WOJEWODA icon

WOJEWODA
Pobierz 39,8 Kb.
NazwaWOJEWODA
Data konwersji26.05.2013
Rozmiar39,8 Kb.
TypDokumentacjaWOJEWODA

ZACHODNIOPOMORSKIEgz. 1


FB-3.431.1.12.2012.4.MZ Szczecin, dnia lipca 2012 r.


Pan

Janusz Żmurkiewicz

Prezydent Świnoujścia


Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
w dniach od 14 do 25 maja 2012 r. została przeprowadzona kontrola planowa w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta Świnoujście, 72 – 600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5. Kontrolę przeprowadzili: Grzegorz Niemczyk – starszy inspektor (kierownik zespołu kontrolującego) oraz Ewelina Płuciennik – inspektor wojewódzki z Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w oparciu
o upoważnienia nr: 1.12/1/2012 i 1.12/2/2012 z dnia 21 maja 2012 r. Kontrolę dokonano
w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych w 2011 r. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie oraz prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i windykacji należności budżetu państwa
z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa w 2011 r.


  1. Działania Starostwa Świnoujście związane z udokumentowaniem poniesionych wydatków dotyczących wykorzystania dotacji celowych w 2011 r. w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 - Urzędy wojewódzkie (realizowane przez Urząd Miasta w Świnoujściu), ocenia się pozytywnie.

  2. Czynności dotyczące prowadzenia ewidencji księgowej wraz z procesem windykacji należności budżetu państwa z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2011 r. (realizowane przez Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście), ocenia się pozytywnie.


Wskazane powyżej oceny zostały oparte na następujących ustaleniach.


Ad. 1) Dotacja celowa przyznana w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie


Wojewoda Zachodniopomorski zarządzeniem nr 62/2011 z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2011 r. przyznał Starostwu Świnoujście dotację celową w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 82.900,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

Dotacja ta została wykorzystana w wysokości 82.899,98 zł, z tego:

  • 81.039,98 zł - na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech pracowników,
    w tym: 3 pracowników z Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami i 1 z Wydziału Księgowości Urzędu Miasta Świnoujście wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,

  • 1.860,00 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 0,02 zł została zwrócona na konto Wojewody Zachodniopomorskiego – wyciąg bankowy z dnia 30.01.2012 r.

Zasadność wydatkowania środków w ramach dotacji została potwierdzona dowodami księgowymi w postaci list płac, które zostały opisane i zadekretowane w sposób prawidłowy. Środki otrzymanej dotacji zostały faktycznie wypłacone przez jednostkę kontrolowaną.

Zestawienie skontrolowanych dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
w 2011 r. zawarte jest w tabeli nr 1 stanowiącej akta kontroli.

Urząd Miasta w Świnoujściu prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków pochodzących z przedmiotowej dotacji.

(dowód: akta kontroli od str. nr 12 do 71)


Ad. 2) Prowadzenie ewidencji księgowej oraz windykacja należności budżetu państwa
z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomościami Skarbu Państwa.


Urząd Miasta w Świnoujściu prowadzi ewidencję opłat za następujące formy użytkowania nieruchomościami będącymi w zasobie Skarbu Państwa: użytkowanie wieczyste gruntu, trwały zarząd, dzierżawę gruntu, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż budynków.

Zestawienie należności (wraz z saldem początkowym) oraz zaległości w poszczególnych formach użytkowania nieruchomościami Skarbu Państwa na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Lp.

Forma użytkowania nieruchomości

Należność (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)

Dochody wykonane

Zaległości


% zadłużenia (5 : 3)

1

2

3

4

5

6

1

Użytkowanie wieczyste gruntu

3 427 690,55

3 250 159,62

177 530,93

5,18

2

Trwały zarząd

128 413,51

128 413,51

0,00

0,00

3

Dzierżawa gruntu

156 099,58

153 806,06

2 293,52

1,47

4

Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

70 096,72

70 091,17

5,55

0,01

5

Sprzedaż budynki

130 834,00

130 834,00

0,00

0,00

6

Odszkodowanie- minie SP, służebność przesyłu SP

412 417,07

412 417,07

0,00

0,00

7

Odsetki

34 925,93

9 490,23

25 435,70

72,83

Ogółem

4 360 477,36

4 155 211,66

205 265,70

4,71

Z powyższych wyliczeń wynika, iż całkowite zadłużenie stanowi 4,71 % w stosunku do należności ogółem.

Zadłużenie z tytułu niedokonanych opłat w terminie za: użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawę gruntów, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz naliczonych odsetek na koniec 2011 r. wykazane w ewidencji księgowej na koncie rozrachunków 221 wyniosło łącznie 205.265,70 zł, z tego: 179.830,00 zł – należność główna, 25.435,70 zł – odsetki. Kwoty zadłużenia wykazane w ewidencji księgowej zgodne są ze sprawozdaniem Rb – 27ZZ za okres od początku roku do końca IV kwartału 2011 roku oraz
z wykazem dłużników na dzień 31.12.2011 r.

(dowód: akta kontroli od str. nr 72 do 123)

W kontrolowanej Jednostce zadłużenie wobec Skarbu Państwa na dzień 31.12.2011 r. posiadały 162 podmioty, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntu – 133,

- dzierżawy gruntu – 17,

- przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.

W celu dokonania oceny działań windykacyjnych wobec podmiotów posiadających zadłużenie, kontrolujący za pomocą doboru losowego z interwałem dokonali wyboru 51 akt dłużników posiadających grunt w użytkowaniu wieczystym. Spośród pozostałych dłużników dobrano 5 o najwyższej kwocie zadłużenia. Natomiast akta dłużników posiadających nieruchomość w dzierżawie (17) oraz z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności (12) skontrolowano w 100%.

W wyniku kontroli akt dłużników stwierdzono, że czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania należności Skarbu Państwa prowadzone były w sposób prawidłowy.

Starostwo stosowało przede wszystkim wezwania do zapłaty, po otrzymaniu których większość dłużników regulowało swoje zobowiązania. W przypadku nie uiszczenia należności wszczynano postępowanie egzekucyjne, podczas którego zostało wykonanych szereg czynności zmierzających do odzyskania należności Skarbu Państwa takich jak: zajęcie wierzytelności przez komornika, zajęcie wynagrodzenia, wystawienie nakazów zapłaty
w postępowaniu upominawczym wraz z wystąpieniem o klauzulę wykonalności, występowanie do sądu o wystawienie drugiego tytułu wykonawczego celem uzyskania wpisu do hipoteki, ogłoszenia o licytacji przez Komornika Sądowego.

Zestawienie czynności windykacyjnych wobec skontrolowanych dłużników zawarte jest
w tabeli nr 2 stanowiącej akta kontroli.

(dowód: akta kontroli od str. nr 124 do 127)

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie


ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

tel. 091 4303 538, fax. 091 4303 338,

e-mail: fb@szczecin.uw.gov.pl

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

WOJEWODA iconWojewoda

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja