ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych icon

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Pobierz 81,2 Kb.
NazwaARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Data konwersji08.03.2013
Rozmiar81,2 Kb.
TypDokumentacja


ARKUSZ KONTROLI


w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych

 1. Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów prawa w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 1. Kontrolę należy przeprowadzić w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, zwanych dalej „placówkami”, w których zorganizowano zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
 1. Kontrolą należy objąć wszystkie wskazane powyżej przedszkola, szkoły i placówki, w okresie od listopada do stycznia 2013 r.
 1. Zakres kontroli obejmuje okres od dnia 1 września 2012 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
 1. Kontrolą należy objąć zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zorganizowane w przedszkolu, szkole i placówce na przykładzie jednego losowo wybranego zespołu i 5 wybranych losowo uczestników indywidulanych zajęć.
 1. W przedszkolach, szkołach i placówkach, w których liczba uczestników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest mniejsza niż 5, należy skontrolować wszystkich uczestników.Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R1”.

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R2”.

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), oznaczone w arkuszu kontroli symbolem „R3”.
Uwagi ogólne:

Podczas kontroli należy przeanalizować przedłożone przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki dokumenty dotyczące organizacji i realizacji zespołowych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: orzeczenia o potrzebie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, arkusz organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzienniki indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualne programy zajęć, zeszyty obserwacji.

Udzielenie odpowiedzi „Nie” oznacza, że przedszkole, szkoła lub placówka funkcjonuje niezgodnie z przepisami prawa, w związku z czym należy wydać dyrektorowi zalecenie. Dyrektor udziela kontrolującemu wyjaśnień dotyczących przyczyn zaistniałych nieprawidłowości.

1.


Uwaga:

Pytanie 1. służy zebraniu informacji. Udzielenie odpowiedzi „Nie” nie skutkuje wydaniem zalecenia. Odpowiedzi należy udzielić na podstawie przeglądu orzeczeń o potrzebie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanych przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, i innych dokumentów przedstawionych przez dyrektora.

^ Informacja o liczbie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi:

 1. Liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ogółem: …..

w tym:

 1. liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:……

 2. liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:…..

2) Liczba godzin zorganizowanych w kontrolowanym przedszkolu, szkole lub placówce:

 1. zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: ……….

 2. indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:……..

2.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zostały uwzględnione w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny 2012/2013 (R1: §11 ust. 2):


 Tak Nie


Wyjaśnienia dyrektora:^ Jeżeli zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze nie zostały uwzględnione w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki, dyrektorowi należy wydać zalecenie

nr 1.


Zalecenie nr 1:

Zaleca się, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), uwzględnianie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki w danym roku szkolnym.

3.Uwagi:

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych /indywidualnych wydaje się na okres do 5 lat. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić na podstawie przeglądu orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych (zapis dotyczący okresu, na jaki wydano orzeczenie znajduje się w miejscu pod danymi osobowymi dziecka według załącznika nr 4 do R2).

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są przez okres wskazany
w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (R2: § 9 ust. 3):

 Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora:


^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 2.


Zalecenie nr 2:

Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), organizowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przez okres wskazany w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

4.Uwagi:

Odpowiedzi na pytanie należy udzielić na podstawie analizy orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, w których określono zespołową lub indywidulaną formę tych zajęć.

Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki zorganizował zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zgodnie z formą wskazaną w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (R2: załącznik nr 4):

 Tak Nie


Wyjaśnienia dyrektora:^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 3.

Zalecenie nr 3:

Zaleca się, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072), organizowanie dla każdego ucznia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w formie zespołowej lub indywidulanej, określonej w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

5.Uwaga:

Odpowiedzi należy udzielić na podstawie dokumentacji przedstawionej przez dyrektora.

Jeżeli w przedszkolu, szkole lub placówce nie zorganizowano zajęć zespołowych lub indywidualnych kontrolujący zaznacza odpowiednio „Nie dotyczy”.

Przez godzinę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w przedszkolu, szkole lub placówce należy rozumieć godzinę zegarową (60 min.)

Wymiar zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wynosi:
1) zespołowych: 4 godziny dziennie dla każdego zespołu (R1: § 9 ust. 1 pkt 1):

 Tak Nie Nie dotyczy

2) indywidualnych: 2 godziny dziennie dla każdego uczestnika zajęć (R1: § 9 ust. 1 pkt 2):

 Tak Nie Nie dotyczy

Wyjaśnienia dyrektora:^ Jeżeli wymiar zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest niższy niż
4 godz. dziennie dla każdego zespołu, dyrektorowi należy wydać zalecenie nr 4.


Zalecenie nr 4:

Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), organizowanie zespołowych zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych w wymiarze 4 godziny dziennie dla każdego zespołu.


Jeżeli wymiar indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest niższy niż
2 godz. dziennie dla każdego uczestnika zajęć, dyrektorowi należy wydać zalecenie nr 5.


Zalecenie nr 5:

Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), organizowanie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze 2 godziny dziennie dla każdego uczestnika zajęć.

6.Uwaga:

Pytanie dotyczy zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W przypadku braku zespołu/ów w przedszkolu, szkole lub placówce kontrolujący udziela odpowiedzi „Nie dotyczy”.

W kontrolowanych zespołach liczba osób wynosi od 2 do 4 (R1: § 9 ust. 2):

 Tak Nie Nie dotyczy

Wyjaśnienia dyrektora:


^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 6.

Zalecenie nr 6:

Zaleca się, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizować w zespołach liczących od 2 do 4 osób.

7.Uwaga:

Jeżeli w przedszkolu, szkole lub placówce nie zorganizowano zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych kontrolujący zaznacza odpowiednio „nie dotyczy”.

Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych powierzono (R1: § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2):

 1. jednemu nauczycielowi

 1. w przypadku zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. dwóm nauczycielom

 1. w przypadku zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. trzem nauczycielom

 1. w przypadku zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. czterem i więcej nauczycielom

 1. w przypadku zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. w przypadku indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 Tak Nie Nie dotyczy

Wyjaśnienia dyrektora:


8.Uwaga:

Pytanie dotyczy zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W przypadku braku zespołu/ów w przedszkolu, szkole lub placówce kontrolujący udziela odpowiedzi „Nie dotyczy”.

Odpowiedzi należy udzielić na podstawie informacji zawartej w arkuszu organizacji przedszkola, szkoły lub placówki na rok szkolny 2012/2013 lub innej dokumentacji przedstawionej przez dyrektora.

Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sprawuje pomoc nauczyciela (R1: § 6 ust. 2):

 Tak Nie Nie dotyczy

Wyjaśnienia dyrektora:^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 7.

Zalecenie nr 7:

Zaleca się, zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), aby opieka niezbędna w czasie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych sprawowana była przez pomoc nauczyciela.

9.

Dla każdego uczestnika zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowano indywidualny program zajęć (R1: § 8 ust. 2):

 Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora:^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 8.

Zalecenie nr 8:

Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), opracowanie dla każdego uczestnika zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnego programu zajęć.

10.Uwaga:

Odpowiedzi należy udzielić na podstawie informacji zawartej w indywidualnym programie zajęć lub innej dokumentacji przedstawionej przez dyrektora.

Jeżeli udzielono odpowiedzi „Nie” należy wskazać rodzaj nieprawidłowości.

Indywidualny program zajęć został opracowany przez nauczyciela lub nauczycieli prowadzących te zajęcia we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (R1: § 8 ust. 2):

 Tak Nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi „Nie” należy zaznaczyć rodzaj stwierdzonej nieprawidłowości:

 1. opracowanie indywidualnego programu zajęć przez innego nauczyciela/ innych nauczycieli niż prowadzący te zajęcia:2) opracowanie indywidualnego programu zajęć bez współpracy z psychologiem:Wyjaśnienia dyrektora:


^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 9.

Zalecenie nr 9:

Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), opracowanie indywidualnego programu zajęć przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia we współpracy z psychologiem.

11.Uwaga:

Odpowiedzi należy udzielić na podstawie przeglądu przedstawionych przez dyrektora indywidualnych programów zajęć.

W zaleceniu należy wskazać treść brakującego obszaru zajęć określonego odpowiednio w § 8 ust. 1 R1.

Zespołowe lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmują (R1: § 8 ust.1):

 1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika:

 Tak Nie

 1. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika:

 Tak Nie

 1. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej:

 Tak Nie

 1. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia:

 Tak Nie

 1. rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu:

 Tak Nie

 1. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie:

 Tak Nie

 1. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności:

 Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora:


^ Jeżeli w pkt 1-7 udzielono co najmniej jednej odpowiedzi „Nie”, wydaje się zalecenie nr 10.

Zalecenie nr 10:

Zaleca się, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), aby zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obejmowały zakres, o którym mowa w § 8 ust. 1.

12.Uwaga:

Jeżeli w przedszkolu, szkole lub placówce nie zorganizowano zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych kontrolujący zaznacza odpowiednio „Nie dotyczy”.

Przedszkole, szkoła lub placówka prowadzi dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

 1. dla każdego zespołu (R3: § 11 ust. 1):

 Tak Nie Nie dotyczy

 1. dla każdego uczestnika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (R3: § 11 ust. 3):

 Tak Nie Nie dotyczy

Wyjaśnienia dyrektora:^ Odpowiedź „Nie” w pkt 1 skutkuje wydaniem zalecenia nr 11.

Zalecenie nr 11:

Zaleca się, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), prowadzenie dla każdego zespołu dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


^ Odpowiedź „Nie” w pkt 2 skutkuje wydaniem zalecenia nr 12.

Zalecenie nr 12:

Zaleca się, zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), prowadzenie dla każdego uczestnika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziennika indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

13.

Uwaga:

Należy skontrolować wszystkie dzienniki zespołowych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
Do każdego dziennika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wpisano (R3: § 11
ust. 2):

 1. nazwiska i imiona uczniów i wychowanków:

 Tak Nie

 1. daty i miejsca urodzenia uczniów i wychowanków:

 Tak Nie

 1. nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów):

 Tak Nie

 1. adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów):

 Tak Nie

 1. obecność uczniów i wychowanków na zajęciach:

 Tak Nie

 1. indywidualny program zajęć:

 Tak Nie

 1. opis przebiegu zajęć z każdym uczniem i wychowankiem:

 Tak Nie

Jeżeli w pkt 1-7 udzielono co najmniej jednej odpowiedzi „Nie”, wydaje się zalecenie nr 13.

Zalecenie nr 13:

Zaleca się, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.), uzupełnienie wymaganych danych.


14.

Dla każdego uczestnika zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych prowadzony jest odrębny zeszyt obserwacji (R1: § 10 ust. 2):

 Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora:

^ Odpowiedź „Nie” skutkuje wydaniem zalecenia nr 14.

Zalecenie nr 14:

Zaleca się, zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), prowadzić odrębny zeszyt obserwacji dla każdego uczestnika zajęć.

15.Uwaga:

Należy skontrolować wszystkie zeszyty obserwacji.

W zaleceniu należy wskazać brakujące informacje, wymagane
na podstawie § 10 ust. 3 R1.

Do każdego zeszytu obserwacji wpisano informacje dotyczące (R1: § 10 ust. 3):

 1. zmian w zakresie dużej motoryki (postawa, lokomocja, koordynacja ruchów):

 Tak Nie

 1. zmian w zakresie małej motoryki (koordynacja ruchów rąk, koordynacja wzrokowo-ruchowa, manipulacja):

 Tak Nie

 1. napędu - aktywności nie kierowanej (własnej):

 Tak Nie

 1. koncentracji uwagi (podczas aktywności spontanicznej, w zabawie, w zadaniu; czas koncentracji):

 Tak Nie

 1. współdziałania (w różnych sytuacjach; czas współdziałania):

 Tak Nie

 1. opanowywania nowych umiejętności (tempo, trwałość, stopień trudności):

 Tak Nie

 1. dominującego nastroju i emocji:

 Tak Nie

 1. gotowości do kontaktów (rodzaje, kierunek):

 Tak Nie

 1. umiejętności w zakresie samoobsługi:

 Tak Nie

 1. udziału w czynnościach porządkowych:

 Tak Nie

 1. zachowań trudnych (opis tych zachowań oraz sytuacji, w których występują, reakcje nauczyciela, zmiany w zachowaniu):

 Tak Nie

Wyjaśnienia dyrektora:

^ Jeżeli w pkt 1-11 udzielono co najmniej jednej odpowiedzi „Nie” wydaje się zalecenie nr 15.


Zalecenie nr 15:

Zaleca się, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76), do zeszytu obserwacji wpisywanie informacji wymaganych na podstawie § 10 ust. 3.
Spostrzeżenia kontrolującego:

Uwaga:

Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki zaobserwowane podczas przeprowadzania czynności w przedszkolu, szkole czy placówce (np. świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu), a niebędące przedmiotem kontroli.


…………………………….. ………………………………………….

(podpis dyrektora) (podpis kontrolującego)


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconW zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI w zakresie prowadzenia kursu kwalifikacyjnego

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI w zakresie sposobu prowadzenia arkuszy ocen uczniów

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI w zakresie realizacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI w zakresie realizacji zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI

ARKUSZ KONTROLI w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych iconARKUSZ KONTROLI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja