MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88
Pobierz 130,64 Kb.
NazwaMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88
Data konwersji01.03.2013
Rozmiar130,64 Kb.
TypSpecyfikacjaMINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr. poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :


Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych


Znak sprawy : BOF–II–3710–12/12


ZATWIERDZAM :

z upoważnienia

Zastępującego Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Sprawiedliwości


/-/ Edyta Waślicka

Główny Specjalista w Departamencie

Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydział Wsparcia Użytkowników


Warszawa, dnia 14. 11. 2012 r.

Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.


Ministerstwo Sprawiedliwości

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa


Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ww. ustawy.


Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.


 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego :

„Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych”.


 1. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem
i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pod nazwą : „Wykaz asortymentowo – ilościowy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych” stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Wykaz ten zawiera nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i ilości oraz kodem producenta, a także dane oferowanego artykułu : nazwę producenta oraz numer katalogowy lub symbol handlowy artykułu nadany przez producenta, a także numer unikalnego kodu kreskowego GS 1 (dotyczy wyłącznie asortymentu równoważnego).


 1. Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego : BOF-II-3710-12/12.
 1. Kody i nazwy określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla niniejszego przedmiotu zamówienia :


30125110 – 5 tonery do drukarek laserowych/faksów


 1. Miejsce realizacji dostawy : Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Czerniakowska 100.

 2. Wykonawca musi zagwarantować, że wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne będą fabrycznie nowe, oryginalnie fabrycznie zamknięte. Dodatkowo materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Każda kaseta oraz opakowanie z tonerem muszą ponadto posiadać zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany.

 3. Wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oznakowane kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ materiału eksploatacyjnego. Oznaczenia muszą być umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem.

 4. Wszystkie materiały eksploatacyjne, bezpośrednio na opakowaniu, muszą posiadać listę urządzeń kompatybilnych z oferowanym materiałem eksploatacyjnym.

 5. Tonery wraz z kasetą nie mogą pochodzić z procesu regeneracji i być wtórnie użyte
  w dostarczonym materiale eksploatacyjnym.

 6. Zaoferowane materiały eksploatacyjne muszą posiadać oznaczenie CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej, zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC.

 7. Wykonawca musi zagwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100 % bieli w miejscach niezadrukowanych).

 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca musi zagwarantować poprawną jakość drukowania do pełnego wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia.

 9. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza materiały (produkty) równoważne.
 1. Przez materiał (produkt) równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony (tj. że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, pełną kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera, itp.), o parametrach takich samych bądź lepszych (wydajność i jakość wydruku) w stosunku do typu zamawianego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony. Produkt równoważny nie może być produktem regenerowanym i nie może być poddany procesowi ponownego napełniania. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całości, jak również w części, w skład innych materiałów. Parametr wydajności został opisany odrębnie dla każdego asortymentu w kolumnie nr 2 tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
 1. W przypadku zaoferowania materiału (produktu) równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w treści oferty, że zaoferowane materiały eksploatacyjne do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy). Stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie może powodować uszkodzeń, awarii eksploatowanego sprzętu oraz wysypywania się tonera z kasety do wnętrza drukarki.

 2. Jeśli Wykonawca zaoferuje materiały eksploatacyjne równoważne – ^ Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do oferty następujące oświadczenia i dokumenty :

16.1 Certyfikat ISO 14001, wystawiony na producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych, pozwalający zweryfikować czy producent przestrzega przepisów związanych z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego lub certyfikat równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, tj. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem ;

16.2 Certyfikat/zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości wystawiony na producenta oferowanych materiałów eksploatacyjnych, potwierdzający, że proces produkcji materiałów eksploatacyjnych przebiega zgodnie z normami ISO 9001 : 2009 lub normami równoważnymi, tj. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi.

16.3 Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że równoważne kasety z tonerem nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera).

16.4 Zamiast zaświadczeń, o którym mowa w pkt 16.1 i 16.2, Wykonawca może złożyć również opis urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez Wykonawcę dostaw oraz opisu zaplecza naukowo – badawczego Wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

16.5 Wykonawca może, zamiast zaświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 16.1, 16.2 lub 16.4, złożyć inne dokumenty, np. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

Dokumenty, o których mowa w pkt 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 i 16.5 należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych w SIWZ (np. w przypadku oferowania produktu równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Warszawy), w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany, na pisemne żądanie Zamawiającego, do bezpłatnego przekazania w ciągu 3 dni po 1 sztuce (zestawie) materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, w stosunku do których Zamawiający podjął wątpliwości w zakresie oceny przedmiotu oferty.

Zamawiający przeprowadzi stosowne testy według niżej przedstawionych warunków :

17.1 testowanie zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych będzie przeprowadzane

przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby

firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu

art. 21 ust. 4 ustawy);

17.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania

materiałów eksploatacyjnych osobom trzecim celem dokonania stosownych

testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty;

17.3 przedmiotem testów będzie materiał eksploatacyjny, identyczny z zaoferowanym

w przetargu, a materiał eksploatacyjny będzie w dalszym postępowaniu

traktowany jako wzorcowy;

17.4 materiał eksploatacyjny przekazany do testów musi być sprawny. Niesprawności

podczas testów dyskwalifikują materiał eksploatacyjny.W tej sytuacji przedmiot

zamówienia zostanie uznany za niespełniający warunków SIWZ;

17.5 niedostarczenie materiałów eksploatacyjnych do testów będzie równoważne

z uznaniem przedmiotu zamówienia jako niespełniającego warunków SIWZ.

^ Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.


Wymagany termin wykonania zamówienia : do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy


Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, na podstawie złożonego wraz
z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Rozdziału VI SIWZ na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.


 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy :

  1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
   z powodu niespełniania przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) zwanego dalej „rozporządzeniem”, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub oświadczenia w zakresie
  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy;

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
  w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy.
  1. Wymagane dokumenty i oświadczenie zostały szczegółowo opisane w ust. 2 – 5 Rozdziału VI SIWZ.

  2. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy.


Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający, żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. Oryginał oświadczenia musi być podpisany przez Wykonawcę.
 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania
   o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę
  .

  W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:

   1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],

   1. wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako :

a) oddzielne (osobne) oświadczenie,

  [w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],


lub

b) łączne oświadczenie podpisane:

- przez wszystkich wspólników spółki cywilnej


lub

- przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).

2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


 1. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy, mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału:

  1. podpunkty 2.2, 2.3, 2.4 i 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
  i zdrowotne albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

  1. podpunkt 2.5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

  2. Dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. ppkt a) i pkt 4.1. ppkt c) oraz w pkt 4.2. niniejszego Rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 4.1. ppkt b) niniejszego Rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 4.3. niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.


Dokumenty, o których mowa w pkt. 3-5 niniejszego Rozdziału, Wykonawca składa w oryginale lub kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski bez stosownego tłumaczenia.
 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
 1. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną ww. w Rozdziale V SIWZ rozporządzeniem :

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy lub przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy.


Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.


 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego faksem pod numer (+ 48 22) 52 12 214 lub (+ 48 22) 52 12 353. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Wykonawcy, którzy do dnia składania ofert nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa i zostaną wezwani przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy do ich złożenia, muszą przesłać (przedłożyć, przekazać, złożyć) w formie pisemnej w formie określonej stosowanie w Rozdziale VI SIWZ, ww. oświadczenia, dokumenty odpowiednio w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub pełnomocnictwa w oryginale wystawione przez osobę/osoby reprezentujące Wykonawcę albo kopii (odpisu) poświadczonej notarialnie, w terminie i do miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie obowiązuje forma faksowa.

 4. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

 5. ^

  Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:


  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 1 a i ust. 1 b ustawy.

  2. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ powinny być wnoszone
   w formie faksu pod numer (+ 48 22) 52 12 214 lub (+48 22) 52 12 353, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna;

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Piotr Niemczuk – specjalista w Biurze Organizacji, Finansów i Kontrolingu, Wydział Zamówień Publicznych, faks (+ 48 22) 52 12 214 lub (+48 22) 52 12 353 - w zakresie spraw formalnych wynikających z ustawy.

 2. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.


Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie : trzy

tysiące złotych).

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

5. ^ Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (konto Ministerstwa Sprawiedliwości) :

Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr 35 1130 1017 0020 1199 6620 0003

z zalecanym dopiskiem : wadium dot. BOF–II–3710–12/12

6. Gwarancje lub poręczenia muszą być złożone w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości, np. w Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczenia wniesienia wadium w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium tylko w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zaleca się, aby Wykonawca podał w ofercie formę, w jakiej zostało wniesione wadium oraz datę wniesienia wadium lub złożył wraz z ofertą dowód wniesienia wadium, np. kopię polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane lecz nie jest to warunek konieczny).

8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy (odpowiednio).

9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium (zaleca się wskazanie przepisów ustawy, tj. art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy) lub poprzez wskazanie co najmniej ustawy.

10. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium – zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, by do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 6 zostało złożone jego tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (oryginał tłumaczenia lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy).


Rozdział IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 (sześćdziesięciu) dni.


Rozdział X. Opis przygotowania oferty.

 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.

 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub złoży ofertę(-y) zawierającą(-e) propozycje wariantowe, zostaną, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone.

 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych dokumentów w innym języku niż język polski, bez tłumaczenia na język polski w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VI SIWZ.

 6. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r.
  o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn. zm.).

 7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

 8. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest formularz o nazwie : „Wykaz asortymentowo – ilościowy materiałów eksploatacyjnych”, który musi być wypełniony w kolumnie 5 lub w kolumnie 6 (gdy Wykonawca oferuje materiały równoważne).

 9. Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ musi być dołączony jako załącznik nr 1 do oferty (formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

 10. Załącznikiem nr 2 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

 11. Załącznikiem nr 3 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

 12. Załącznikiem nr 4 do SIWZ jest formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

 13. Załącznikiem nr 5 do SIWZ jest formularz ofertowy o nazwie „OFERTA”, który jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

 14. Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ jest „Wykaz asortymentowo - ilościowy”.

 15. Formularz ofertowy „OFERTA” - załącznik nr 5 do SIWZ oraz „Wykaz asortymentowo - ilościowy” oferowanych materiałów eksploatacyjnych, stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego o nazwie „OFERA” muszą być złożone w oryginale i podpisane przez Wykonawcę.

 16. Niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę i załączniki do oferty na własnym formularzu (formularzach) lub nie wypełnił formularza (formularzy) w pełnym zakresie albo składa ofertę na formularzu (formularzach) Zamawiającego - co jest zalecane albo składa ofertę w innej formie, podpisana przez Wykonawcę oferta (oryginał) musi zawierać, co najmniej :

  16.1. imię i nazwisko i / lub nazwę (firmę) Wykonawcy/Wykonawców występujących

  wspólnie;

  16.2. adres Wykonawcy/Wykonawców;

  16.3. opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji zgodnie z przedmiotem

  zamówienia i warunkami realizacji określonymi w niniejszej SIWZ albo :

  1. odwołanie się do przedmiotu zamówienia i warunków niniejszej SIWZ
   w formie oświadczenia (oświadczeń) o spełnieniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji albo

  2. co najmniej oświadczenie Wykonawcy, że treść oferty jest zgodna z treścią SIWZ,

  (Zamawiający nie wymaga składania oświadczenia dotyczącego ww. zakresu na odrębnym dokumencie).

  oraz pozostałe informacje i dokumenty wymagane w SIWZ;

  16.4. łączną ryczałtową cenę brutto oferty w złotych polskich;

  16.5. termin wykonania zamówienia, np. poprzez akceptację terminu wykonania

  zamówienia określonego w Rozdziale IV SIWZ;

  16.6. warunki gwarancji – przydatność do użycia określona w SIWZ;

  16.7. warunki płatności za realizowanie zamówienia, np. poprzez akceptację

  warunków płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonych we

  wzorze umowy;

  16.8. załączone oświadczenia Wykonawcy i dokumenty, opisane w Rozdziale VI

  SIWZ;

  16.9. stosowny dokument, np. pełnomocnictwo (upoważnienie) (jeżeli dotyczy);

  16.10. wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy

  podwykonawcom (jeżeli dotyczy).

  16.11. wypełniony w sposób opisany w pkt 8 niniejszego Rozdziału i podpisany

  przez Wykonawcę wykaz asortymentowo–ilościowy oferowanych materiałów

  eksploatacyjnych jako załącznik nr 1 do formularza ofertowego, stanowiącego

  załącznik nr 5 do SIWZ lub podpisany przez Wykonawcę wykaz w innej

  formie, zawierający co najmniej następujące informacje:

  16.11.1 nazwę artykułu, rodzaj i typ urządzenia, dane techniczne,

  16.11.2 kod producenta,

  16.11.3 ilość kaset, sztuk/zestawów,

  16.11.4. nazwę producenta artykułu oraz numer katalogowy lub symbol

  handlowy nadany przez producenta,

  17. W przypadu oferowania produktów równoważnych - dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale III pkt. 16 SIWZ.18. Jeżeli osoba podpisująca ofertę i składająca, w imieniu Wykonawcy, oświadczenia i inne pisma, nie jest osobą upoważnioną na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo innego dokumentu załączonego do oferty, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne Pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

19. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia

podwykonawcom według wyboru Wykonawcy.

19.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom.

19.2. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,

której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca

nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

20. W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (oferta

łączna) jako wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunkiem jest,

aby taka oferta spełniała następujące wymagania :

20.1 wskazanie podmiotów w rozumieniu art. 23 ustawy (nazwy i adresy)

  20.2 Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie

  z art. 23 ust. 2 ustawy, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

  w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  21. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do

  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania

  w  postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument

  ustanawiający Pełnomocnika, musi być załączony do oferty w formie pisemnej (na piśmie ) - oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentując Wykonawców występujących wspólnie albo załącznony jako kopia (odpis) poświadczona(-y)

  notarialnie;

  22. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym, przy

  użyciu innej, trwałej techniki lub odręcznie oraz podpisana odpowiednio przez :

  22.1 osobę(-y) wykazaną(-e) w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych,

  spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub

  22.2 osobę(-y) wymienioną(-e) w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności

  gospodarczej (Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty tego

  zaświadczenia), lub

  22.3 inną(-e) osobę(-y) legitymującą(-e) się pisemnym pełnomocnictwem do

  reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa

  w punktach 22.1 lub 22.2.

23. Wartość (cena) oferty musi być podana w złotych brutto i zawierać wartość stawki podatku VAT, wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty, rabaty.

24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu.

25. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy, postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, zatem Zamawiający nie wyraża zgody na sporządzenie oferty

w innym języku niż język polski.

26. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

27. Do oferty muszą być załączone wszystkie oświadczenia i dokumenty, w tym załączniki,

wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

28. Zaleca się, aby wszystkie podpisy złożone w ofercie były czytelne lub opatrzone imienną

pieczątką osoby składającej podpis celem jej identyfikacji.

29. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

30. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty

były parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

31. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były złączone w sposób trwały, uniemożliwiający

ich rozłączenie, bez naruszenia integralności oferty.

32. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym,

zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz

zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

33. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:  33.1 nazwę i adres Wykonawcy,

  33.2 nazwę i adres Zamawiającego :

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa


  33.3 oznaczenie:


Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych”

Znak sprawy: BOF-II-3710-12/12

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 20. 12. 2012 r. godz. 12:30”


34. Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki

sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwia osobom postronnym, czyli

jakiejkolwiek osobie, zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert - zgodnie
z  art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych

przez Wykonawcę.


35. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty,

jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty,

(np. z  powodu braku oznaczenia „Oferta na ...” lub „nie otwierać przed ...” w przypadku

przekazania oferty np. poprzez pocztę, Kancelaria Główna Ministerstwa Sprawiedliwości

może dokonać jej otwarcia przed wyznaczonym terminem, zgodnie z zasadami

obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczącymi korespondencji, co

spowoduje odrzucenie oferty).

36. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca

się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak powyżej.

37. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Wykonawca

może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty

przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez

Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta,

ze stosownym dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone

dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną

dołączone do oferty.

38. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną ofertę lub

wycofać się z  postępowania o zmówienie publiczne poprzez złożenie stosowanego

pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE

OFERTY”.


Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.


 1. Ofertę, oznaczoną jak w Rozdziale X SIWZ, w zamkniętej(-ych) kopercie(-tach) należy złożyć (przesłać, przekazać) w siedzibie Zamawiającego, Aleje Ujazdowskie 11
  w Warszawie, w tym złożyć w Biurze Podawczym do dnia 20. 12. 2012 r., do godz. 12:00.

 2. Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20. 12. 2012 r. o godz. 12:30 w sali nr 615 w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.


Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny.


 1. Oferta musi zawierać łączną ryczałtową cenę brutto (z VAT) w złotych polskich, zwaną także dalej „ceną”, „ceną oferty”, obliczoną za oferowany przedmiot zamówienia,
  w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę (lub towar wraz z usługą); w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 1. Łączną ryczałtową cenę brutto oferty Wykonawca zobowiązany jest obliczyć jako sumę poszczególnych wartości cen za dany asortyment dla wszystkich pozycji asortymentu. Wartość ceny za dany asortyment, odrębnie dla każdego asortymentu, Wykonawca obliczy przyjmując cenę jednostkową za określony asortyment i mnożąc przez wskazane przez Zamawiającego ilości sztuk/zestawów.  2.1 Zamawiający nie wymaga podawania w ofercie cen jednostkowych asortymentu i sumy poszczególnych wartości cen za dany asortyment w pozycjach oraz nie wymaga kalkulacji (wyceny) szczegółowej. Szczegółową kalkulację (wycenę) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy, zgodnie z § 2 ust. 3 Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 1. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
  i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający
  w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Dla celów porównania ofert Wykonawców zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT.
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy (tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).
 1. W cenie oferty uwzględnia się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, niezbędne opłaty i podatki do wykonania i do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty i rabaty.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


^ Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.


Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następującego kryterium:


Lp.

Kryterium

Opis

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Ryczałtowa cena oferty

za oferowany przedmiot zamówienia

Stosunek najniższej ceny oferty

za oferowany przedmiot zamówienia

do ceny oferty za oferowany przedmiot zamówienia

ocenianej oferty

100 %


100 pkt.


Sposób oceny ofert:


   1. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, w tym w szczególności w następujący sposób:

a) jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie oferty podanej słownie, przyjmie

za prawidłową cenę oferty podaną słownie.

b) w przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty szczegółową, nie wymaganą

przez Zamawiającego, wycenę zawierającą poszczególne ceny jednostkowe

materiałów eksploatacyjnych, zawierającą oczywiste omyłki rachunkowe –

Zamawiający uzna, że prawidłowo podano ceny jednostkowe materiałów

eksploatacyjnych.   1. Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie poniższego wzoru:gdzie:


i - numer oferty,

Pi - liczba punktów przyznanych i-tej ofercie,

C min - najniższa cena oferty spośród wszystkich cen ofert.

Ci - cena ocenianej oferty.


Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, temu z niewykluczonych z postępowania Wykonawców, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą
z najniższą ceną - zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punków (P i).


Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 1. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy wymieniona (wymienione):

- w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo;

- w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo wraz z ofertą lub przed zawarciem umowy od osoby (osób) wymienionej (wymienionych) w powyższym dokumencie - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

 1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.

 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółową wycenę materiałów eksploatacyjnych, zgodnie z zapisem § 2 ust. 2 wzoru umowy.

 3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą w celu zawarcia umowy jest Pani Jolanta Sałek, Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, tel. (22) 39 76 503.


^ Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający nie żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.


Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.


^ Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.  Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy art. 179 - 198g, w tym w przepisach wspólnych w art. 179 ustawy, odwołanie w art. 180 – 198 ustawy i skarga do sądu w art. 198a - 198g ustawy.Łączna wartość trzech części zamówienia (dwie części zostały już zrealizowane) – przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 130 000 euro.


Rozdział XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


^ Rozdział XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.


Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


Rozdział XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


Rozdział XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


^ Rozdział XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.


Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.


Rozdział XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych.


Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.


Rozdział XXIV. Jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:


 1. informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

 2. wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych,

 3. informację, które spośród kryteriów oceny ofert będą stasowane w toku aukcji elektronicznej.


Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Rozdział XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.


 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 2. Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.


Wykaz załączników do SIWZ :


 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wykaz asortymentowo - ilościowy”

 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”

 3. Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”

 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz o nazwie „Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych”

 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy o nazwie „OFERTA”

 6. Załącznik nr 6 do SIWZ – „Wzór umowy”

a) Załącznik nr 1 do wzoru umowy - „Wykaz asortymentowo – ilościowy”,

b) Załącznik nr 2 do wzoru umowy – „Protokół odbioru ilościowo – jakościowego”,

c) Załącznik nr 3 do wzoru umowy – „Wycena szczegółowa”Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00 – 950 WARSZAWA, Skr poczt. 33 Centrala tel. 521 – 28 – 88 icon00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja