Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" icon

Programu "Owoce w szkole" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie "
Pobierz 86,51 Kb.
NazwaProgramu "Owoce w szkole" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie "
Data konwersji25.12.2012
Rozmiar86,51 Kb.
TypProgramUmowa nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw do szkoły podstawowej
w ramach programu „Owoce w szkole”
Strona/stron

z

Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
w roku szkolnym 2011/2012
UMOWA Nr


NA SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2011/20121


zawarta w w dniu 20 r. pomiędzy:

(

nazwa i adres szkoły podstawowej)


p

osiadającą NIP , REGON , reprezentowaną


przez: , zwaną w dalszej części umowy

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Szkołą,


a

z siedzibą


(

nazwa zatwierdzonego dostawcy)

w

przy ul. ,


p

osiadającym NIP , REGON , reprezentowanym przez


, zwanym w dalszej części umowy

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

Zatwierdzonym Dostawcą

§ 1


 1. S

  zkoła oświadcza, że została wpisana przez OT ARR na listę szkół podstawowych zgłoszonych


  do udziału w programie „Owoce w szkole” na semestr roku szkolnego 2011/2012.

 2. Z

  atwierdzony Dostawca oświadcza, iż został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze


  Przedsiębiorców ARR pod numerem oraz uzyskał zatwierdzenie do

  uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w semestrze roku szkolnego 2011/2012 na

  mocy decyzji Dyrektora OT ARR w Nr


§ 2


P

rzedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne dostarczanie przez Zatwierdzonego Dostawcę do Szkoły, dla każdego z uczniów klas I-III łącznej liczby porcji owoców i warzyw w semestrze roku szkolnego 2011/2012, ogłoszonej przez ARR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole” (Dz. U. Nr 168, poz.1012)
zwanym w dalszej części umowy Rozporządzeniem.

§ 3


 1. W ramach programu „Owoce w szkole” w semestrze, którego dotyczy umowa roku szkolnego 2011/2012 dzieciom z klas I – III, zostaną udostępnione owoce i warzywa świeże i przetworzone określone w § 7 niniejszej umowy.

 2. W skład każdej porcji otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt owocowy i jeden produkt warzywny.

3. W danym okresie udostępniania Zatwierdzony Dostawca dostarczy wszystkie owoce i warzywa określone w § 7 niniejszej umowy a Szkoła udostępni je dzieciom z klas I-III.


§ 4


S

zkoła oświadcza, iż:

 1. w programie „Owoce w szkole” w semestrze roku szkolnego 2011/2012 biorą udział uczniowie z klas I-III w liczbie określonej w § 2, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na uczestnictwo w niniejszym programie,

 2. zobowiązuje się do odebrania od Zatwierdzonego Dostawcy dostarczonych porcji owoców
  i warzyw, spełniających wymagania jakościowe i udostępnienia ich dzieciom z klas I-III,

 3. zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego wykorzystania dostarczonych przez Zatwierdzonego Dostawcę porcji owoców i warzyw, tj. zapewnienia, że owoce i warzywa:

 1. spożywane będą wyłącznie na terenie szkoły podstawowej, przez uprawnionych beneficjentów, tj. dzieci z klas I-III uczestniczące w programie,

 2. nie będą spożywane na przerwach, podczas których dzieciom uczestniczącym
  w programie wydawane są regularne posiłki (np. obiady),

 1. zobowiązuje się do potwierdzania dostaw owoców i warzyw spełniających wymagania jakościowe, realizowanych przez Zatwierdzonego Dostawcę. Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez dyrektora Szkoły osoba każdorazowo pokwituje odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonych porcji owoców i warzyw,

 2. w przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczonych owoców i warzyw Dyrektor Szkoły lub upoważniona przez dyrektora Szkoły osoba może odmówić przyjęcia dostarczonych owoców
  i warzyw niespełniających wymagań jakościowych, może również złożyć reklamację do Zatwierdzonego Dostawcy oraz poinformować o zaistniałej sytuacji OT ARR, właściwy ze względu na siedzibę Zatwierdzonego Dostawcy,

 3. sporządzi dla Zatwierdzonego Dostawcy potwierdzenie/a zrealizowanych dostaw owoców
  i warzyw do szkoły, które zostały spożyte przez dzieci z klas I-III w danym okresie (w ciągu
  pierwszych 5, następnie kolejnych 4 lub 9 tygodni okresu udostępniania),

 4. zobowiązuje się do umieszczenia w widocznym miejscu przed głównym wejściem plakatu informującego, że spożycie owoców i warzyw jest dofinansowane przez Unię Europejską,

 5. zobowiązuje się do przechowywania przez minimum 5 lat dokumentacji związanej z realizacją programu „Owoce w szkole”, tj.:

 1. deklaracji rodziców/opiekunów prawnych wyrażających zgodę na udział dzieci w programie
  i prowadzonej ocenie programu, lub innej dokumentacji w tej sprawie,

 2. niniejszej umowy zawartej z zatwierdzonym dostawcą,

 3. dokumentów potwierdzających każdą zrealizowaną dostawę przez zatwierdzonego dostawcę do szkoły (np. dokumentów WZ),

 4. prowadzonej ewidencji dotyczącej liczby uczniów uczestniczących w programie, dat, ilości oraz rodzajów dostarczonych przez zatwierdzonego dostawcę owoców i warzyw, dat, ilości
  i rodzajów udostępnionych przez szkołę owoców i warzyw.

 5. dokumentacji związanej z przeprowadzeniem działań towarzyszących o charakterze edukacyjnym,

 6. kopii potwierdzeń dostaw owoców i warzyw.


§ 5


Z

atwierdzony Dostawca oświadcza, iż zobowiązuje się dostarczać do Szkoły w ciągu 9 wybranych tygodni, tj. w semestrze roku

(podać tygodnie, w których będą udostępniane owoce i warzywa)

szkolnego 2011/2012 liczbę porcji owoców i warzyw, określoną w § 7 niniejszej umowy.


§ 6

Zatwierdzony Dostawca oświadcza, iż:

   1. ponosi pełną odpowiedzialność za jakość owoców i warzyw dostarczonych do Szkoły,

   2. zobowiązuje się dostarczać owoce i warzywa, które spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych,

   3. dostarczone owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia, tj. wystarczająco rozwinięte, odpowiednio dojrzałe, umyte. Owoce i warzywa udostępniane w całości będą odpowiadały normom jakości handlowej obowiązującym zgodnie z art. 113a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie
    o jednolitej wspólnej organizacji rynku") (Dz. U. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1, z późn. zm.),

4. zobowiązuje się dostarczać wszystkie owoce i warzywa, o których mowa w § 7 niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem,

 1. będzie dostarczał do Szkoły dokumenty potwierdzające każdą dostawę (np. dokumenty WZ),

 2. zobowiązuje się dostarczać porcje owoców i warzyw wyłącznie w dni, w których odbywa się nauka w szkole, tj. z wyłączeniem dni świątecznych, ferii i innych dni, w których nie odbywają się zajęcia,

 3. b

  ędzie dostarczał do Szkoły porcje owoców i warzyw w godzinach (

  wykorzystując
  (podać rodzaj transportu, jakim będą dostarczane owoce i warzywa)

8

.


(dodatkowe postanowienia umowy dotyczące np. sposobu postępowania w przypadku absencji ucznia w szkole)


§ 7

 1. Zatwierdzony Dostawca oświadcza, iż zobowiązuje się realizować dostawy owoców i warzyw zgodnie z ogłoszonym przez ARR sposobem udostępniania (w tym m.in. w zakresie częstotliwości dostaw, rodzaju i ilości produktów) tj. dostarczyć każdemu dziecku łączną liczbę porcji owoców
  i warzyw, którą zgodnie z ogłoszoną przez ARR informacją powinno otrzymać jedno dziecko.

 2. W ramach programu Zatwierdzony Dostawca zobowiązuje się dostarczać do szkoły podstawowej jabłka, gruszki, truskawki2, marchew, rzodkiewkę, paprykę słodką3, soki owocowe, warzywne lub owocowo-warzywne.

 3. Zatwierdzony Dostawca zobowiązuje się dostarczać do Szkoły owoce i warzywa w liczbie porcji owoców i warzyw ogłoszonej przez ARR, określonej w Rozporządzeniu, dla jednego dziecka
  w składzie określonym w poniższej tabeli:
^ Produkt owocowy

A

B

C

Liczba szt./op. jedn.

Liczba szt./op. jedn.

^ Liczba szt./op. jedn.

jabłka (min. 150 g)


gruszki (min. 150 g)


truskawki (min. 100 g)


sok owocowy (0,2l - 0,33l)


Razem

18

27

36

^ Produkt warzywny

Liczba szt./op. jedn.

Liczba szt./op. jedn.

Liczba szt./op. jedn.

marchew (min. 60 g)


papryka słodka (min. 60 g)


rzodkiewka (min. 60 g)


mieszanki warzywne złożone
z ww. warzyw (min. 60 g)


sok warzywny lub owocowo-warzywny (0,2l - 0,33l)


Razem

18

27

36
  1. W przypadku, gdy ARR ogłosi, że łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymanych przez
   1 dziecko wynosi 18, to każde dziecko, o którym mowa w § 2 otrzyma 18 porcji owoców i warzyw
   (2 porcje w tygodniu) składających się z produktów owocowych i warzywnych wymienionych
   w powyższej tabeli w części A.


Z

atwierdzony dostawca dostarczy łącznie porcji owocowo-warzywnych, a Szkoła udostępni je


uczniom klas I-III uczestniczącym w programie (= x 18 = )

Liczba uczniów biorących Łączna liczba porcji

udział w programie owocowo-warzywnych 1. W przypadku, gdy ARR ogłosi, że łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymanych przez
  1 dziecko wynosi 27, to każde dziecko, o którym mowa w § 2 otrzyma 27 porcji owoców i warzyw
  (3 porcje w tygodniu) składających się z produktów owocowych i warzywnych wymienionych
  w powyższej tabeli w części B.Zatwierdzony dostawca dostarczy łącznie porcji owocowo-warzywnych, a Szkoła udostępni je


uczniom klas I-III uczestniczącym w programie (= x 27 = )

Liczba uczniów biorących Łączna liczba porcji

udział w programie owocowo-warzywnych 1. W przypadku, gdy ARR ogłosi, że łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymanych przez
  1 dziecko wynosi 36, to każde dziecko, o którym mowa w § 2 otrzyma 36 porcji owoców i warzyw
  (4 porcje w tygodniu) składających się z produktów owocowych i warzywnych wymienionych
  w powyższej tabeli w części C.


Zatwierdzony dostawca dostarczy łącznie porcji owocowo-warzywnych, a Szkoła udostępni je


uczniom klas I-III uczestniczącym w programie (= x 36 = )

Liczba uczniów biorących Łączna liczba porcji

udział w programie owocowo-warzywnych


§ 8


N

iniejsza umowa obowiązuje w semestrze roku szkolnego 2011/2012.


§ 9


K

ażda ze Stron umowy może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia wypowiedzenia umowy.


§ 10


 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zatwierdzony Dostawca zobowiązany jest do uregulowania Szkole (ustalonej przez Strony umowy) kary umownej, tj. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Szkoła zobowiązana jest do uregulowania Zatwierdzonemu Dostawcy (ustalonej przez Strony umowy) kary umownej, tj.


§ 11


 1. Niniejsza umowa została sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
  po jednym dla każdej ze Stron umowy.

 2. Zatwierdzony Dostawca zobowiązuje się przekazać kopię niniejszej umowy do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę Zatwierdzonego Dostawcy w terminie do dnia 30.09.2011 r.
  (w przypadku I semestru) bądź do dnia 16.01.2012 r. (w przypadku II semestru) zgodnie
  z Rozporządzeniem.

 3. Nie przekazanie kopii umowy w terminie określonym w Rozporządzeniu do OT ARR właściwego ze względu na siedzibę Zatwierdzonego Dostawcy uniemożliwi realizację niniejszej umowy.§ 12


(dodatkowe uzgodnienia stron umowy)


§ 13


 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Zatwierdzony Dostawca zobowiązuje się przekazać do
  OT ARR właściwego ze względu na siedzibę Zatwierdzonego Dostawcy w terminie 3 dni od dnia sporządzenia.


§ 14


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

^ Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Szkoły Podstawowej

^ Podpis i pieczęć imienna osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Zatwierdzonego Dostawcy
Pieczęć Zatwierdzonego Dostawcy

Pieczęć Szkoły Podstawowej


1 Umowa zawierana jest tylko na jeden semestr roku szkolnego 2011/2012

2 Porcje udostępniane w roku szkolnym 2011/2012 mogą nie obejmować truskawki (produkt nieobowiązkowy)

3 Porcje udostępniane w II semestrze roku szkolnego 2011/2012 mogą nie obejmować papryki słodkiej


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" iconPROGRAMIE "OWOCE W SZKOLE"

Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" iconPROGRAMU "OWOCE W SZKOLE"

Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" iconProgramu "Owoce w szkole" przez Biuro Wspierania Konsumpcji Agencji Rynku Rolnego Program "

Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" iconZałącznik B Strona z 2 WNIOSEK O WYPŁATĘ DOTACJI NA PRZYGOTOWANIE DO UCZESTNICTWA W RYNKU KAPITAŁOWYM

Programu \"Owoce w szkole\" Strona/stron z Załącznik VIII do Warunków uczestnictwa w programie \" iconProtokół z wstępnych rozmów z delegacją z Komisji Europejskiej na temat ewentualnego uczestnictwa Polski w Programie Ramowym UE

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja