SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ icon

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ
Pobierz 26,17 Kb.
NazwaSPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ
Data konwersji26.01.2013
Rozmiar26,17 Kb.
TypFormularz

WZÓR FORMULARZA NR VIII/1

(miejscowość, data)

(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej Policji)

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ

za ………. rok


1. Postępowania sprawdzające:

 1. liczba postępowań sprawdzających przechodzących z roku poprzedniego na rok sprawozdawczy ………….......

 2. liczba wszczętych postępowań sprawdzających w roku sprawozdawczym – ogółem ………………..

  1. z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową ………………..

  2. z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową ………………..

 3. Liczba wydanych poświadczeń bezpieczeństwa ………………..

 4. liczba decyzji w sprawie zawieszenia postępowania sprawdzającego ………………..

 5. liczba decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego ………………..

 6. liczba decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa ………………..

 7. liczba wszczętych postępowań kontrolnych i forma ich zakończenia ………………..

 8. liczba decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ………………..

 9. liczba powiadomień potwierdzających dalszą zdolność do zachowania tajemnicy ………………..

 10. liczba odwołań od wydanych odmów poświadczeń bezpieczeństwa ………………..

 11. liczba skarg skierowanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ………………..


^ 2. Udostępnianie informacji:

 1. Udostępnianie materiałów lub informacji niejawnych

  1. liczba wniosków – ogółem ……………….., w tym:

  • z prokuratur ………………..

  • z sądów ………………..

  • od innych podmiotów ………………..

  1. liczba decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tych sprawach ………………..

  2. liczba przypadków udostępnienia informacji niejawnych przez KGP/KWP w trybie art. 19, 19a i 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – ogółem ……………….., w tym przez:

  • KGP - ………………..

  • KWP/KSP - ………………..
 1. zwolnienia od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej

 1. liczba wniosków – ogółem ……………….., w tym:

  • z prokuratur ………………..

  • z sądów ………………..

  • od innych podmiotów ………………..

 1. liczba decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tych sprawach ………………..
 1. udostępnianie materiałów lub informacji niejawnych oraz jednoczesne zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej lub służbowej

 1. liczba wniosków – ogółem ……………….., w tym:

  • z prokuratur ………………..

  • z sądów ………………..

  • od innych podmiotów ………………..

 1. liczba decyzji MSWiA w tych sprawach ………………..
 1. liczba decyzji Komendanta Głównego Policji i komendantów wojewódzkich lub Stołecznego Policji o jednorazowym udostępnieniu informacji niejawnych osobie nieposiadającej poświadczenia bezpieczeństwa – ogółem ……………….., w tym wydane przez:

 1. KGP - ………………..

 2. KWP/KSP - ………………..


^ 3. Kancelaria tajna:

 1. liczba zaewidencjonowanych dokumentów niejawnych ……………….., w tym:

 1. ściśle tajne ………………..

 2. tajne ………………..

 3. poufne ………………..

 4. zastrzeżone ………………..

 1. liczba wytworzonych i zaewidencjonowanych w DEWD dokumentów niejawnych ……………….., w tym:

 1. ściśle tajne ………………..

 2. tajne ………………..

 3. poufne ………………..

 4. zastrzeżone ………………..

 1. liczba zarejestrowanych technicznych nośników informacji niejawnych ……………….., w tym:

 1. ściśle tajne ………………..

 2. tajne ………………..

 3. poufne ………………..

 4. zastrzeżone ………………..

 1. liczba powielonych i zaewidencjonowanych w DEWK dokumentów i materiałów niejawnych, w tym:

  1. ściśle tajne ………………..

  2. tajne ………………..

  3. poufne ………………..

  4. zastrzeżone ………………..

 2. proszę podać, czy odbyła się inwentaryzacja dokumentów niejawnych ………………..

 1. podstawa prawna ………………..

 2. termin ………………..

 1. wnioski i postulaty wynikające z przeprowadzonej inwentaryzacji ………………..^ 4. Ochrona systemów oraz sieci teleinformatycznych:

 1. liczba osób upoważnionych do pracy w systemach niejawnych z podziałem na systemy ……..

 2. liczba dokumentów niejawnych przetwarzanych (opracowanych, przesyłanych) w systemach tajnych i ściśle tajnych………………

 3. liczba stwierdzonych naruszeń systemów lub sieci teleinformatycznych ………………..

 4. opis sposobu złamania systemu zabezpieczeń niejawnego systemu lub sieci teleinformatycznych (np. system kontroli dostępu, bezpieczeństwo osobowe, ochrona fizyczna, procedury bezpiecznej eksploatacji) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. opis strat, jakie spowodowały incydenty wymienione w pkt 2 (np. utrata informacji, brak dostępu do informacji, naruszenie integralności) …………………………………………………………………………

 6. wnioski, jakie zostały wyciągnięte z incydentów wymienionych w pkt 2 ………………………………..….


^ 5. Naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych:

 1. Liczba stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych w roku sprawozdawczym – ogółem ……………….., w tym:

 1. liczba wszczętych postępowań wyjaśniających z tytułu naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych ………………..,

 2. liczba prowadzonych postępowań dyscyplinarnych i sposób ich zakończenia ………………..,

 3. liczba spraw przekazanych do prokuratury i sposób ich zakończenia ………………..,

 1. Liczba utraconych dokumentów niejawnych w roku sprawozdawczym – ogółem ……………….., w tym:

 1. ściśle tajne ………………..

 2. tajne ………………..

 3. poufne ………………..

 4. zastrzeżone ………………..

 1. Udział pełnomocnika (lub wyznaczonej osoby) w postępowaniach, o których mowa w pkt 1 ….………………………………………………………………………………………………………….......

(stopień, imię, nazwisko, nr tel. sporządzającego)
(stopień, imię, nazwisko kierownika jednostki/
komórki organizacyjnej Policji)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ iconSPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ iconInformacje podawane do wiadomości publicznej, nie naruszają zasad ochrony tajemnicy służbowej i państwowej

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ iconSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ

SPRAWOZDANIE ZE STANU OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I SŁUŻBOWEJ iconSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ STRAŻY ŁOWIECKIEJ

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja