Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności icon

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności
Pobierz 166,83 Kb.
NazwaWytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności
strona6/7
Data konwersji23.12.2012
Rozmiar166,83 Kb.
TypDokumentacja
1   2   3   4   5   6   7
^

5Analiza finansowaAnaliza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych w systemie wywołanych realizacją projektu i odniesiona jest do podmiotu zarządzającego systemem. Koszty i korzyści innych podmiotów należy wykazać w analizie ekonomicznej.


^

5.1Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

  • Przedstawienie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakładów na budowę dla realizacji inwestycji.

  • Aby wyszczególnić wszystkie wydatki w okresie eksploatacji należy uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń, nie będących składnikiem nakładów na budowę, innego sprzętu, a także nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania (pompy, inne urządzenia). Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.


Nakłady należy wyszczególnić oddzielnie na źródło, oddzielnie na przesył.

^

5.2Źródła finansowania projektuSzczegółowe określenie źródła finansowania przedsięwzięcia.

Należy określić podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Poza tym należy przeprowadzić ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

^

5.3Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji


Przychody ze sprzedaży mogą pochodzić z wielu źródeł. Mogą to być przychody ze sprzedaży usług związanych z odbiorem odpadów. Należy wyszczególnić również przychody ze sprzedaży surowców wtórnych, energii elektrycznej i cieplnej
w przypadku energetycznego wykorzystania odpadów i pozostałości poprocesowych przez jednostkę zewnętrzną.
W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia


^

5.3.1Polityka cenowa


  1. Aktualna i planowana polityka cenowa

Opis polityki cenowej aktualnie i po realizacji inwestycji wraz z uzasadnieniem (polityka zgodna z prawem, poziom cenowy akceptowany społecznie, ceny zapewniające samofinansowanie i płynność przedsiębiorstwa, amortyzacja, dopłaty samorządu). Sposób kalkulacji opłat, określenie metody naliczania amortyzacji. Określenie wartości dopłat właściciela - w przypadku, gdy przychody z opłat od użytkowników nie pokrywają kosztów operacyjnych. Jaka jest strategia dostosowania spółki do warunków rynkowych
i jaki będzie wpływ przedsięwzięcia na ten proces? Czy po realizacji inwestycji przedsiębiorstwo będzie finansować swoją działalność operacyjną i inwestycyjną (nakłady odtworzeniowe) wyłącznie z przychodów ze sprzedaży? Należy określić procentowo alokację opłat pomiędzy poszczególnych użytkowników a także możliwości alokacji należy przyjąć zgodnie z zaleceniami ustawowymi.


  1. Określenie poziomu opłaty akceptowanej społecznie

Opłatę dla mieszkańców należy skalkulować na poziomie akceptowanym społecznie. Ustalenie tego poziomu można przyjąć poprzez porównanie z analogicznymi systemami, działającymi w miejscowościach o podobnym położeniu geograficznym i podobnej skali. Zarówno dla dotychczasowych jak i nowych odbiorców określić koszty jednostkowe ponoszone przez odbiorców przed realizacją inwestycji.

Przedstawienie danych charakterystycznych dla terenu objętego inwestycją:

    • dochód gospodarstw domowych,

    • średnią ilość osób w gospodarstwie domowym.
  1. zidentyfikowanie wariantu bazowego i kalkulacja opłat do celów analizy finansowej

W celu osiągnięcia spójności w ocenie przedsięwzięcia należy przeprowadzić jednakowy sposób kalkulacji opłaty do potrzeb analizy finansowej przed i po realizacji przedsięwzięcia. W przypadku modernizacji taryfa powinna to być jednakowa „przed” i „po” dla tej samej grupy odbiorców. Taryfa powinna być skalkulowana zgodnie z przepisami prawa. Opłatę należy skalkulować na poziomie, co najmniej pokrywającym koszty (przy założeniu amortyzacji w sposób uproszczony – liniowa, 25 letni okres amortyzacji dla spalarni). Aby to osiągnąć należy zdefiniować wariant bazowy, jako „zaniechanie inwestycji”. W tym celu aktualną ilość usług z przed realizacji inwestycji należy przemnożyć przez opłatę zgodnie z metodą kalkulacji, jaka zostanie zastosowana po realizacji (tak, aby osiągnąć jednakową bazę porównawczą). W ramach opłaty należy wyodrębnić część pokrywaną przez odbiorców i część pokrywaną z budżetu gminy - jeżeli taka sytuacja występuje. Dopłatę w analizie finansowej traktujemy jako przychód. Opłata po realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać jednak poziomu akceptowanego społecznie, określonej w poprzednim punkcie i powinna być w całości wnoszona przez odbiorców usług.


^

5.3.2Program sprzedaży


Do celów analizy finansowej należy przygotować plan przychodów, który powinien zawierać również przychody w stanie aktualnym (teoretyczne, ze względu na narzuconą powyżej politykę cenową zamieszczoną w punkcie 6.3.1 c)). Na podstawie planu przychodów należy obliczyć planowaną zmianę przychodów wynikająca z realizacji przedsięwzięcia.

W przypadku grupy projektów kalkulację należy wykonać dla każdego projektu oddzielnie i razem dla całego przedsięwzięcia.

Przy planie przychodów należy również uwzględnić nieściągalność należności, na podstawie aktualnych wskaźników przedsiębiorstwa (w przypadku nowych podmiotów).


1   2   3   4   5   6   7

Powiązany:

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności iconWytyczne w sprawie sporządzania raportów kwartalnych oraz przygotowywania

Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności iconWytyczne dotyczące zasad identyfikacji wizualnej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja