SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego icon

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego
Pobierz 99,66 Kb.
NazwaSPRAWOZDANIE (KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego
Data konwersji04.05.2013
Rozmiar99,66 Kb.
TypDokumentacja

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE)

z wykonania zadania publicznego

.........................................................

(nazwa zadania)

w okresie od ........... do ............,

określonego w umowie nr ..............,

zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

................................................................. a ...................................................................

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)


Data złożenia sprawozdania: .....................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne1. Czy zakładane cele, rezultaty i wskaźniki ewaluacji zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku /pkt. II.3, II.6 i II.7 wniosku/? Jeśli nie – dlaczego?2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku /pkt II.5 wniosku/.


^ Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków


Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie ............................................................................................

Poniesione wydatki .................................................................................................................... :

pokrywane z dotacji ................................[w tym z odsetek bankowych..........................]

pokrywane ze środków własnych .....................................................................................

Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy ....................................... :


^ 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)Lp.Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne

i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Procentowy udział kosztów do wysokości dotacji 3)

Całość zadania (zgodnie z umową)Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)

Koszt całkowity

z tego z dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Wycena rzeczowego oraz osobowego wkładu własnego w realizację zadania (pkt. IV.3 wniosku) 4)*

Koszt całkowity

z tego z dotacji

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

Wycena rzeczowego oraz osobowego wkładu własnego w realizację zadania (pkt. IV.3 wniosku)*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Koszty osobowe administracji i obsługi projektu

- .....................

- .....................

- .....................

II

Koszty osobowe merytoryczne

- .....................

- .....................

- .....................

III

Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu

- .....................

- .....................

- .....................

IV

Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu

- .....................

- .....................

- .....................

V

Koszty wyposażenia związane z realizacją zadania

- .....................

- .....................

- .....................

VI

Koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania

- .....................

- .....................

- .....................

VII

Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu

- .....................

- .....................

- .....................

VIII

Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu

- .....................

- .....................

- .....................

Ogółem


^ 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowaniaŹródło finansowaniaCałość zadania

(zgodnie z umową)Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki)

%%

Koszty pokryte z dotacji

Finansowe środki własne


Środki z innych źródeł


Wpłaty i opłaty adresatów zadania

........................


......................


.......................

.................


...............


................

...........................


...........................


............................

................


...............


...............

Ogółem:

100%

100%
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

...................................................................................................................................................................................................


^ 3. Zestawienie faktur (rachunków)5)


Lp.Numer dokumentu

księgowegoNumer

pozycji

kosztorysuDataNazwa

wydatkuKwota (zł)Z tego ze

środków

pochodzących

z dotacji (zł)


Z tego finansowych ze środków własnych

^ Część III. Dodatkowe informacje

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

............................................................... ............................................................... ...............................................................


Załączniki:6)

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

4. ............................................................

5. ............................................................

................................................................


Oświadczam(-my), że:

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.


(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)______________

* Niepotrzebne skreślić.
POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego z dopiskiem „sprawozdanie końcowe z realizacji zadania – FIO 2008”.

^ 1) Sprawozdanie końcowe sporządzać należy w terminie określonym w umowie.

2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

³) Kolumna nr 6 tabeli „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)” odnosi się do wysokości limitów poszczególnych rodzajów kosztów określonych w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji”, część 4.3 Kwalifikowalność kosztów.

4) Kolumna nr 10 i nr 14 tabeli „Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)” odnosi się wyłącznie do projektów, których wielkość wnioskowanej dotacji wynosiła od 5 tyś do 25 tyś - „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji”, część 4.2 Wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji projektów.

5) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz ze środków własnych, a także rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/* podmiotu/* jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

6) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji, informacje prasowe o realizowanym zadaniu, inne), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów cywilno-prawnych oraz kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych) oraz kopie dowodu wpłaty (przelewu) niewykorzystanej kwoty dotacji na konto Zleceniodawcy.


______________

* Niepotrzebne skreślić.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego iconSPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (KOŃCOWE) z wykonania zadania publicznego iconSPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja