Ustawa o działalności pożytku publicznego icon

Ustawa o działalności pożytku publicznego
Pobierz 121,8 Kb.
NazwaUstawa o działalności pożytku publicznego
strona1/3
Data konwersji05.05.2013
Rozmiar121,8 Kb.
TypUstawa
  1   2   3


Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie


w pytaniach i odpowiedziach. 1. Czy organizacje kościelne są organizacjami pozarządowymi ?


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Przepis ust. 3 tego artykułu przewiduje, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Ponadto art. 20 ustawy wyraźnie wskazuje, że organizacją pożytku publicznego mogą być dwa rodzaje podmiotów: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, czyli kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Mając powyższe na uwadze można wnioskować, że taki dualizm podmiotowy, zawarty w art. 3 wskazuje na wyraźne rozróżnienie organizacji kościelnych i organizacji pozarządowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że przedstawiciele doktryny zaliczają kościoły i inne związki wyznaniowe do szczególnej kategorii organizacji pozarządowych (traktując organizacje pozarządowe jako dobrowolne zrzeszenia) (H. Izdebski, M. Kulesza „Administracja publiczna” , s.251).


 1. ^ Czy spółdzielnie mieszkaniowe są organizacjami pozarządowymi?


Spółdzielnia mieszkaniowa jest szczególnym rodzajem spółdzielni wyodrębnionym ze względu na jej cel, który polega na „zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu” (art.1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116)). Zgodnie z art. 1§1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.) spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Natomiast, zgodnie z §2 ww. artykułu, spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. W konsekwencji należy uznać, że działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jest ich działalnością podstawową (obowiązkową) zaś prowadzona działalność społeczna i oświatowo-kulturalną jedynie uboczną (fakultatywną). Ponadto należy podkreślić, że spółdzielnia podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców (art.7 prawa spółdzielczego w zw. z art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z późn. zm.) ). Nie można natomiast dokonać wpisu spółdzielni do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w którym wpisuje się podmioty nie będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). W świetle powyższego spółdzielnia jest przedsiębiorcą, a więc osobą prawną, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą – tj. działalność, której celem podstawowym jest osiąganie dochodu (zysku), w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).


 1. ^ Czy partie polityczne zostały uznane za organizacje pozarządowe?


Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. W tak zdefiniowanym pojęciu organizacji pozarządowych mieszczą się również partie polityczne.

Należy jednak zauważyć, że zgodnie z ust. 4 art. 3 przepisów działu II tj. działu regulującego działalność pożytku publicznego, nie stosuje się do partii politycznych.


 1. ^ Jakie podmioty zalicza się do jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych ?


Ustawa definiując pojęcie organizacji pozarządowej stanowi, że jest to niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Z kolei ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz.148 z późn. zm.) w art. 5 enumeratywnie wymienia podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych. Są to :

 1. organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy ochrony państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;

 2. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;

 3. fundusze celowe;

 4. państwowe szkoły wyższe;

 5. jednostki badawczo – rozwojowe;

 6. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

 7. państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;

 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;

 10. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

 11. Państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
 1. Jaki jest zakres współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi?


Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Jedną z form tej współpracy jest zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert (powierzanie lub wsparcie). Sfera zadań publicznych objętych współpracą, w tym również zlecaniem, została określona w art. 4 ustawy. Obok zlecania realizacji zadań publicznych w ustawie zostały określone inne przykładowe formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 . I tak współpraca ta może się również odbywać poprzez:

 • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

 • konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
 1. Jaki jest związek między zlecaniem realizacji zadań leżących w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a rocznym programem współpracy uchwalanym na podstawie tej ustawy?


Zgodnie z art. 5 organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Zlecanie realizacji zadań publicznych jest jedną z form współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego, która odbywa się w postaci wspierania lub powierzania, w sferze określonej art. 4. Ustawowo określona sfera zadań publicznych nie może być ograniczana ani modyfikowana rocznym programem współpracy uchwalanym przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. W tej sferze do zlecania realizacji zadań publicznych stosuje się ustawowy tryb otwartego konkursu ofert, chyba że inny tryb zlecania przewidują odrębne przepisy (art.11 ust.2 ustawy). Nie ma przeszkód aby roczny program współpracy zawierał m.in. postanowienia dotyczące zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom.


 1. ^ Jaki charakter ma roczny program współpracy ?


Zawarty w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego rocznych planów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy formalizuje podstawy tej współpracy. Należy przyjąć, że plan współpracy ma charakter polityczny w tym znaczeniu, że prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Na gruncie postanowień ustawy program współpracy powinien być uchwalany, na rok, a więc niekoniecznie na rok kalendarzowy. Wydaje się jednak, że powinien on stanowić wytyczną przy opracowywaniu budżetu, ponieważ obowiązek współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, realizowany w szczególności w formach przewidzianych w ustawie, zasadniczo będzie pociągał za sobą wydatki budżetowe, które są rozstrzygane w toku prac budżetowych. Jeśli chodzi o dopuszczalną treść takiego programu współpracy to nie jest to regulowane przez ustawodawcę, który pozostawia tę kwestię w gestii organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (jako przepis pomocniczy w tym zakresie można stosować art.5 ust.1 ustawy określający przykładowe formy współpracy).


 1. ^ Co to jest działalność nieodpłatna?


Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, w rozumieniu art. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest świadczenie usług, za które organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 nie pobierają wynagrodzenia. Natomiast jeżeli odbiorcy świadczonych usług muszą za nie płacić organizacji pozarządowej, wówczas mamy do czynienia z działalnością odpłatną lub gospodarczą.


 1. ^ Co to jest działalność odpłatna? Czy działalność odpłatna jest zwolniona z VAT ?


Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy działalnością odpłatną jest działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach realizacji celów statutowych przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, za którą pobierane jest wynagrodzenie. Jedną z form działalności odpłatnej, wymienioną w ustawie, jest sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego oraz sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Ustawa ^ Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmieniająca ustawę z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50, z późn. zm.) nie wprowadza zwolnienia od podatku organizacji pozarządowych ani organizacji pożytku publicznego. Nie istnieją również przepisy zwalniające działalność odpłatną pożytku publicznego od podatku od towarów i usług. Tym samym działalność ta, w zakresie czynności będących, zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz.50, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania – podlega opodatkowaniu na normalnych zasadach.

Jedyny wyjątek w tym zakresie został wprowadzony art. 11 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którym zwolniona od VAT, z pewnymi ograniczeniami, jest sprzedaż towarów dokonywana przez organizacje pożytku publicznego, jeżeli towary te zostały nabyte jako darowizny rzeczowe ze zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane ze zbiórek. Należy przy tym zaznaczyć, że uprawnienie to zostało przyznane jedynie organizacjom pożytku publicznego, czyli nie wszystkim organizacjom pozarządowym, a jedynie tym, które po spełnieniu wymagań ustawowych uzyskają status organizacji pożytku publicznego.

Przepis art. 11 ustawy przepisy wprowadzające, zgodnie z art. 24 tej ustawy, wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2004 r.


 1. ^ Co należy rozumieć pod pojęciem sprzedaży przedmiotów darowizny w art. 8 ust.1?


Sprzedaż przedmiotów darowizny polega na zbyciu przedmiotów nabytych przez organizację pozarządową lub inny uprawniony podmiot tytułem darowizny (od darczyńców). Ustawodawca definiując pojęcie działalności odpłatnej pożytku publicznego zalicza do niej, w szczególności sprzedaż przedmiotów darowizny, z tym że środki otrzymane z tego tytułu powinny być, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przeznaczone na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ani ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie przewiduje zmiany zasad opodatkowania sprzedaży przedmiotów darowizny. Jedynie w odniesieniu do dochodów organizacji pożytku publicznego (z odpłatnej działalności pożytku publicznego) w części przeznaczonej na działalność statutową (z wyłączeniem działalności gospodarczej) przewidywane jest zwolnienie ich z opodatkowania (art. 24 ustawy w zw. z art.9 ustawy Przepisy wprowadzające). 1. ^ Czy może wystąpić dochód z tytułu prowadzenia działalności odpłatnej i czy podlega on opodatkowaniu na normalnych zasadach ?


Jeśli przychód z tytułu działalności odpłatnej np. sprzedaży usług jest wyższy niż kalkulacyjne koszty jego uzyskania to wówczas pojawia się dochód z tej działalności. Jeśli zostanie on przeznaczony na cele statutowe podmiotu mieszczące się w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), to będzie on zwolniony z opodatkowania. Natomiast w przypadku przeznaczenia tego dochodu na inny, nie wymieniony w tym przepisie cel społeczny, będzie on, na normalnych zasadach, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.


 1. ^ Jakie koszty można uznać za bezpośrednie koszty wydania książki w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego ?


Definicję kosztów bezpośrednich oraz elementy, które można do nich zaliczyć określa art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią na koszt wytworzenia produktu składają się koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadniona część kosztów pośrednio związana z wytworzeniem tego produktu.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się :

 • wartość zużytych materiałów bezpośrednich,

 • koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją,

 • inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny.

Jednocześnie ten sam artykuł enumeratywnie wylicza koszty, które nie mogą być zaliczone do kosztów wytworzenia produktu ( zarówno bezpośrednich jak i pośrednich). Są to:

 • koszty będące konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,

 • koszty ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny,

 • magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,

 • kosztów sprzedaży produktów.
 1. Czy w razie przekroczenia przez oddział stowarzyszenia prowadzącego działalność odpłatną limitu określonego w art. 9 ust. 1 pkt. 2 dotyczącego maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia osób fizycznych, działalność odpłatna całego stowarzyszenia czy też jedynie tego oddziału, staje się działalnością gospodarczą ?


Zgodnie z art. 9 ust. 1 działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowej, w tym stowarzyszenia, jeżeli przekroczy limity, o których mowa w pkt. 1 i 2, stanowi działalność gospodarczą. Stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, które, jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje, mogą uzyskać osobowość prawną (art. 17 a ustawy prawo o stowarzyszeniach). Wynika z tego, że można wyróżnić dwa rodzaje oddziałów stowarzyszenia: posiadające osobowość prawną oraz nie posiadające takiej osobowości. W odniesieniu do stowarzyszenia mającego oddziały nie posiadające osobowości prawnej można uznać, że stanowi ono, jako osoba prawna, jedną całość a poszczególne oddziały tego stowarzyszenia stanowią jedynie element jego struktury organizacyjnej. W konsekwencji przekroczenie przez każdą terenową jednostkę organizacyjną (oddział) nie mającą osobowości prawnej ustawowych limitów określonych w art. 9 ust. 1 będzie skutkować tym, że dotychczas prowadzona przez stowarzyszenie działalność odpłatna pożytku publicznego stanowić będzie działalność gospodarczą.


 1. ^ Co należy rozumieć przez wynagrodzenie w rozumieniu art. 8 ust. 1? Czy wynagrodzeniem jest również dotacja otrzymana na pokrycie kosztów zadania?


Wynagrodzeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest świadczenie pieniężne pobierane przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust. 3 ustawy jako zapłata za wykonane świadczenie.

Dotacja nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, lecz formą finansowania lub dofinansowania zadania publicznego przez organ administracji publicznej, który zleca organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3 ustawy wykonanie określonego zadania publicznego.

Organizacja pozarządowa, która po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wykonuje zadanie publiczne na podstawie umowy o powierzenie lub o wsparcie uzyskuje na realizację tego zadania środki publiczne w formie dotacji. Wysokość dotacji (dofinansowania lub finansowania) jest m.in. uzależniona od wskazanej w ofercie przez organizację pozarządową kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, która zawiera kosztorys ze względu na typ kosztów oraz źródło finansowania. 1. ^ Czy w związku z wprowadzeniem przepisami ustawy pojęcia działalności odpłatnej, zmienia się sposób prowadzenia księgowości?


Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyodrębnia w ramach działalności statutowej pożytku publicznego działalność nieodpłatną i odpłatną, która, zgodnie z art. 6, nie stanowi działalności gospodarczej. W odniesieniu do prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego art. 10 ust. 1 nakłada obowiązek rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. W pozostałym zakresie, wobec braku odrębnych uregulowań, należy stosować przepisy ogólne.


 1. Czy za wynagrodzenie w rozumieniu art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy uznać środki otrzymywane przez zakład opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszu Zdrowia ?


Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 , poz. 391 z późn. zm.) Fundusz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w celu zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych ubezpieczonych w zakresie określonym art. 47 ustawy. Z art.5 pkt. 25 ww. ustawy wynika, że świadczeniodawcami są w szczególności zakłady opieki zdrowotnej, które, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), udzielają świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie. Z ustawy wynika również, że niektóre podmioty, w szczególności fundacje, stowarzyszenia, kościoły lub związki wyznaniowe są uprawnione do utworzenia zakładu opieki zdrowotnej (art. 8 ustawy), który uzyskuje status niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W świetle powyższego za działalność odpłatną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) można uznać udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy. Natomiast wynagrodzeniem są opłaty za świadczenia zdrowotne pobierane przez zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organizację pozarządową. Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art.9 ust. 1 pkt. 1 pobierane wynagrodzenie, w odniesieniu do działalności danego rodzaju, nie może być wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. Po przekroczeniu tego limitu działalność odpłatna stanowi działalność gospodarczą. 1. Jak należy rozumieć postanowienie art. 9 ust. 1 pkt. 2, zgodnie z którym wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 – krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS ? Jakie są konsekwencje jego przekroczenia?  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa o działalności pożytku publicznego iconUstawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego iconUSTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o działalności pożytku publicznego icon§ 1 Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) realizację zadania publicznego pn

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja