ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI icon

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Pobierz 6,57 Kb.
NazwaROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
Data konwersji10.11.2012
Rozmiar6,57 Kb.
TypRozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 maja 2002 r.

w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania stronom urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Na podstawie art. 125 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory urzędowych formularzy pism procesowych, zwanych dalej „urzędowymi formularzami”:

1) wzór formularza pozwu oznaczonego symbolem P dla pozwu w postępowaniu uproszczonym oraz pozwu w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kodeksem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór formularza danych uzupełniających stron oznaczonego symbolem DS dla załącznika do pism procesowych, w którym wskazuje się dane następnych stron lub dodatkowe dane stron już wskazanych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór pisma zawierającego wnioski dowodowe oznaczonego symbolem WD dla pisma procesowego, w którym zgłasza się dowody nie wskazane w innych pismach, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

  1. wzór formularza odpowiedzi na pozew oznaczonego symbolem OP dla pisma procesowego zawierającego odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

  2. wzór formularza pozwu wzajemnego oznaczonego symbolem PW dla pozwu wzajemnego w postępowaniu uproszczonym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

6) wzór formularza sprzeciwu lub zarzutów oznaczonego symbolem SP dla sprzeciwu od wyroku zaocznego w postępowaniu uproszczonym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w sprawach, o których mowa w art. 1871 kodeksu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.


§ 2. 1. Urzędowe formularze udostępnia się nieodpłatnie w budynkach wszystkich sądów rejonowych i ich wydziałów zamiejscowych oraz w budynkach sądów okręgowych.

2. Wzory urzędowych formularzy Ministerstwo Sprawiedliwości nieodpłatnie udostępnia za pośrednictwem internetu, na stronach oznaczonych "www.ms.gov.pl".

§ 3. 1. Wzory urzędowych formularzy sporządzone na elektronicznym nośniku informatycznym prezesi sądów rejonowych przekazują zarządom gmin mających siedziby w obszarze właściwości podległych im sądów.

2. Zarządy gmin mogą odpłatnie rozpowszechniać urzędowe formularze, sporządzone zgodnie z wzorami, z zastrzeżeniem § 4.


§ 4. W przypadku odpłatnego rozpowszechniania urzędowych formularzy, cena jednej strony druku nie może przekraczać kwoty 0,25 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r.


Minister Sprawiedliwości

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI iconROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI iconROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI iconROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja