Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk icon

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk
Pobierz 50,71 Kb.
NazwaSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk
Data konwersji12.12.2012
Rozmiar50,71 Kb.
TypSpecyfikacja

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Słupsk, 11 maja 2012 r.


Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk


ZP-351- 4/12


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego

na

dostawę, montaż i uruchomienie

klimatyzacji precyzyjnej serwerowni Ośrodka Zarządzania Informacją

w Sądzie Okręgowym w Słupsku w zakresie określonym dla I etapu inwestycji.

Specyfikację zatwierdzam:

Krystyna Koska

Dyrektor Sądu

Okręgowego w Słupsku


Rozdział I. Nazwa i adres zamawiającego


Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

tel. 0-59 842 20 41

strona internetowa: www.slupsk.so.gov.pl


Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą Pzp.


Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni Ośrodka Zarządzania Informacją w Sądzie Okręgowym w Słupsku w zakresie określonym dla I etapu inwestycji.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt techniczny załącznik nr 1 do SIWZ. Wymieniony w załączniku system klimatyzacji precyzyjnej powinien być fabrycznie nowy oraz powinien posiadać instrukcję w języku polskim.

 3. Lokalizacja wykonania zamówienia: Sąd Okręgowy w Słupsku przy ulicy Stary Rynek 2.

 4. Wymagany okres gwarancji na system klimatyzacji wynosi 36 miesięcy.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne do urządzeń przyjętych w Projekcie technicznym, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji, równoważność winna się mieścić w parametrach tj.: moc chłodnicza jawna, temperatura w pomieszczeniu, wilgotność w pomieszczeniu, maksymalne wymiary głębokości i wysokości urządzenia. Na potwierdzenie równoważności oferowanego urządzenia do oferty należy załączyć stosowne dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (np. karty katalogowe, opisy techniczne, foldery itp.).

 2. Kody CPV: 39717200-3, 45331230-7, 45330000-9

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.


Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej dostawy i montażu systemu klimatyzacji precyzyjnej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto

 1. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie następującymi osobami:

 1. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 2. osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektromagnetycznych

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunek niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – warunki określone w pkt 1 winien spełniać co najmniej jeden z wykonawców lub wykonawcy mogą spełniać je łącznie, natomiast warunek określony w pkt 2 winien spełnić każdy z wykonawców oddzielnie.

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

 2. wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 3 do SIWZ

 3. dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane należycie

 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych dla wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ

 5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 5 SIWZ

1.1 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

1.2 W oświadczeniu podmiotu o udostępnieniu potencjału należy wskazać, w jakim charakterze podmiot trzeci będzie brał udział w postępowaniu (np. jako podwykonawca, doradca, konsultant).

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, należy przedłożyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

^ 3. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to oświadczenie wymienione w pkt 1 wykonawcy mogą złożyć wspólnie, natomiast oświadczenie i dokumenty określone w pkt 2 składa każdy z wykonawców.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniazałącznik nr 6 do SIWZ, a zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 - 4 składa dokumenty, zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817), potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

^ 5. Forma dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na których potencjale polega wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

^ 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Adres: Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

z dopiskiem:

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ZP-351-4/12 na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni Ośrodka Zarządzania Informacją w Sądzie Okręgowym w Słupsku w zakresie określonym dla I etapu inwestycji”

Nr faksu zamawiającego: 0-59 846 94 38

  1. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

  2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

a) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

b) Zamawiający udziela wyjaśnień w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp

c) Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być przekazywane przez wykonawcę pisemnie lub faksem.

d) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej.

  1. Zmiana SIWZ: zamawiający może zmienić treść SIWZ przed terminem składania ofert, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

  2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

   • w zakresie przedmiotu zamówienia:

Pani Maria Chromcewicz – Kierownik Sekcji Informatycznej tel. 0-59 846 94 71

   • w zakresie procedury postępowania:

Pani Ilona Jedynak – Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0-59 846 94 38

Godziny pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

Rozdział IX. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Rozdział X. Opis sposobu przygotowywania ofert


 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 2. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w SIWZ. Dopuszcza się użycie w ofercie określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z poźn. zm.)

 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 4. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym - załącznik nr 7 do SIWZ.

 5. Wykonawca może sporządzić ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść będzie odpowiadać treści SIWZ.

 6. Do oferty (wypełniony formularz ofertowy) należy dołączyć:

- w przypadku oferowania równoważnych urządzeń klimatyzacji precyzyjnej: dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń, np. opisy techniczne, karty katalogowe, foldery itp.

- oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI SIWZ

- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

- pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

 1. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/wykonawców. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

 2. Zaleca się, aby ofertę wraz z załącznikami ponumerować i zabezpieczyć tak, by nie mogła ulec dekompletacji (trwale spięte, zszyte).

 3. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zaleca się, aby informacje te zostały oddzielnie spięte i opisane:„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”

 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowanej na zamawiającego w następujący sposób:

^ Nazwa i adres Wykonawcy Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

Oferta w przetargu nieograniczonym nr ZP-351- 4/12 na:

Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji precyzyjnej serwerowni

Ośrodka Zarządzania Informacją w Sądzie Okręgowym w Słupsku

w zakresie określonym dla I etapu inwestycji”

^ NIE OTWIERAĆ PRZED 21.05.2012r. godz. 13.00


 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta (pkt 10) z dopiskiem na opakowaniu ^ „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert i zostaną dołączone do złożonych ofert.

 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych wymagań jak składana oferta (pkt 10) z napisem na kopercie „^ WYCOFANIE OFERTY”.

 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7 Biuro podawcze pokój nr 15

^ 21.05.2012 r. godzina 12.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7 Sala konferencyjna pokój nr 316

21.05.2012 r. godzina 13.00

Otwarcie ofert jest jawne.


Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny


 1. Ceną oferty jest cena brutto na wykonanie przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowym.

 2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Projektu technicznego w zakresie I etapu dostawy i montażu systemu klimatyzacji precyzyjnej.

 3. Cena oferty powinna być określona w złotych polskich, wyrażona w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cenę należy rozumieć jako wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym (ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.)

 5. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIII. Informacje dotyczące walut obcych

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: cena.

Znaczenie kryterium: cena oferty – 100%

Spośród ofert niepodlegajacych odrzuceniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną ofertową.

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kopie - potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę - dokumentów potwierdzających uprawnienia kierowników robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie dotyczy


Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.


Rozdział XVIII. Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie:

 1. ^ Terminu wykonania zamówienia, w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy,

 2. Zmiany kierowników robót, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji.


Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących

wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Pzp.

W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, tj. wobec:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 3. odrzucenia oferty odwołującego.Załączniki:

 1. Projekt techniczny

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

 3. Wykaz dostaw

 4. Wykaz osób

 5. Oświadczenie o uprawnieniach

 6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 7. Formularz ofertowy

 8. Wzór umowy
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku Wydział ul. Zamenhofa 7

Sąd Okręgowy w Słupsku ul. Zamenhofa 7 76-200 Słupsk iconSąd Okręgowy w Słupsku Wydział ul. Zamenhofa 7

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja