ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego icon

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pobierz 116,72 Kb.
NazwaZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data konwersji25.05.2013
Rozmiar116,72 Kb.
TypDokumentacja


ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI


……………………………………………….

Szczecin, dnia maja 2012 r.


BZK – II.68.3.13.2012.M


BEZPIECZNE WAKACJE 2012”


ZALECENIA


Wojewody Zachodniopomorskiego

dla organów administracji rządowej w województwie

i samorządu terytorialnego

w sprawie organizacji działań na rzecz

bezpieczeństwa i porządku publicznego

w okresie wakacji 2012 roku

w województwie zachodniopomorskim


DYREKTOR

Wydziału Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego


Piotr Gabinowski


^

Szczecin – czerwiec - sierpień 2012 rok
Województwo zachodniopomorskie corocznie, w okresie od czerwca do września, ze względu na walory geograficzno – przyrodnicze takie jak atrakcyjność obszarów śródlądowych (jeziora, lasy, parki krajobrazowe), rozwinięta baza turystyczno – sportowa, agroturystyczna i leczniczo – sanatoryjna oraz nadmorskie położenie, stanowi popularne miejsce wypoczynku, w związku z czym w okresie letnim na tym terenie przebywa duża liczba turystów z kraju oraz z zagranicy.

Wzmożony ruch turystyczny, a w szczególności dzieci i młodzieży uczestniczącej
w różnych formach zorganizowanego wypoczynku, powoduje istotny wzrost stanu zagrożenia przestępczością, patologiami społecznymi oraz zdarzeniami charakterystycznymi dla lata, które mają bezpośredni wpływ na poziom stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego odczuwanego przez mieszkańców naszego województwa, jak i osoby przyjeżdżające w celach wypoczynkowych oraz turystyczno - sportowych.

Okres wakacyjny stanowi dla administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie, czas mobilizacji oraz podejmowania dodatkowych przedsięwzięć i wyzwań w celu ograniczenia bądź zminimalizowanie najczęściej występujących w tym okresie zagrożeń Od stopnia zaangażowania oraz determinacji
w podejmowanych przez te organy działaniach, zależeć będzie czy zapewnimy właściwy poziom bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, w tym szczególnie dzieciom
i młodzieży wypoczywającej na terenie naszego województwa.

Organizując działania należy pamiętać również o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży pozostających w miejscach zamieszkania, zapewniając im szczególną ochronę oraz oferując szereg atrakcyjnych form oraz sposobów bezpiecznego spędzania czasu letniego wypoczynku.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji powyższych zadań, działania organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego, realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym obszarze powinny być zintegrowane, konsekwentne oraz skuteczne. W ramach tych działań należy przewidzieć także uczestnictwo stosownych podmiotów pozarządowych (organizacji społecznych, związków wyznaniowych) oraz innych instytucji organizujących lub uczestniczących
w organizacji i zabezpieczeniu wypoczynku. Tylko właśnie takie, kompleksowe
i zintegrowane działania gwarantować będą osiągnięcie właściwego stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz pozwolą zapobiec niepożądanym zjawiskom kryminogennym
i patologicznym w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, w tym szczególnie przez dzieci i młodzież.


 1. Kompleksowe zadania oraz przedsięwzięcia i bezpośrednie działania podejmowane
  w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, realizowane w ubiegłych latach przez organy administracji rządowej w województwie, instytucje oraz jednostki samorządu terytorialnego, przyczyniły się do znacznej poprawy stanu porządku publicznego w tym okresie, a tym samym do zapewnienia mieszkańcom i turystom właściwego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Przeprowadzane analizy dotyczące stanu bezpieczeństwa
  i porządku publicznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego w okresie wakacyjnym, wykazywały systematyczny spadek ilości popełnionych wykroczeń oraz przestępstw w najbardziej uciążliwych dla mieszkańców i turystów kategoriach, jak: rozboje, kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia oraz samochodów. Również znaczną poprawę odnotowano w kategorii wykrywania przestępstw pospolitych tj. kradzieży mienia dokonywanych na terenie obiektów wczasowych, bójek, wymuszeń rozbójniczych oraz spadek liczby wykroczeń. Wpływ na to miały działania prewencyjne prowadzone na terenie tych obiektów oraz stosowanie przez ich właścicieli, w coraz większym stopniu różnych form fizycznego i technicznego zabezpieczenia osób
  i mienia.

Prowadzenie kompleksowych i systematycznych kontroli, w tym również kontroli rejestracji zorganizowanych form wypoczynku, jak również właściwy stosunek
i zrozumienie organizatorów różnych form wypoczynku oraz właścicieli obiektów wczasowych, powoduje stały wzrost poprawy stanu technicznego oraz sanitarnego obiektów wypoczynkowych, miejsc zbiorowego żywienia oraz poprawę w kwestiach przestrzegania zasad obrotu artykułami spożywczymi.

Podejmowane dotychczas działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego dla turystów oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, potwierdziły słuszność realizowanych w sposób kompleksowy i zintegrowany zamierzeń przez wojewódzkie służby, inspekcie i straże oraz organy samorządu terytorialnego, przy współudziale organizacji pozarządowych. Przykładem może być inicjatywa WOPR dotycząca przeprowadzenia audytu kąpielisk morskich
i śródlądowych funkcjonujących na obszarze województwa, w ramach którego sprawdzano przygotowanie i funkcjonowanie kąpielisk pod względem: wyposażenia
w sprzęt ratunkowy oraz medyczny pierwszej pomocy, poprawnej organizacji, sprawności sprzętu rekreacyjnego i wodnego; audyt prowadzony był przez przedstawicieli WOPR przy udziale Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Nadzoru Budowlanego oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego; przeprowadzono ogółem audyt na 50 kąpieliskach.

Zainicjowano i wdrożono również działalność ^ Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego, które było jednym z zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, a którego realizacji podjęło się WOPR Województwa Zachodniopomorskiego. Centrum w okresie czerwiec – sierpień stanowiło punkt koordynacji oraz dysponowania siłami i środkami ratownictwa wodnego WOPR w akcjach ratowniczych zgłaszanych poprzez numery alarmowe 112
i 601 100 100. W sezonie letnim 2011 do tworzonego systemu ratownictwa wodnego włączono również 10 grup interwencyjnych działających na terenie ośmiu powiatów.
W okresie funkcjonowania, CKRW Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie bezpośrednio koordynował działania ratowników 65 razy:

 • 8% zdarzeń w drugiej połowie czerwca – 5 interwencji,

 • 58% zdarzeń w lipcu – 38 interwencji,

 • 34 % zdarzeń w sierpniu – 22 interwencje.

W związku z powyższym wystosowano 65 raportów, dodatkowo Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego przyjęło 560 raportów z całego województwa. Działało ono ściśle współpracując z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym oraz z przedstawicielami CKRW w Sopocie, którzy koordynują działaniami ratowniczymi na terenie województwa zachodniopomorskiego w godzinach nocnych. Wszystkie, podejmowane inicjatywy i działania przyczyniały się do poprawy poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno w świetle osiągniętych wskaźników statystycznych, jak również poziomu odczuwanego bezpieczeństwa przez turystów
i mieszkańców oraz pod względem prowadzenia dokumentacji i analityki występowania zdarzeń niebezpiecznych, co pozwala określić miejsca o szczególnym natężeniu występowania niepożądanych zjawisk.


 1. Na podstawie analizy przebiegu ubiegłorocznej akcji letniej oraz wniosków wyciągniętych po jej zakończeniu, stwierdzono, że najwięcej niebezpiecznych zjawisk występowało w następujących obszarach:
 • prowadzenie pojazdów po użyciu alkoholu bądź środków psychotropowych,
  w okresie lipiec - sierpień 2011 ujawniono 2451 przypadków kierowania pojazdami
  w stanie nietrzeźwości. W porównaniu z rokiem ubiegłym (2010 r. – 2216)
  liczba tego typu przypadków wzrosła, co wskazuje na konieczność zwiększenia działań profilaktyczno – edukacyjnych, mających na celu wzrost świadomości prawnej w tym zakresie;

 • brak właściwej opieki nad dziećmi i młodzieżą ze strony opiekunów: ujawniono 60 przypadków, co jest jedną z przyczyn popełniania przestępstw i wykroczeń na szkodę nieletnich, których w 2011 r. odnotowano 148, jak również z ilością czynów karalnych popełnianych przez nieletnich 651 (2010 r. odpowiednio - 284 czyny karalne wobec nieletnich, 867 czyny karalne popełnione przez nieletnich);

 • nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, głównie w okresach wzmożonych dojazdów do miejsc wypoczynku i powrotów - w 2011 r. wydarzyło się 288 wypadków drogowych ( w 2010 r. – 314), w których śmierć poniosły 34 osoby ( w 2010 r. - 28), a 373 zostało rannych ( w 2010 r. – 403),

 • drobna przestępczość ( chuligaństwo, kradzieże, bójki i pobicia), do których dochodzi najczęściej pod wpływem alkoholu oraz środków psychotropowych,

 • brak dbałości o zachowanie odpowiednich zasad higieny, szczególnie w zakresie przestrzegania warunków dotyczących zbiorowego żywienia,

 • niefrasobliwość turystów oraz dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z walorów lata ( woda, plaża, las ), a szczególnie zabaw i kąpieli w miejscach nie strzeżonych oraz pod wpływem alkoholu - w 2011 r. zanotowano w okresie czerwiec-sierpień 18 utonięć (w tym 4 nieletnich) ( w 2010 r. – 31 (w tym 1 osoba nieletnia),
  w 2009 r. – 32)
  , ogółem odnotowano 394 interwencje na kąpieliskach, 84 poza kąpieliskami oraz 63 pozostałe,

 • naruszenia stanu równowagi biologicznej środowiska, szczególnie wodnego.
 1. Działania zaplanowane w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie trwania letniego wypoczynku w 2012 r. powinny przyczynić się do:

 • wzrostu poprawy poczucia bezpieczeństwa przez turystów, jak również mieszkańców województwa, a przez to podniesienie atrakcyjności wypoczynku na obszarze województwa zachodniopomorskiego, szczególnie w pasie wybrzeża morskiego,

 • udoskonalenia form współdziałania oraz zwiększenia skuteczności działań wojewódzkich służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny realizowanych przy ścisłym współudziale organów samorządu terytorialnego, jak również lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podejmującymi działania w tym zakresie,

 • poprawy komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a przedstawicielami służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, poprzez realizowanie akcji, kampanii oraz programów o charakterze profilaktycznym.
 1. Przygotowując tegoroczne przedsięwzięcia należy przyjąć, że powinny one być organizowane i realizowane w następujących obszarach:
 1. Bezpieczeństwa na drogach oraz w komunikacji kolejowej i autobusowej, ze szczególnym uwzględnieniem tras wiodących do najczęściej uczęszczanych rejonów województwa oraz miejsc wypoczynku.

 2. Bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk morskich i śródlądowych, miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli tzw. dzikich kąpielisk.

 3. Bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania, ze szczególnym wyeksponowaniem bezpieczeństwa w miejscach masowej zabawy, rozrywki i kąpieli.
  1. Kierunkowe działania podejmowane i prowadzone w celu poprawy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego przez poszczególne służby, inspekcje i straże, w ramach posiadanych kompetencji ustawowych, powinny obejmować
   w szczególności:
   1. na drogach:

 • kompleksową kontrolę przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców pojazdów, rowerzystów oraz pieszych, a głównie na drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych oraz w okresie piątek – niedziela,

 • daleko idącą pomoc i ułatwienia dla dzieci i młodzieży podróżujących autokarami turystycznymi, a w tym kontrole stanu technicznego autokarów oraz trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców,

 • nadzór i monitorowanie stanu technicznego, prawidłowości oznakowania oraz przejezdności dróg samochodowych,

 • propagowanie wśród kierowców walorów korzystania z wyznaczonych na obszarze województwa tzw. dróg alternatywnych,

 • przygotowanie i prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach,

 • podejmowane działania winny być koordynowane w ramach terytorialnej odpowiedzialności przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, przy współudziale Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, komendantów lądowej i morskiej jednostki Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz służb i instytucji odpowiedzialnych za stan techniczny dróg oraz ich oznakowanie,

 • przygotowanie i utrzymanie w gotowości interwencyjnej sił i środków ratownictwa drogowego, koordynowanych przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

 • przygotowanie i utrzymanie w gotowości do użycia sił i środków ratownictwa medycznego, koordynowanych przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
  1. w miejscach wypoczynku:

 • prowadzenie działań prewencyjnych zmierzających do jak najszerszego rozpoznawania źródeł przestępczości oraz minimalizacji zagrożeń i walki ze sprawcami przestępstw, jak również zachowań patologicznych i kryminogennych, głównie wśród nieletnich,

 • kontrole i nadzór nad przygotowaniem i bezpiecznym funkcjonowaniem obiektów i urządzeń infrastruktury wypoczynkowo - rekreacyjnej oraz właściwym wypełnianiem obowiązków przez osoby ją obsługujące,

 • w ramach akcji „Bezpieczne Kąpieliska 2012” realizowanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego we współdziałaniu z innymi podmiotami należy objąć kontrolą oraz stałym monitoringiem kąpieliska morskie i śródlądowe w zakresie przygotowania do sezonu letniego oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom z nich korzystających; nadzorem i patrolowaniem należy również objąć miejsca niebezpieczne dla kapiących się, tzw. dzikie kąpieliska,

 • nadzór nad funkcjonowaniem miejsc rozrywki, plenerowych imprez kulturalnych oraz bezpiecznym przebiegiem organizowanych imprez masowych,

 • propagowanie i egzekwowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników wypoczynku, koordynowane w ramach terytorialnej odpowiedzialności przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie przy współudziale innych służb i inspekcji oraz mediów lokalnych,

 • kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego obszarów
  i miejsc wypoczynku, koordynowane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

 • kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego
  w miejscach masowego wypoczynku, koordynowane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

 • kontrole i stały monitoring stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej oraz urządzeń, realizowane i koordynowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,

 • kontrole i monitorowanie placówek organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży w zakresie: warunków działalności, programu i organizacji pracy wychowawczej, kwalifikacji kadry pedagogiczne, prowadzone i koordynowane przez j Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie,

 • kontrole i stały monitoring stanu bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych podczas organizowanych imprez plenerowych na wodzie oraz ochronę pasa technicznego wybrzeża morskiego, realizowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, przy współudziale Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.
  1. w miejscach zamieszkania:

 • prowadzenie działań prewencyjnych, zmierzających do jak najszerszego rozpoznania źródeł przestępczości oraz minimalizacji zagrożeń i walki ze sprawcami przestępstw, jak również zachowań patologicznych i kryminogennych, głównie wśród nieletnich,

 • nadzór nad funkcjonowaniem miejsc rozrywki, plenerowych imprez kulturalnych oraz bezpiecznym przebiegiem organizowanych imprez masowych, monitorowanie dyskotek, klubów rozrywkowych w celu eliminowania zjawisk i zdarzeń mogących skutkować przypadkami naruszania prawa przez nieletnich lub na ich szkodę, koordynowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i realizowane we współdziałaniu z innymi służbami,

 • kontrolę oraz stały monitoring stanu bezpieczeństwa przeciwepidemicznego,
  na obszarze województwa, koordynowaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

 • inicjowanie różnych form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży, koordynowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi,

 • prowadzenie działań profilaktyczno – kontrolnych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych organizowanych i koordynowanych przez Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie.
  1. Realizacji powyższych zadań powinny towarzyszyć konsekwentne, zintegrowane działania organów administracji rządowej w województwie, a zwłaszcza: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, inspekcji: sanitarnej, nadzoru budowlanego, transportu drogowego, handlowej, pracy, urzędów morskich, Urzędu Celnego oraz Kuratorium Oświaty, wspartych działaniami podejmowanymi przez organa samorządu terytorialnego. Partnerami tej współpracy powinna być również Żandarmeria Wojskowa, Służba Ochrony Kolei, straże gminne/miejskie oraz organizacje pozarządowe.
  1. Inspiracja do działań i szeroka współpraca pomiędzy poszczególnymi organami administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego, powinna wynikać z ich kompetencji, możliwości, jak również potrzeb lokalnych społeczności, w których funkcjonują, a wiodącą rolę w tym zakresie powinni spełniać:

   • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie,

   • Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,

   • Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,

   • Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,

   • Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie,

   • dyrektorzy urzędów morskich w Szczecinie i w Słupsku,

   • starostowie powiatów.

Właściwie zaplanowane działania oraz współdziałanie, w tym uwzględnienie wydelegowania dodatkowej liczby pracowników, funkcjonariuszy i skierowanie ich do wykonywania zaplanowanych zdań, powinno stworzyć warunki do kompleksowego, skoordynowanego przeciwdziałania powstawania sytuacjom kryzysowym, jak również ewentualnym zagrożeniom kryminogennym, a tym samym zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie trwania letniego wypoczynku na obszarze województwa zachodniopomorskiego.


8. Edukacja prewencyjna dotycząca bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku, prowadzona dla mieszkańców województwa, jak również osób odwiedzających nasze województwo, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży, powinna:

 • rozpocząć się w szkołach, przedszkolach przed zakończeniem roku szkolnego, a następnie realizowana w sposób ciągły i systematyczny, podczas pobytu na różnych formach wypoczynku /obozach, koloniach/,

 • propagować bezpieczne zachowania we wszystkich obszarach stwarzających potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia,

 • być inicjowana i realizowana niezależnie przez przedstawicieli wszystkich uczestniczących organów administracji rządowej w województwie oraz samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z szerokim wykorzystaniem środków masowego przekazu (prasa regionalna i lokalna, rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne).
 1. W celu zapewnienia właściwego i bieżącego przepływu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa zachodniopomorskiego, przypadków rażącego naruszenia jego stanu, jak również możliwości zgłaszania uwag i spostrzeżeń w tym względzie przez wypoczywających turystów oraz mieszkańców województwa, uruchomiona będzie na okres trwania letniego wypoczynku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, całodobowa bezpłatna infolinia numerze 0 800 170 010.

 2. Na podstawie sformułowanych zaleceń i określonych zadań, kierownicy jednostek administracji rządowej w województwie organy samorządu terytorialnego, w ramach posiadanych kompetencji, opracują własne plany działania w zakresie utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, ujmując w nich również zakres i sposób współdziałania z innymi podmiotami w okresie trwania letniego wypoczynku.


Zwracam się z prośbą do kierowników jednostek administracji rządowej w województwie uczestniczących w realizacji ww. zadań, jak również starostów powiatów o przedstawienie, w terminie do dnia 17 września 2012 r., sprawozdań
z wykonania zadań w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2012”, w których należy ująć: rodzaj i zakres realizowanych zadań, osiągnięte rezultaty, wnioski z podjętych działań. Sprawozdania należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz w formie elektronicznej na adres: emadon@szczecin.uw.gov.pl.
 1. ^

  OBSZARY DZIAŁANIA I ZAKRES ZADAŃ DO REALIZACJI

Obszar zabezpieczenia

i kontroli

^ Zadania z zakresu bezpieczeństwa

i porządku publicznego

Wykonawcy

/stosownie do posiadanych kompetencji ustawowych/

I. Bezpieczeństwo na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej / kolejowej, autobusowej/

1.

Bezpieczeństwo na drogach samochodowych

Kontrola (prewencja) stanu technicznego pojazdów / autokarów, autobusów, busów / przewożących dzieci i młodzież, uprawnień kierowców wykonujących przewozy osób, legalności prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz rodzaju
i jakości paliwa w zbiornikach pojazdów oraz stacjach paliw


Policja

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa

Inspekcja Transportu Drogowego

Służba Celna

Inspekcja Handlowa


Straże gminne/miejskie


Urząd Marszałkowski

Wydział Infrastruktury ZUW

Dyrekcja Dróg i Autostrad O/Szczecin

PolicjaWszystkie podmioty

Kontrola (prewencja) przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a szczególnie w zakresie:

 • prędkości,

 • przewozu dzieci ,

 • używania pasów bezpieczeństwa,

 • trzeźwości i stanu psychofizycznego kierowców,

 • poruszania się po drogach innych uczestników ruchu: motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych.

Nadzór nad właściwym oznakowaniem, stanem technicznym oraz przepustowością ( przejezdnością) dróg do rejonów wypoczynku.

Propagowanie korzystania z alternatywnych tras dojazdu do miejscowości wypoczynkowych.

Prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach, w tym przewozu dzieci i młodzieży oraz udzielania pierwszej pomocy.

2.

Bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej / kolejowej, autobusowej/

Nadzór (prewencja) nad bezpieczeństwem podróżnych w środkach komunikacji publicznej oraz na dworcach PKP i PKS,
a szczególnie w zakresie:

 • kradzieży mienia oraz rozbojów,

 • sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów alkoholowych,

 • pedofilii i psychomanipulacji nieletnich,

 • pozostawiania dzieci bez opieki.Policja

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa


Spółki przewozowe PKP

Straż Ochrony Kolei

Spółki przewozowe PKS


Państwowa Inspekcja SanitarnaNadzór nad stanem sanitarno - higienicznym obiektów służących do obsługi podróżnych (dworce kolejowe, autobusowe, poczekalnie, punkty żywienia, sanitariaty).

^
I. Bezpieczeństwo

w miejscach wypoczynku

1.

Bezpieczna kwatera: ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe, campingi, obozy, przystanie żeglarskie, mariny, inne obiekty użyteczności publicznej)

Przeprowadzenie kwalifikacji obiektów wypoczynkowych (placówek, ośrodków) zgłoszonych do organizacji zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym szczególnie pod względem:

 • stanu technicznego obiektu,

 • wyposażenia socjalno - bytowego,

 • stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego,

 • stanu sanitarno – higienicznego,

 • wyposażenia w urządzenia oraz ich sprawności i legalizacji,

 • organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego dla użytkowników tych obiektów i ich mienia.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Policja

Państwowa Straż Pożarna


Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Państwowa Inspekcja Sanitarna


Inspekcja Nadzoru Budowlanego


Kuratorium Oświaty


Organy samorządu terytorialnego

Zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego poprzez przeprowadzanie kontroli:

 • przygotowania obiektów, placówek wczasowych w zakresie spełnianie wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków i obrotu artykułami spożywczymi,

 • stanu innych sezonowych obiektów żywieniowych i punktów małej gastronomii,

 • stanu sanitarnego – technicznego w obiektach użyteczności publicznej,

 • stanu jakości wody spożywczej.
Nadzór nad stanem technicznym obiektów użyteczności publicznej oraz urządzeń i sprzętu technicznego, zwłaszcza licznie odwiedzanych w okresie letniego wypoczynku (obiekty widowiskowo – sportowe, baseny, boiska, place zabaw i rozrywki, itp.)


Kontrola przygotowania organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego pod względem:

 • organizacji pracy w zgłoszonych placówkach,

 • organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej,

 • zatrudnienia kadry wychowawczej,

 • sprawdzenia czy dopełniono obowiązku rejestracji wypoczynku.

W trakcie trwania wakacji, nadzór nad realizacją powyższych wymagań, zapewniających bezpieczny pobyt dla ich uczestników.
2. Bezpieczna


woda, plażaMonitoring ( prewencja ) obiektów, miejsc masowej zabawy oraz rozrywki (akweny wodne, przystanie żeglarskie, mariny, plaże, kąpieliska morskie i śródlądowe , w tym szczególnie pod względem:

 • nadzoru nad bezpieczeństwem organizowanych imprez nad wodą ,

 • stanu technicznego sprzętu żeglarskiego i motorowodnego oraz posiadania zgodnie z przepisami, certyfikatów bezpieczeństwa oraz stosownych uprawnień przez osoby obsługujące ten sprzęt,

 • stanu technicznego obiektów, urządzeń i sprzętu technicznego, rekreacyjno - sportowego wykorzystywanego w okresie letnim,

 • stanu czystości plaż oraz wydm morskich,

 • stanu jakości wody w kąpieliskach morskich
  i śródlądowych,

 • stanu urządzeń sanitarno – higienicznych na tych obiektach.

 • legalności działania przedsiębiorców świadczących usługiPolicja

Państwowa Straż Pożarna

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Inspekcja Ochrony Środowiska

Inspekcja Handlowa


Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Urząd Morski w Szczecinie

Urząd Morski w Słupsku

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Inspekcja Ochrony Środowiska


Policja,

Straż Graniczna

Inspekcja Handlowa


Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


Wszystkie podmioty we współpracy z mediami (TV, radio, prasa)

Kontrola stanu środowiskowego i technicznego wybrzeża morskiego pod względem:

 • przestrzegania przepisów dotyczących korzystania z pasa nadmorskiego przez turystów / plażowiczów /,

 • stanu środowiskowego w pasie wybrzeża morskiego

 • stanu technicznego urządzeń brzegowych oraz w rejonie wydm morskich,

 • przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez użytkowników jednostek pływających /żeglarskich
  i motorowodnych /.

Monitoring bezpieczeństwa na kąpieliskach strzeżonych i plażach, a w tym szczególnie:

 • uprawnienia ratowników wodnych,

 • wyposażenie w sprzęt ratownictwa wodnego,

 • wyposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego,

 • stan techniczny urządzeń i sprzętu rekreacyjno - sportowego będącego na tych obiektach,

 • stan techniczny wypożyczanego sprzętu wodnego
  i motorowodnego.
Kontrola osób obsługujących sprzęt wodny oraz infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uprawiających sporty wodne pod względem stanu psychofizycznego i trzeźwości oraz przestrzegania przez nie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa na akwenach wód morskich i śródlądowych.


Monitoring (prewencja) rejonów funkcjonowania tzw. dzikich kąpielisk na wodach śródlądowych (jeziora, rzeki).


Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w rejonach wypoczynku dotyczących bezpiecznego zachowania się, postępowania w sytuacji zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy.

^

3.

Bezpieczny wypoczynek, zabawa


Monitoring ( prewencja ) obiektów, miejsc pobytu i wypoczynku ludności, a szczególnie dzieci i młodzieży jak: obiekty widowiskowo - sportowe, place zabaw i rozrywki itp.) oraz organizowanych imprez rozrywkowych pod względem:

 • legalności prowadzenia działalności rozrywkowej
  i handlowej oraz jakości oferowanych usług i artykułów przemysłowych,

 • zapewnienia bezpieczeństwa organizowanych imprez masowych,

 • stanu technicznego obiektów, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w tych obiektach,

 • sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów alkoholowych

 • pedofilii oraz pornografii dziecięcej,

 • zjawisk psychomanipulacyjnych,

 • pozostawiania dzieci bez opieki,

oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom i naruszeniom przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych miejscach.


Policja

Państwowa Straż Pożarna

Straż Graniczna

Żandarmeria Wojskowa

Służba Celna

Inspekcja Handlowa


Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Organizacje pozarządowe


Wszystkie podmioty we współpracy z mediami (TV, radio, prasa)

Monitoring ( prewencja ) w miejscach zagrożonych zjawiskiem prostytucji oraz seksualnego wykorzystywania osób nieletnich. Identyfikacja tych patologii oraz aspołecznych zachowań
w miejscach i rejonach wypoczynku, zwłaszcza dzieci
i młodzieży oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom.Prowadzenie szerokiej i wszechstronnej działalności informacyjno - edukacyjnej oraz profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa przy wykorzystaniu prasy regionalnej i lokalnej oraz TV i radia.


^ III. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania

1.

Bezpiecznie w mieście, na wsi oraz osiedlu


Kontrola przygotowania organizatorów wypoczynku dla dzieci
i młodzieży pozostającej w domu ( mieście, wsi) przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego, pod względem:

 • organizacji pracy placówek oświatowo-wychowawczych,

 • organizacji pracy opiekuńczej i wychowawczej,

 • zatrudnienia kadry wychowawczej,

W trakcie trwania wakacji nadzór nad realizacją powyższych wymagań, zapewniających bezpieczny pobyt dla ich uczestników.Kuratorium Oświaty


Organy samorządoweKontrola stanu technicznego obiektów (ośrodków, placówek) zgłoszonych do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
w tym szczególnie pod względem:

 • stanu technicznego zgłoszonych ośrodków, placówek,

 • stan zabezpieczenia ppoż.,

 • stanu sanitarno - higienicznego,

 • stanu technicznego urządzeń i sprzętu i wyposażenia,

 • organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego dla użytkowników obiektów.

Policja

Państwowa Straż Pożarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

^

Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Zapewnienie właściwego stanu bezpieczeństwa sanitarnego poprzez przeprowadzanie kontroli:

 • przygotowania obiektów, placówek wczasowych
  w zakresie spełnianie wymogów do zbiorowego żywienia oraz produkcji posiłków i obrotu artykułami spożywczymi,

 • stanu innych sezonowych obiektów żywieniowych
  i punktów małej gastronomii,

 • stanu sanitarnego – technicznego w obiektach użyteczności publicznej,

 • stanu jakości wody spożywczej.


Państwowa Inspekcja Sanitarna

Kontrola stanu bezpieczeństwa oraz stanu technicznego obiektów użyteczności publicznej, zwłaszcza licznie odwiedzanych
w okresie letniego wypoczynku jak: hale widowiskowo – sportowe, baseny, wielkopowierzchniowe centra handlowe.

Kontrola legalności prowadzenia działalności usługowej, rozrywkowej i handlowej oraz jakości oferowanych usług i artykułów przemysłowych,Policja

Państwowa Straż Pożarna

Inspekcja Nadzoru Budowlanego

Inspekcja Handlowa

Kontrola stanu technicznego urządzeń oraz sprzętu na osiedlowych placach zabaw i boiskach sportowych, obiektach rekreacyjnych.


Monitoring i prewencja miejsc pobytu dzieci i młodzieży oraz organizowanych imprez rekreacyjnych pod względem:

 • legalności prowadzenia działalności rozrywkowej
  i handlowej oraz oferowanych jakości usług i artykułów przemysłowych,

 • sprzedaży i spożywania narkotyków oraz napojów alkoholowych,

 • pedofilii oraz pornografii dziecięcej,

 • zjawisk psychomanipulacyjnych,

 • alkoholizacji nieletnich,

i przeciwdziałanie tym zjawiskom oraz naruszeniom przepisów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych miejscach.
Policja

Państwowa Straż Pożarna
^

Straż Graniczna


Służba Celna

Inspekcja Handlowa

Żandarmeria Wojskowa


Inicjowanie działań na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku, zwłaszcza pozostających bez opieki rodziców na wsi podczas nasilonego okresu prac żniwnych.


Organy samorządowe


Organizacje pozarządoweProwadzenie działań profilaktyczno – kontrolnych oraz edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
a szczególnie w okresie wzmożonych prac polowych.

Państwowa Inspekcja Pracy

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej oraz profilaktycznej na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w okresie letniego wypoczynku.

Wszystkie podmioty we współpracy z mediami (TV, radio, prasa)


2.

Bezpieczne kąpieliskoBezpieczeństwo na kąpieliskach oraz basenach kąpielowych całorocznych i sezonowych, a w tym:

 • uprawnienia ratowników,

 • wyposażenie w sprzęt ratunkowy,

 • wyposażenie w sprzęt ratownictwa medycznego,

 • stan techniczny urządzeń oraz sprzętu wodnego
  i motorowodnego,

 • stan urządzeń sanitarno – higienicznych.


Policja

Państwowa Straż Pożarna

Straż Graniczna


Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


Państwowa Inspekcja Sanitarna

Inspekcja Handlowa


Organy samorządowe

Straże gminne/miejskie


Wszystkie podmioty we współpracy z mediami (TV, radio, prasa)

^

Kontrola jakości wody w kąpieliskach śródlądowych i basenach kąpielowych.


Kontrola osób obsługujących sprzęt wodny i infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uprawiających sporty wodne pod względem stanu psychofizycznego i trzeźwości oraz przestrzegania przez nie przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na tych kąpieliskach i basenach.


Monitoring (prewencja) rejonów funkcjonowania tzw. dzikich kąpielisk na wodach śródlądowych (jeziora, rzeki).

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy.


Rozdzielnik:


 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 2. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

 3. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

 4. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie.

 5. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

 6. Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.

 7. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie.

 8. Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 9. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

 10. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie.

 11. Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie.

 12. Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

 13. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

 14. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie.

 15. Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie.

 16. Starostowie Powiatów.

 17. Prezydenci Miast na prawach powiatu.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconInspektora w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconURZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego iconWYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja