PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU icon

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Pobierz 182,16 Kb.
NazwaPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU
Data konwersji22.05.2013
Rozmiar182,16 Kb.
TypDokumentacja

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


ZATWIERDZAM

WOJEWODA PODLASKI


/ - /

MACIEJ ŻYWNO


ZK-III.657. 17.1.2011.SP


PLAN

SZKOLENIA OBRONNEGO

W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA 2012 ROK

DYREKTOR WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

/ - /

BOGUSŁAW TOMASZ MAKSIM


CZĘŚĆ I – Opisowa

1. Dokumenty odniesienia

Plan szkolenia obronnego Województwa Podlaskiego na 2012 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm.) uwzględniając postanowienia i zadania wynikające z poniższych dokumentów:

 1. Rozporządzenia RM z dn. 27.04.2004 r. w spr. przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978).

 2. Rozporządzenia RM z dn. 24.06.2003 r. w spr. obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090).

 3. Harmonogramu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym z dnia 9 grudnia 2004 r.

 4. Harmonogramu wykonywania zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów kat. II szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

 5. Harmonogramu realizacji przedsięwzięć związanych z przemieszczeniem urzędu na ZMP w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub wystąpienia szczególnych zagrożeń.

 6. Planu operacyjnego funkcjonowania woj. podlaskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 7. Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia województwa na potrzeby obronne państwa.

 8. Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa podlaskiego na lata 2009 – 2018.

 9. Regulaminu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 10. Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

 11. Wytycznych Ministra Transportu w sprawie zasad i trybu wykonywania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem do militaryzacji w dziale administracji rządowej - transport.

 12. Wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dn. 23.1.2010 r. dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2011– 2016.

 13. Programu szkolenia obronnego województwa podlaskiego na lata 2011 – 2016.

 14. Wytycznych Wojewody Podlaskiego z dn. 10.08.2005 r. w spr. ogólnych wymagań przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów kat. II oraz procedury opracowywania, uzgadniania i aktualizowania planów szczególnej ochrony obiektów kat. II.

 15. Wytycznych Wojewody Podlaskiego z dn. r. w sprawie realizacji szkolenia obronnego w roku 2012 przez Marszałka Województwa Podlaskiego, starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów.

 16. Założeń organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa podlaskiego.^ 2. Cel szkolenia


Zasadniczym celem szkolenia obronnego w Województwie Podlaskim w 2012 r. jest zgrywanie struktur administracji publicznej województwa w realizacji zadań wsparcia wojsk operacyjnych, w tym sojuszniczych, wykonujących zadania na administrowanym obszarze.


 1. Cele szczegółowe:
  1. doskonalić umiejętności osób funkcyjnych w kierowaniu realizacją zadań ujętych w zaktualizowanym planie operacyjnym funkcjonowania województwa a w szczególności wynikających z procedur zawartych w kartach realizacji zadań operacyjnych na rzecz Sił Zbrojnych w tym sojuszniczych;
  1. zgrywać obsadę stanowiska kierowania wojewody w zakresie wykonywania zadań wynikających z planu operacyjnego;
  1. przygotować zespoły zadaniowe odpowiedzialne za funkcjonowanie punktów kontaktowych HNS do bezpośredniego współdziałania z pododdziałami wojsk operacyjnych;
  1. zapewnić spójność zadań realizowanych w ramach planu operacyjnego funkcjonowania województwa z zadaniami Systemu Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS), zawartymi w Zarządzeniu Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r.estlenia

   1. Ponadto w samorządzie terytorialnym:
    1. przygotować osoby funkcyjne i zespoły wykonawcze do realizacji zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji samorządowej;
    1. sprawdzić praktycznie znajomość procedur uruchamiania oraz funkcjonowania stałego dyżuru;
    1. zaplanować i przeprowadzić ćwiczenia obronne w starostwach powiatowych: Augustów, Grajewo, Kolno, Sejny, Suwałki i UM Suwałki poświęcone funkcjonowaniu systemu wsparcia sił zbrojnych wykonujących zadania na administrowanym obszarze;
    1. podnieść poziom umiejętności organizowania współdziałania Policji, PSP, Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego z Siłami Zbrojnymi;
    1. osiągnąć gotowość do realizacji zadań w ramach wprowadzania poszczególnych stopni alarmowych na administrowanym terenie.^ CZĘŚĆ II - Planowane przedsięwzięcia szkolenioweLp.

Temat szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia

Odpowiedzialny

Miejsce

1.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

23-25.04 i 7-9.06

Wojewoda, Wicewojewodowie

Akademia Obrony Narodowej

AON

2.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

6-10.02

Dyrektor Generalna PUW

Akademia Obrony Narodowej

AON

3.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

20-24.02

Rzecznik Prasowy Wojewody

Akademia Obrony Narodowej

AON

4.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

2-6.04

Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich

Akademia Obrony Narodowej

AON

5.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

21-25.05 i 18-22.06

3-7.09 i 24-28.09

15-19.09 i 5-9.10

Starostowie, Prezydenci miast oraz ich zastępcy:

Akademia Obrony Narodowej

AON

6.

Wyższy Kurs Obronny

wg. planu

1-5.10

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych WBiZK PUW

Akademia Obrony Narodowej

AON

7.

Kurs Obronny dla pracowników administracji publicznej województwa podlaskiego

wg. planu

maj

Wytypowani pracownicy WBiZK PUW oraz jednostek administracji samorządowej

Wojewoda Podlaski

AON

8.

Ćwiczenie obronne pk. „PODLASIE 2012” „Funkcjonowanie administracji publicznej województwa podlaskiego podczas realizacji zadań z zakresu wsparcia Państwa – gospodarza (HNS)”.

ćwiczenie

17 – 21 wrzesień

Grupy szkoleniowe:

K-1, D1, D2, D3, SD, GO,

UM Łomża, Starostwa Bielsk Podlaski, Mońki, Siemiatycze, Wysokie Mazowieckie

Dyr. WBIZK PUW

Stanowiska Kierowania ćwiczących organów

9.

Organizacja pracy Głównego i Zapasowego SK Wojewody Podlaskiego podczas realizacji zadań państwa – gospodarza (HNS)

Trening sztabowy

10 – 11 maj

Grupy szkoleniowe:

GO, SK

Dyr. WBIZK PUW

„Sala Kolumnowa” PUW
Etap I

„Zgrywanie obsady głównego stanowiska kierowania wojewody podczas organizowania wsparcia wojsk wykonujących zadania na administrowanym obszarze.”

Zajęcia teoretyczne

T/IV - System kierowania obroną Województwa.

wykład

T/IV – 20 Organizacja i funkcjonowanie głównego i zapasowego stanowiska kierowania Wojewody Podlaskiego.

wykład

T/VI – 20 Realizacja zadań Państwa – Gospodarza HNS w Województwie Podlaskim

wykład

T/XII – 13 Koncepcja, założenia i planowany przebieg ćwiczenia „PODLASIE - 2012”

informacja

Etap II

T/VI – 21 Wypracowanie danych do podjęcia decyzji dotyczącej wsparcia wojsk operacyjnych, własnych i sojuszniczych, wykonujących zadania na administrowanym obszarze.

trening


10.

Wykorzystanie systemu stałych dyżurów w kierowaniu wsparciem wojsk w roli państwa – gospodarza.

trening

5 czerwiec

Grupa szkoleniowa:

SD

Dyr. WBIZK PUW

WCZK

11.

Organizacja przepływu informacji pomiędzy PK HNS na administrowanym obszarze.

trening

12 czerwiec

Grupa szkoleniowa:

HNS

Dyr. WBIZK PUW

^ OSO WBiZK
T/VI – 20 Realizacja zadań Państwa – Gospodarza HNS w Województwie Podlaskim

informacja

T/VI – 18 Sposób aktualizacji danych kontaktowych PK HNS Województwa Podlaskiego

trening


12.15 – 16 marzec

Grupa szkoleniowa:

S1, W1

Dyr. WBIZK PUW

Wybrany ośrodek szkoleniowy
T/II – 10 Kompetencje Starosty, Burmistrza i Wójta w zakresie obronności na terenie powiatu.

wykład

T/III – 3 Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z zadań operacyjnych.

wykład

T/IV – 21 System kierowania obroną państwa w czasie podwyższania gotowości obronnej Państwa

wykład

T/VI – 4 Realizacja zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu, gminy na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych

wykład

T/VI – 16 Rola, organizacja i zadania punktów kontaktowych HNS na terenie powiatu i gminy.

wykład

T/XI – 5 Zasady organizowania, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń wojewódzkich i powiatowo-gminnych, na przykładzie ćwiczenia „PODLASIE 2012”.

wykład


13.19 – 20 kwiecień

Grupy szkoleniowe:

S1, W2

Dyr. WBIZK PUW

Wybrany ośrodek szkoleniowy
T/II – 10 Kompetencje Starosty, Burmistrza i Wójta w zakresie obronności na terenie miasta i gminy.

wykład

T/III – 3 Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć i procedur wynikających z zadań operacyjnych.

wykład

T/IV – 21 System kierowania obroną państwa w czasie podwyższania gotowości obronnej Państwa

wykład

T/VI – 4 Realizacja zadań obronnych na szczeblu województwa, powiatu, gminy na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych

wykład

T/VI – 16 Rola, organizacja i zadania doraźnych punktów kontaktowych HNS na terenie powiatu i gminy

wykład

T/XI – 5 Zasady organizowania, przygotowania oraz prowadzenia ćwiczeń wojewódzkich i powiatowo-gminnych, na przykładzie ćwiczenia „PODLASIE 2012”.

wykład


14.14 grudzień

Grupy szkoleniowe:

P2, P3, P4, P5
Wybrany ośrodek szkoleniowy
T/XII – 12 Wnioski z kontroli problemowych prowadzonych przez pracowników WBiZK PUW w roku 2012.

informacja

T/XII – 14 Przebieg i wnioski z Wojewódzkiego Ćwiczenia Obronnego „PODLASIE - 2012”.

informacja

T/III – 20 Główne cele do realizacji zadań obronnych w Województwie Podlaskim w roku 2013 – zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

wykład

T/XI – 13 Planowanie, organizacja, przeprowadzanie i dokumentowanie szkoleń w jednostkach samorządowych. Wytyczne Wojewody do szkolenia obronnego na rok 2013.

wykład


15.

Trening sztabowy pk.: NAREW-12 nt.: „Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie uzupełnienia potrzeb osobowych JW. Współdziałanie TOAW z układem pozamilitarnym województwa w wypadku wystąpienia zagrożeń militarnych i nielilitarnych. Realizacja zadań państwa gospodarza".

Trening sztabowy

5, 18-19
kwiecień

Przedstawiciele: WBiZK PUW, KW PSP, KW Policji, PO SG.

Szef WSzW

WSzW Białystok

16.

Trening sztabowy pk.: BIEBRZA-12 nt.: „Planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie wsparcia administracyjno - logistycznego pobytu wojsk operacyjnych oraz koordynacja działań wydzielonych sił i środków w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w czasie pokoju, kryzysu i wojny”.

Trening sztabowy

2, 16-17
październik

Przedstawiciele: WBiZK PUW, KW PSP, KW Policji, PO SG.

Szef WSzW

WszW Białystok^ CZĘŚĆ III – Wytyczne organizacyjne 1. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez podmioty nadrzędne i inne, odbywa się na zasadach określonych przez organizatorów.

 2. W szkoleniach organizowanych przez Wojewodę, uczestniczą osoby tworzące poszczególne grupy szkoleniowe. Szczegółowy, skład grup zaplanowanych do szkolenia, przedstawiono w załączniku nr 1 do planu. Osoby wymienione w załączniku winny szczegółowo zapoznać się z planem i uwzględnić terminy poszczególnych szkoleń w swoich planach pracy. Włączanie do poszczególnych szkoleń innych grup niż zaplanowane, oraz włącznie do poszczególnych grup innych osób wymaga uzgodnienia z organizatorami szkolenia oraz aktualizacji planu.

 3. Osoby odpowiedzialne za całokształt poszczególnych szkoleń, koordynują wszelkie przedsięwzięcia związane ze sprawnym i terminowym przygotowaniem oraz przeprowadzeniem poszczególnych szkoleń. Osoby współdziałające, np. starostowie, zostaną włączone do pracach przygotowawczych, na zasadach i w zakresie określonym przez głównego organizatora szkolenia.

 4. Osoby wymienione w rubryce „odpowiedzialny”, przy poszczególnych tematach szkoleń odpowiadają za przygotowanie i przeprowadzenie tych elementów szkolenia.

 5. Poszczególne szkolenia wymagają udokumentowania. Dokumentacja szkoleń musi odzwierciedlać sposób przygotowania, przeprowadzenia oraz ocenę przeprowadzonych zajęć powinna zawierać w szczególności plany poszczególnych szkoleń, listy obecności oraz sprawozdania z realizacji szkolenia. Do dokumentacji mogą być dołączone ewentualne inne istotne elementy (np. fotografie, nagrania, filmy).

 6. Wszelkie zmiany i aktualizacja zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych wymagają uzgodnienia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.Opracował:

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW


Krzysztof Zieliński

Załącznik nr 1 – Szczegółowy skład grup szkoleniowych


K-1 Ścisłe kierownictwo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku


   1. Wojewoda

   2. Wicewojewoda

   3. Dyrektor GeneralnyD-1 Dyrektorzy wydziałów, biur PUW w Białymstoku


 1. Biuro Wojewody

 2. Wydział Nadzoru i Kontroli

 3. Biuro Organizacji i Kadr

 4. Biuro Obsługi Urzędu

 5. Biuro Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych

 6. Wydział Finansów i Budżetu

 7. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

 8. Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.
 1. Wydział Infrastruktury – 2 os

 2. Wydział Geodezji i Rolnictwa

 3. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 2os.

 4. Wydział Polityki Społecznej

 5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 6. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

 7. Zespół Audytu Wewnętrznego.

 8. Delegatura PUW w ŁomżyD-2 Kierownicy administracji zespolonej województwa podlaskiego


 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 2. Komenda Wojewódzka Policji

 3. Podlaskie Kuratorium Oświaty

 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

 5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 7. Woj. Inspekt. Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych

 8. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

 10. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

 11. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

 12. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 13. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
D-3 Kierownicy administracji niezespolonej województwa podlaskiego 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

 2. Wojewódzki Sztab Wojskowy

 3. Obwodowy Urząd Miar

 4. Podlaski Oddział Straży Granicznej

 5. Urząd Statystyczny

 6. Obwodowy Urząd Probierczy

 7. Izba Celna

 8. Urząd Celny

 9. Izba Skarbowa

 10. I Urząd Skarbowy

 11. II Urząd Skarbowy

 12. Podlaski Urząd Skarbowy

 13. Urząd Kontroli Skarbowej


S-1 Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu


  1. Powiat Grodzki B-stok

  2. Powiat białostocki

  3. Powiat bielski

  4. Powiat hajnowski

  5. Powiat moniecki

  6. Powiat siemiatycki

  7. Powiat sokolski

  8. Powiat grodzki Łomża

  9. Powiat łomżyński

  10. Powiat grajewski

  11. Powiat kolneński

  12. Powiat wysokomazowiecki

  13. Powiat zambrowski

  14. Powiat Grodzki Suwałki

  15. Powiat suwalski

  16. Powiat augustowski

  17. Powiat sejneński


W-1 Burmistrzowie i wójtowie:


powiat grajewskiego

 1. Urząd Miejski Grajewo

 2. Urząd Gminy Grajewo

 3. Urząd Gminy Radziłów

 4. Urząd Miasta i Gminy Rajgród

 5. Urząd Miasta Gminy Szczuczyn

 6. Urząd Gminy Wąsosz

powiat kolneńskiego

 1. Urząd Miejski Kolno

 2. Urząd Gminy Kolno

 3. Urząd Gminy Grabowo

 4. Urząd Gminy Mały Płock

 5. Urząd Miasta i Gminy Stawiski

 6. Urząd Gminy Turośl

powiat zambrowskiego

 1. Urząd Miejski Zambrów

 2. Urząd Gminy Zambrów

 3. Urząd Gminy Kołaki Kościelne.

 4. Urząd Gminy Rutki

 5. Urząd Gminy Szumowo

powiat bielskiego

 1. Urząd Miejski Bielsk Podlaski

 2. Urząd Miejski Brańsk

 3. Urząd Gminy Bielsk Podlaski

 4. Urząd Gminy Boćki

 5. Urząd Gminy Brańsk

 6. Urząd Gminy Orla

 7. Urząd Gminy Rudka

 8. Urząd Gminy Wyszki

powiat hajnowskiego

 1. Urząd Miejski Hajnówka

 2. Urząd Gminy Białowieża

 3. Urząd Gminy Czeremcha

 4. Urząd Gminy Czyże

 5. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

 6. Urząd Gminy Hajnówka

 7. Urząd Gminy i Miasta Kleszczele

 8. Urząd Gminy Narew

 9. Urząd Gminy Narewka

powiat monieckiego

 1. Urząd Gminy i Miasta Goniądz

 2. Urząd Gminy Jasionówka

 3. Urząd Gminy Jaświły

 4. Urząd Gminy i Miasta Knyszyn

 5. Urząd Gminy Krypno

 6. Urząd Gminy i Miasta Mońki

 7. Urząd Gminy Trzcianne

powiat siemiatyckiego

 1. Urząd Miejski Siemiatycze

 2. Urząd Gminy Miasta Drohiczyn

 3. Urząd Gminy Dziadkowice

 4. Urząd Gminy Grodzisk

 5. Urząd Gminy Mielnik

 6. Urząd Gminy Milejczyce

 7. Urząd Gminy Nurzec Stacja

 8. Urząd Gminy Perlejewo

 9. Urząd Gminy Siemiatycze

powiat sokólskiego

 1. Urząd M i G Dąbrowa B-cka

 2. Urząd Gminy Janów

 3. Urząd Gminy Korycin

 4. Urząd Gminy Krynki

 5. Urząd Gminy Kuźnica

 6. Urząd Gminy Nowy Dwór

 7. Urząd Gminy Sidra

 8. Urząd Miasta i Gminy Sokółka

 9. Urząd Miasta i Gminy Suchowola

 10. Urząd Gminy Szudziałowo

W-2 Burmistrzowie i wójtowie:
powiat łomżyńskiego

 1. Urząd Miasta i Gminy Jedwabne

 2. Urząd Gminy Łomża

 3. Urząd Gminy Miastkowo

 4. Urząd Miasta i Gminy Nowogród

 5. Urząd Gminy Piątnica

 6. Urząd Gminy Przytuły

 7. Urząd Gminy Śniadowo

 8. Urząd Gminy Wizna

 9. Urząd Gminy Zbójna

powiat wysokomazowieckiego

 1. Urząd Miejski Wysokie Mazow.

 2. Urząd Gminy Wysokie Mazow.

 3. UG i Miasta Ciechanowiec

 4. Urząd Gminy Czyżew Osada

 5. Urząd Gminy Klukowo

 6. Urząd Gminy Kobylin Borzymy

 7. Urząd Gminy Kulesze Kościelne

 8. Urząd Gminy Nowe Piekuty

 9. Urząd Gminy Sokoły.

 10. Urząd Gminy Szepietowo.

powiat białostockiego

 1. Urząd Miasta i Gminy Choroszcz

 2. Urząd G i M Czarna B-cka

 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo

 4. Urząd Gminy Gródek

 5. UG Juchnowiec Kościelny

 6. Urząd Gminy i Miasta Łapy

 7. Urząd Gminy Michałowo

 8. Urząd Gminy Poświętne

 9. Urząd Miasta i Gminy Supraśl

 10. Urząd Miasta i Gminy Suraż

 11. Urząd Gminy Turośń Kościelna

 12. Urząd Miasta i Gminy Tykocin

 13. Urząd Miasta i Gminy Wasilków

 14. Urząd Miasta i Gminy Zabłudów

 15. Urząd Gminy Zawady

powiat augustowskiego

 1. Urząd Miejski w Augustowie

 2. Urząd Gminy w Augustowie

 3. UG w Bargłowie Kościelnym

 4. Urząd Miasta i Gminy w Lipsku

 5. Urząd Gminy w Nowince

 6. Urząd Gminy w Płaskiej

 7. Urząd Gminy w Sztabinie

powiat sejneńskiego

 1. Urząd Miejski w Sejnach

 2. Urząd Gminy w Gibach

 3. Urząd Gminy w Krasnopolu

 4. Urząd Gminy w Puńsku

 5. Urząd Gminy w Sejnach

powiat suwalskiego

 1. Urząd Gminy w Bakałarzewie

 2. Urząd Gminy w Filipowie

 3. Urząd Gminy w Jeleniewie

 4. Urząd Gminy w Przerośli

 5. Urząd Gminy w Raczkach

 6. Urząd Gminy w Rutce Tartak

 7. Urząd Gminy w Suwałkach

 8. Urząd Gminy w Szypliszkach

 9. Urząd Gminy WiżajnyP-2 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim i powiatach /miastach na prawach powiatu/


 1. Urząd Wojewódzki (wg potrzeb)

 2. Urząd Marszałkowski (wg potrzeb)

 3. Powiat Grodzki B-stok

 4. Powiat białostocki

 5. Powiat bielski

 6. Powiat hajnowski

 7. Powiat moniecki

 8. Powiat siemiatycki

 9. Powiat sokolski

 10. Powiat grodzki Łomża

 11. Powiat łomżyński

 12. Powiat grajewski

 13. Powiat kolneński

 14. Powiat wysokomazowiecki

 15. Powiat zambrowski

 16. Powiat Grodzki Suwałki

 17. Powiat suwalski

 18. Powiat augustowski

 19. Powiat sejneńskiP-3 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w gminach:powiat grajewskiego

 1. Urząd Miejski Grajewo

 2. Urząd Gminy Grajewo

 3. Urząd Gminy Radziłów

 4. Urząd Miasta i Gminy Rajgród

 5. Urząd Miasta Gminy Szczuczyn

 6. Urząd Gminy Wąsosz

powiat kolneńskiego

 1. Urząd Miejski Kolno

 2. Urząd Gminy Kolno

 3. Urząd Gminy Grabowo

 4. Urząd Gminy Mały Płock

 5. Urząd Miasta i Gminy Stawiski

 6. Urząd Gminy Turośl

powiat zambrowskiego

 1. Urząd Miejski Zambrów

 2. Urząd Gminy Zambrów

 3. Urząd Gminy Kołaki Kościelne.

 4. Urząd Gminy Rutki

 5. Urząd Gminy Szumowo

powiat bielskiego

 1. Urząd Miejski Bielsk Podlaski

 2. Urząd Miejski Brańsk

 3. Urząd Gminy Bielsk Podlaski

 4. Urząd Gminy Boćki

 5. Urząd Gminy Brańsk

 6. Urząd Gminy Orla

 7. Urząd Gminy Rudka

 8. Urząd Gminy Wyszki

powiat hajnowskiego

 1. Urząd Miejski Hajnówka

 2. Urząd Gminy Białowieża

 3. Urząd Gminy Czeremcha

 4. Urząd Gminy Czyże

 5. Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

 6. Urząd Gminy Hajnówka

 7. Urząd Gminy i Miasta Kleszczele

 8. Urząd Gminy Narew

 9. Urząd Gminy Narewka

powiat monieckiego

 1. Urząd Gminy i Miasta Goniądz

 2. Urząd Gminy Jasionówka

 3. Urząd Gminy Jaświły

 4. Urząd Gminy i Miasta Knyszyn

 5. Urząd Gminy Krypno

 6. Urząd Gminy i Miasta Mońki

 7. Urząd Gminy Trzcianne

powiat siemiatyckiego

 1. Urząd Miejski Siemiatycze

 2. Urząd Gminy Miasta Drohiczyn

 3. Urząd Gminy Dziadkowice

 4. Urząd Gminy Grodzisk

 5. Urząd Gminy Mielnik

 6. Urząd Gminy Milejczyce

 7. Urząd Gminy Nurzec Stacja

 8. Urząd Gminy Perlejewo

 9. Urząd Gminy Siemiatycze

powiat sokólskiego

 1. Urząd M i G Dąbrowa B-cka

 2. Urząd Gminy Janów

 3. Urząd Gminy Korycin

 4. Urząd Gminy Krynki

 5. Urząd Gminy Kuźnica

 6. Urząd Gminy Nowy Dwór

 7. Urząd Gminy Sidra

 8. Urząd Miasta i Gminy Sokółka

 9. Urząd Miasta i Gminy Suchowola

 10. Urząd Gminy SzudziałowoP-4 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w gminach.powiat łomżyńskiego

 1. Urząd Miasta i Gminy Jedwabne

 2. Urząd Gminy Łomża

 3. Urząd Gminy Miastkowo

 4. Urząd Miasta i Gminy Nowogród

 5. Urząd Gminy Piątnica

 6. Urząd Gminy Przytuły

 7. Urząd Gminy Śniadowo

 8. Urząd Gminy Wizna

 9. Urząd Gminy Zbójna

powiat wysokomazowieckiego

 1. Urząd Miejski Wysokie Mazow.

 2. Urząd Gminy Wysokie Mazow.

 3. Urząd Gminy i Miasta Ciechanowiec

 4. Urząd Gminy Czyżew Osada

 5. Urząd Gminy Klukowo

 6. Urząd Gminy Kobylin Borzymy

 7. Urząd Gminy Kulesze Kościelne

 8. Urząd Gminy Nowe Piekuty

 9. Urząd Gminy Sokoły.

 10. Urząd Gminy Szepietowo.

powiat białostockiego

 1. Urząd Miasta i Gminy Choroszcz

 2. Urząd G i M Czarna B-cka

 3. Urząd Gminy Dobrzyniewo

 4. Urząd Gminy Gródek

 5. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny

 6. Urząd Gminy i Miasta Łapy

 7. Urząd Gminy Michałowo

 8. Urząd Gminy Poświętne

 9. Urząd Miasta i Gminy Supraśl

 10. Urząd Miasta i Gminy Suraż

 11. Urząd Gminy Turośń Kościelna

 12. Urząd Miasta i Gminy Tykocin

 13. Urząd Miasta i Gminy Wasilków

 14. Urząd Miasta i Gminy Zabłudów

 15. Urząd Gminy Zawady

powiat augustowskiego

 1. Urząd Miejski w Augustowie

 2. Urząd Gminy w Augustowie

 3. Urząd Gminy w Bargłowie Kościelnym

 4. Urząd Miasta i Gminy w Lipsku

 5. Urząd Gminy w Nowince

 6. Urząd Gminy w Płaskiej

 7. Urząd Gminy w Sztabinie

powiat sejneńskiego

 1. Urząd Miejski w Sejnach

 2. Urząd Gminy w Gibach

 3. Urząd Gminy w Krasnopolu

 4. Urząd Gminy w Puńsku

 5. Urząd Gminy w Sejnach

powiat suwalskiego

 1. Urząd Gminy w Bakałarzewie

 2. Urząd Gminy w Filipowie

 3. Urząd Gminy w Jeleniewie

 4. Urząd Gminy w Przerośli

 5. Urząd Gminy w Raczkach

 6. Urząd Gminy w Rutce Tartak

 7. Urząd Gminy w Suwałkach

 8. Urząd Gminy w Szypliszkach

 9. Urząd Gminy WiżajnyP-5 Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w administracji zespolonej i niezespolonej województwa

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 2. Komenda Wojewódzka Policji

 3. Podlaskie Kuratorium Oświaty

 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

 5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 7. Woj. Inspekt. Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych

 8. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

 10. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

 11. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

 12. Wojewódzki Sztab Wojskowy

 13. Obwodowy Urząd Miar

 14. Podlaski Oddział Straży Granicznej

 15. Urząd Statystyczny

 16. Obwodowy Urząd Probierczy

 17. Izba Celna

 18. Urząd Celny

 19. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 20. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna


GO Grupa operacyjna województwa podlaskiego pod kierownictwem dyr. WZK PUW biorąca udział w treningach sztabowych, grach decyzyjnych i ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne MON.

w skład grupy wchodzą w zależności od potrzeb przedstawiciele:


 1. Urzędu Marszałkowskiego,

 2. Komendy Wojewódzkiej Policji,

 3. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

 4. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

 5. Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii,

 6. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

 7. Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

 8. Gabinetu Wojewody,

 9. Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW

 10. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 11. Biura Dyrektora Generalnego PUW,

 12. Wydziału Polityki Społecznej PUW,

 13. Wydziału Infrastruktury PUW,

 14. Wydział Finansów i Budżetu,

 15. Wydziału Nadzoru i Kontroli oraz innych Wydziałów PUW
  w zależności od potrzeb.SK - Obsada stanowiska kierowania Wojewody i zespół stałego dyżuru.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych PUW w Białymstoku – 30 osób.


SDObsady osobowe stałych dyżurów stanowisk kierowania administracji zespolonej i niezespolonej


 1. Komendy Wojewódzkiej Policji

 2. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 3. Wojewódzki Sztab Wojskowy

 4. Podlaski Oddział Straży GranicznejM - Szkolenie osób z przydziałami org-mob. do jednostek przewidzianych do militaryzacji i podlegających szczególnej ochronie


   1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. w Grajewie

   2. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim

   3. Elektrociepłownia Białystok S. A.

   4. Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.HNSKierownicy punktów kontaktowych HNS w Urzędzie Marszałkowskim, starostwach powiatowych i administracji zespolonej

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

 2. Komenda Wojewódzka Policji

 3. Podlaskie Kuratorium Oświaty

 4. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

 5. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

 6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 7. Woj. Inspekt. Jakości Handlowej Art. Rolno-Spożywczych

 8. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

 2. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

 3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

 4. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 5. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

 6. Wojewódzki Sztab Wojskowy Podlaski Oddział Straży Granicznej

 7. Urząd Marszałkowski

 8. Powiat Grodzki B-stok

 9. Powiat białostocki

 10. Powiat bielski

 11. Powiat hajnowski

 12. Powiat moniecki

 13. Powiat siemiatycki

 14. Powiat sokolski

 15. Powiat grodzki Łomża

 16. Powiat łomżyński

 17. Powiat grajewski

 18. Powiat kolneński

 19. Powiat wysokomazowiecki

 20. Powiat zambrowski

 21. Powiat Grodzki Suwałki

 22. Powiat suwalski

 23. Powiat augustowski

 24. Powiat sejneński

BIAŁYSTOK


2011

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU iconPodlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU iconPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU iconPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU iconPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja