Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) icon

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)
Pobierz 171,73 Kb.
NazwaUstawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)
Data konwersji04.02.2013
Rozmiar171,73 Kb.
TypUstawaARKUSZ KONTROLI


w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych


Informacje o kontroli:


  1. Kontrola dotyczy sprawdzenia zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
  1. Kontrolę należy przeprowadzić w szkołach publicznych (dla młodzieży): gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym oraz czteroletnim technikum.
  1. Kontrolą należy objąć 10 % wskazanych powyżej typów szkół w okresie
    od października do grudnia 2011 r.
  1. Kontrolą należy objąć rok szkolny 2010/2011. W przypadku, gdy w roku szkolnym 2010/2011 w szkole nie przeprowadzono żadnego egzaminu poprawkowego, kontrolą obejmuje się ten rok szkolny, w którym przeprowadzono przynajmniej jeden egzamin poprawkowy, biorąc pod uwagę lata szkolne: 2009/2010 lub 2008/2009.Podstawa prawna:


  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324);
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), oznaczona w arkuszu kontroli symbolem „R”.


Rok szkolny ………

Liczba przeprowadzonych w szkole egzaminów poprawkowych……………….

Liczba kontrolowanych egzaminów poprawkowych ……………………(maksymalnie 5)- Kontrola dotyczy 5 losowo wybranych egzaminów poprawkowych ze wszystkich przeprowadzonych w szkole w roku szkolnym ………………...


- Udzielenie odpowiedzi „Nie” w każdym z poniższych przypadków, skutkuje wydaniem stosownego zalecenia dyrektorowi szkoły, z wyjątkiem odpowiedzi udzielonych w punkcie 1 dla egzaminów poprawkowych przeprowadzonych w latach szkolnych 2008/2009 i 2009/2010 oraz w punkcie 4.

1.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Dokumentacja szkolna, w której znajduje się potwierdzenie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.


Dyrektor szkoły wyznaczył termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (R: § 21 ust. 4):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:2.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Dokumentacja szkolna, w której znajduje się potwierdzenie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.Dyrektor szkoły powołał właściwy skład komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego (R: § 21 ust. 5 i 6):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

3.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.


Uwaga:

Jeżeli z któregokolwiek egzaminu poprawkowego nie sporządzono protokołu, nie udziela się odpowiedzi dotyczącej tego egzaminu w punktach od 6 do 15.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego został sporządzony protokół (R: § 21 ust. 7):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

4.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Dokumentacja szkolna, w której znajduje się potwierdzenie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Egzamin poprawkowy został przeprowadzony w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:

5.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Dokumentacja szkolna, w której znajduje się potwierdzenie przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.


Uwaga:

Wypełnia się w przypadku, gdy w punkcie 4 udzielono odpowiedzi „Nie” dla danego egzaminu. Pola odpowiedzi dotyczące pozostałych egzaminów pozostawia się puste.Dyrektor szkoły wyznaczył dodatkowy termin egzaminu poprawkowego uczniowi, który
z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
(R: § 21 ust. 8):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


^ Wyjaśnienia dyrektora szkoły:


Zalecenie:

6.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.


Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera skład komisji (R: § 21 ust. 7 pkt 1):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

7.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Egzamin poprawkowy został przeprowadzony w ostatnim tygodniu ferii letnich (R: § 21 ust. 4):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

8.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Dokumentacja szkolna, w której znajduje się potwierdzenie wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego oraz protokół z przeprowadzonego egzaminu.


Uwaga:

Wypełnia się w przypadku, gdy udzielono odpowiedzi „Tak” w punkcie 3 dla danego egzaminu.

Jeżeli egzamin poprawkowy w terminie dodatkowym nie odbył się, pozostawia się puste pola odpowiedzi.Egzamin poprawkowy został przeprowadzony w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września (R: § 21 ust. 8):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

9.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Egzamin poprawkowy został przeprowadzony w odpowiedniej formie (R: § 21 ust. 2
i 3):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

10.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera pytania egzaminacyjne (R: § 21 ust. 7
pkt 3):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie


Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

11.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera jego wynik (R: § 21 ust. 7 pkt 4):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

12.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera uzyskaną przez ucznia ocenę (R: § 21 ust. 7 pkt 4):Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

13.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Do protokołu z egzaminu poprawkowego dołączono pisemne prace ucznia (R: § 21 ust. 7):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

14.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Protokół z egzaminu poprawkowego zawiera zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (R: § 21 ust. 7):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:

15.

^ ŹRÓDŁO POZYSKANIA INFORMACJI:

Protokół z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
(R: § 21 ust. 7):


Egzamin 1

Egzamin 2

Egzamin 3

Egzamin 4

Egzamin 5

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak

Nie

Wyjaśnienia dyrektora szkoły:Zalecenie:


Spostrzeżenia kontrolującego:

Uwaga.

Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły zaobserwowane podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące
o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu szkoły), niebędącej przedmiotem kontroli.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) iconUstawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) iconUstawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) iconUstawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.), oznaczona w arkuszu kontroli symbolem

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) iconUstawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.), oznaczona w arkuszu kontroli literą "U"

Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.) iconUstawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.), oznaczona w arkuszu kontroli symbolem "U"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja