SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE icon

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE
Pobierz 26,67 Kb.
NazwaSZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar26,67 Kb.
TypDokumentacja

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJUWYTYCZNE

DO PRZEPROWADZENIA TRENINGÓW DOSKONALĄCYCH Z ZAKRESU ZNAJOMOŚCI
PROCEDUR ATP-45BZATWIERDZAM:
BIURO DO SPRAW OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

WARSZAWA Wrzesień 2009
Podstawy prawne
Szefowie Obrony Cywilnej Województw na podstawie:

art. 6 ust. 2 pkt 5, art.17 ust.1 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416
z późniejszymi zmianami1);

§ 2 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96 poz. 850);

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1415);

zgodnie z niniejszymi wytycznymi zobowiązani są przygotować Wojewódzkie Elementy Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania do treningów doskonalących znajomość procedur ATP-45B.
^ Cele przeprowadzenia treningów
Doskonalenie w prognozowaniu i ocenie sytuacji skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych zgodnie z metodyką ATP – 45B.

Doskonalenie w formatowaniu, sporządzaniu i przesyłaniu meldunków zgodnie
z metodyką ATP-45B.

Podwyższanie gotowości do działania Wojewódzkich Elementów Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w sytuacji niebezpiecznych uwolnień NBC.

Podwyższenie gotowości do działania Wojewódzkich Elementów Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Termin

Treningi doskonalące z zakresu znajomości procedur ATP – 45B prowadzone będą
w trzecią środę drugiego miesiąca kwartału, za wyjątkiem trzeciego kwartału, gdzie trening odbywać się będzie w trzecim miesiącu kwartału w godz. 9.00 - 15.00 (luty, maj, wrzesień, listopad).

 1. Wymiana informacji będzie realizowana na bazie wojewódzkich elementów Systemów Wykrywania i Alarmowania wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Stanowiska Dowodzenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju przy wykorzystaniu poczty elektronicznej – załącznik nr 1.

 2. Na miejsce pracy Stanowiska Dowodzenia (SD) Szefa Obrony Cywilnej Kraju (SOCK) wyznaczam Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL) w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 3. Jednorazowo ćwiczyć będą 4 (cztery) województwa zgodnie z ustalonym harmonogramem – załącznik nr 2.

 4. Sprawdzenie łączności skrzynek odbiorczych poczty elektronicznej pomiędzy wojewódzkimi elementami KSWSiA biorącymi udział w danym treningu
  a SD SOCK będzie odbywało się w dniu poprzedzającym trening w godz.
  1000 – 1100.

 5. Grupa podgrywająca nr 1 będzie wprowadzała planowane incydenty w formie meldunku NBC 1.

 6. Dla każdego województwa będą planowane dwa wybrane incydenty nuklearny, chemiczny, biologiczny lub typu ROTA.

 7. Ocenie podlegać będą: poprawność wykonania meldunku NBC 2 i NBC 3 oraz współdziałanie z sąsiednimi województwami.

 8. Do SD SOCK będą wysyłane tylko meldunki dotyczące incydentów zlokalizowanych w danym województwie.

 9. Podczas treningów będą wykorzystywane mapy według współrzędnych UTM.

 10. Celem ułatwienia odczytu informacji (wiadomości) wykorzystywane będą wzory meldunków według załącznika nr 3.

 11. Przy wysyłaniu wiadomości należy żądać potwierdzenia przeczytania oraz wpisywać w pole „Temat” skrót meldunku.

 12. Czas w meldunkach podajemy jako GMT (Greenwich Mean Time = strefa Z).

 13. Meldunki meteorologiczne będą sporządzane przez zespół podgrywający nr 2.

 14. Każdorazowo po zakończeniu treningu zostanie przeprowadzona dokładana jego analiza a wnioski zostaną przedstawiane Wojewodom po przeprowadzeniu treningów ze wszystkimi województwami.ZAŁĄCZNIK nr 1


OBIEG INFORMACJI


STANOWISKO DOWODZENIA SOCK

(KCKRiOL)


NBC 2

NBC 3


BWM

EDM

CDM

Zespół podgrywający nr 2

Wojewódzkie Elementy SWiA
Wojewódzkie Elementy SWiA

Wojewódzkie Elementy SWiA


NBC 2

NBC 3

NBC 2

NBC 3


NBC 1


^ Zespół podgrywający nr 1
Legenda:


NBC – meldunek sytuacyjny o fakcie użycia broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej.

BWM - Podstawowe parametry wiatru - Basic Wind Message.

EDM - Meldunek o skutecznym wietrze - Effective Downwind Message.

CDM - Chemiczny meldunek meteorologiczny - Chemical Message.


OPIS OBIEGU INFORMACJI 1. Planowane incydenty w formie meldunku NBC 1 do wojewódzkich elementów SWiA wchodzących w skład KSWSiA przekazuje zespół podgrywający nr 1.

 2. Meldunki meteorologiczne w formie meldunku BWM, EDM, CDM do wojewódzkich elementów SWiA wchodzących w skład KSWSiA przekazuje zespół podgrywający
  nr 2.

 3. Po sformatowaniu i sporządzeniu meldunku NBC 2 wojewódzkie elementy SWiA natychmiast przesyłają go do SD SOCK i województw sąsiednich których zdarzenie dotyczy. Czas przekazania meldunku nie powinien przekraczać 5 minut.

 4. Po naniesieniu prognozy zdarzenia na mapę i dokonaniu oceny sytaucji, wojewódzkie elementy SWiA formatują i sporządzają meldunek NBC 3 i przesyłają go do SD SOCK i województw sąsiednich, których zdarzenie dotyczy. Należy przy tym zwracać uwagę na dokładność wykonania prognozy, poprawność sformatowania meldunku, wspóldziałanie z województwami sąsiednimi oraz czas przesłania meldunku, który nie powinien przekraczać 20 minut.

 5. Meldunki NBC 3 dotyczące województw sąsiednich należy przesyłać również do SD SOCK.

 6. Wszelkie pytania wynikłe w czasie treningu dotyczące jego przebiegu należy kierować do kierownika zespołu podgrywającego nr 1.

 7. Dane kontaktowe elementów ćwiczących będą udostępniane w przeddzień treningu
  w czasie sprawdzenia łączności.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742,

z 2005r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE iconWYTYCZNE WOJEWODY PODLASKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE icon„Utylizacja sprzętu obrony cywilnej”

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE icon„Utylizacja sprzętu obrony cywilnej”

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE iconSYMBOLE WŁAŚCIWE DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE iconSpecjalista ds. Obrony Cywilnej w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych

SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU WYTYCZNE iconZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA ADMINISTROWANYM TERENIE

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja