )


Koszt całkowity:
Koszty poniesione:
Koszty do poniesienia:


-
^ 2. Terminy realizacji (rok, miesiąc)

rozpoczęcie:


- zakończenie:
- rozliczenie końcowe3. Źródła finansowania w poszczególnych latach realizacji (w przypadku współfinansowania inwestycji ze źródeł innych niż budżet państwa należy dołączyć dokument zapewniający finansowanie danej inwestycji z tego źródła)lata realizacji

Źródła finansowania

2010

i przed

2011

2012

2013

2014

RAZEM

(łączny koszt inwestycji)

w tys. zł

środki z budżetu państwa

 

 

 

 

 

 

środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

 

 

 

 

 

Inne:

 

 

 

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

^ RAZEM (zaangażowane środki w danym roku)

 

 

 

 

 

 ^ II. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA
^ 1. Opis przedsięwzięcia (zakres rzeczowy):^ 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedsięwzięcia określonego we „Wniosku”

Lp.Elementy i rodzaje robótKoszt realizacji w tysiącach złotych z VAT

Termin zakończenia poszczególnych składników przedsięwzięcia

/miesiąc, rok/
ogółem

wykonane

do wykonaniaOGÓŁEM :
3. Planowany okres zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji oraz planowana kwota środków finansowych i źródła ich pochodzenia umożliwiająca zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji:- termin zagospodarowania (miesiąc, rok):


- koszty i źródła finansowania :

^ 4. Przewidywane efekty rzeczowe przedsięwzięcia:


^ 5. Przewidywana data przekazania do eksploatacji

(ewentualnie z podziałem na etapy) :
^ 6. Stanowisko i dane osoby reprezentującej inwestora:


NR TELEFONU , FAX , ADRES E-MAIL, NR KIERUNKOWY (.........................)


^ 7. Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji oraz ocena ekonomicznej efektywności inwestycji:

^

III. DANE O - INWESTORZE
1. Pełna nazwa:^ 2. Charakterystyka Inwestora (rodzaj prowadzonej działalności)^ 3. Status prawny:4. Adres (w tym powiat, województwo):


^ KONTAKTY ROBOCZE
1. z Inwestorem

2. z Jednostką lub Wydziałem ZUW właściwym merytorycznie do nadzoru realizacji danej inwestycji(imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon)

^ POTWIERDZAM ZASADNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI


pieczątka

Kierownika jednostki lub dyrektora wydziału ZUW

właściwego merytorycznie do potwierdzenia zasadności

realizacji inwestycji

^ IV. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY :
 1. Oświadczam/y, że informacje podane we wniosku i w załącznikach są kompletne oraz zgodne z rzeczywistością,

 2. Oświadczam/y, że posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością,

 3. Oświadczam/y, że wszystkie działania podejmowane w ramach projektu podejmowane będą
  w zgodzie z Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 - tj), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r.
  w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U.
  z 2010 r. Nr 238, poz. 1579),


 4. Oświadczam/y, że będziemy informowali Wojewodę Zachodniopomorskiego o każdym odchyleniu, rozbieżności danych podanych we wniosku w stosunku do stanu faktycznego,

 5. Oświadczam/y, że dokonamy rozliczenia inwestycji finansowanej z budżetu państwa, zgodnie
  z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U z 2010 r. Nr 238, poz. 1579)
(PIECZĄTKI I PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH PRZEZ INWESTORA)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

PROGRAM INWESTYCJI iconProgram inwestycji wieloletnich

PROGRAM INWESTYCJI iconProgram inwestycji wieloletnich

PROGRAM INWESTYCJI iconProgram: Dotacja na Wspólne Przedsięwzięcie RAPORT TECHNICZNY INWESTYCJI

PROGRAM INWESTYCJI iconSystem zachęt dla promocji inwestycji krajowych oraz przyciągania inwestycji zagranicznych – TURYSTYKA

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja