Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 icon

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004
Pobierz 311,21 Kb.
NazwaPlan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004
strona1/3
Data konwersji04.09.2013
Rozmiar311,21 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3

CZĘŚĆ I

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust.1, pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie szkolenia obronnego, a także w oparciu o zaktualizowany Program Szkolenia Obronnego Województwa Opolskiego na lata 2013 - 2018.

 1. Dokumenty odniesienia:

Plan szkolenia obronnego opracowano uwzględniając postanowienia wynikające z następujących dokumentów:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U z 2004 r. Nr 16, poz.150, z 2005 r. Nr 92, poz. 768, z 2007 r. Nr 106, poz. 722);

 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U z 2004 r. Nr 98, poz. 978);

 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U z 2004 r. Nr 152, poz. 1599, z 2007 r. Nr 197, poz. 1426);

 4. Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 2002 r. w sprawie trybu powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U z 2002 r. Nr 122, poz. 1049, z 2009 r. Nr 192, poz. 1489, z 2012 r. poz. 41);

 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U z 2004 r. Nr 219, poz. 2218);

 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r., poz. 741);

 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2006 r. Nr 191, poz. 1415);

 8. Zarządzenia nr 15/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim;

 9. Zarządzenia nr 2/Z/2010, nr 81/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych w województwie opolskim;

 10. Zarządzenia nr 1/Z/2011 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa opolskiego;

 11. Zarządzenia nr 42/12 Wojewody Opolskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych;

 12. Zarządzenia nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w województwie opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 13. Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2013 – 2018 Warszawa – grudzień 2012 r.;

 14. Programu szkolenia obronnego województwa opolskiego na lata 2013 - 2018;
 1. Wykazu przedsięwzięć szkoleniowych Sił Zbrojnych na lata 2013 - 2018, w których planuje się udział przedstawicieli pozamilitarnych

struktur obronnych państwa;

 1. Wyciągu z Planu zasadniczych przedsięwzięć WSzW w Opolu na 2013 r., z udziałem ogniw układu pozamilitarnego;

 2. Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Opolskiego na lata 2013 - 2022;

 3. Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Opolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 4. Wykazu konferencji organizowanych przez Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji IBP WBN AON oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych;

 5. Wykazu jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji (wyciąg w części dotyczącej Wojewody Opolskiego);

 6. Harmonogramu wykonywania zadań w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;

 7. Harmonogramu treningów ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza w 2013 r.;

 8. Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia dotyczących przygotowania ochrony zdrowia do działania w roku 2013 w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 9. Planu przygotowań podmiotów leczniczych województwa opolskiego na potrzeby obronne państwa;

 10. Założeń i schematu akcji kurierskiej dla województwa opolskiego stanowiącego Załącznik Nr 1/Z/11 Wojewody Opolskiego z dnia 19 sierpnia 2011r.;

 11. Statutu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

 12. Regulaminu Organizacyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu;

 13. Metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP.

 1. Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia obronnego w 2013 roku będzie doskonalenie utrzymania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie województwa opolskiego w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji oraz ciągłe i trwałe koordynowanie działań organów administracji samorządowej i przedsiębiorców oraz współdziałających terenowych organów administracji wojskowej w czasie pokoju, kryzysu oraz wojny.


^ Cele szczegółowe:

 • doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu spraw obronnych i reagowania kryzysowego kadry kierowniczej oraz pracowników samorządu terytorialnego i instytucji, na które nałożono obowiązek realizacji zadań obronnych, szczególnie we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa;

 • przygotowanie pracowników merytorycznych samorządu terytorialnego do udziału w planowanych terenowych (powiatowych) ćwiczeniach obronnych
  oraz grze decyzyjnej pk. „OBRONNOŚĆ-13”;

 • przygotowanie oraz sprawdzenie zdolności kierowania bezpieczeństwem w województwie w oparciu o wybrane stanowiska kierowania;

 • doskonalenie procedur uruchamiania zadań operacyjnych w ramach systemu służby „Stałego Dyżuru” wojewody, powiatów i gmin;

 • zgrywanie personelu pełniącego obsadę PK HNS w realizacji przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa-gospodarza;

 • sprawdzenie podczas ćwiczeń terenowych obsad osobowych odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z zaspakajaniem potrzeb Sił Zbrojnych (Akcji Kurierskiej) i wsparciem wojsk sojuszniczych oraz świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony;

 • sprawdzenie podczas treningów decyzyjnych obsad osobowych odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zgrywaniu personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza;

 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w oparciu o ocenę sytuacji i przyjęte procedury;

 • doskonalenie pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony
  obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.
STYCZEŃ

Lp.

^ Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy
szkolenia


Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Omówienie oraz ocena realizacji zadań obronnych przez Oddział Spraw Obronnych WBiZK OUW za 2012 rok

P9/T1: Analiza potrzeb, możliwości i planowania realizacji inwestycji obronnych w ramach PPPO-13 w województwie opolskim. Odprawa koordynacyjna do gry obronnej pk. „OBRONNOŚĆ-13”

- organizacja spójności działań z przedstawicielami powiatów

- przedstawienie scenariusza gry decyzyjnej


Odprawa

11.01 Sala

619 OUW

10.00-12.00


P-1b, P-2b, P-2d


Kierownik OSO


Uczestniczą przedstawiciele powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, głubczyckiego

LUTY

1

Szkolenie kwartalne Grupy Operacyjnej WSzW i Zespołów Operacyjnych WKU


Instruktaż

^ 13.02

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b


Szef WSzW
Opole
^ Rola administracji zespolonej w realizacji zadań obronnych na administrowanym terenie

2

P17/T1: Ocena realizacji zadań obronnych na terenie województwa opolskiego w 2012 roku.

- omówienie połączonego ćwiczenia obronnego pk. „Piast-12 i Biała-12” - ocena pracy grup ćwiczących

Informacja

28.02

9.00-10.15

Ośrodek szkolenia

Pracownicy
ds. obronnych administracji zespolonej wojewody

P-1a, P-1b, P-2e

Kierownik OSO

Ośrodek szkolenia zostanie wybrany na podstawie przeprowadzenia analizy ofertP6/T1: Przygotowanie administracji zespolonej
do wykonywania zadań obronnych w ramach utrzymania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w tym:

- kierowanie urzędem (instytucją) w gotowości zapewniającej sprawne podejmowanie decyzji oraz ciągłe i trwałe koordynowanie działań

- zabezpieczenie łączności w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

Informacja/

Instruktaż

10.15-11.00


P7/T1: Zasady organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na szczeblu wydziału i jednostek administracji zespolonej w świetle nowego Zarządzenia Wojewody Opolskiego

Informacja/

Instruktaż

11.30-13.00

P7/T2: Rola administracji zespolonej na przykładzie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu podczas podwyższania gotowości obronnej państwa

- realizacja zadań z zakresu likwidacji ognisk epidemicznych

- prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno – epidemiologicznym w podmiotach leczniczych realizujących zadania obronne na terenie województwa opolskiego


Wykład/

Instruktaż
13.30-15.15
MARZEC

Lp.

^ Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Gra decyzyjna nt. Użycie kompanii NSR przy WSzW w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków

Gra

decyzyjna

^ 07.03

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b


Szef WSzW
Opole
Szkolenie doskonalące dla pracowników administracji samorządowej 12-13.03*, 14-15.03**, ***18-19.03


2

P17/T1: Ocena realizacji zadań obronnych na terenie województwa opolskiego w 2012 roku.

- omówienie połączonego ćwiczenia obronnego pk.”Piast-12
i Biała-12” - ocena pracy grup ćwiczących

Seminarium


I dzień szkolenia obronnego

9.30-10.15

* 12-13.03

Uczestniczą przedstawiciele powiatów:

brzeskiego, kluczborskiego, opolskiego, prudnicki

P-2a, P-2b, P-2c,


** 14-15.03.

Uczestniczą przedstawiciele powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, głubczyckiego, nyskiego

P-2a, P-2b, P-2d


*** 18-19.03.

Uczestniczą przedstawiciele powiatów: namysłowskiego,
strzeleckiego, oleskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Opola

P-2a, P-2b, P-2d, P-2fKierownik OSOOśrodek szkolenia zostanie wybrany na podstawie przeprowadzenia analizy ofertP16/T1: Realizacja kontroli zadań obronnych

- według właściwości rzeczowej i miejscowej

Instruktaż


10.15-11.00


P11/T1: Miejsce, rola i zasady współpracy cywilno- wojskowej w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych

Wykład

11.20-12.30

P16/T2: Organizacja ćwiczeń terenowych przez organy samorządu terytorialnego w aspekcie wsparcia Wojewody Opolskiego podczas podwyższania gotowości obronnej państwa

– ocena przygotowań zespołów zadaniowych na administrowanym terenie

Seminarium

12.50-13.35

P16/T3: Szkolenie obronne

- wymiar praktyczny, scenariusz ćwiczeń terenowych, organizacja i prowadzenie treningów oraz ćwiczeń obronnych organizowanych przez organy samorządu terytorialnego

Informacja/

Instruktaż15.00-16.30

P8/T1: Zakres zadań realizowanych przez Siły Zbrojne RP na rzecz organów samorządowych

- plany udziału SZ RP w aspekcie wsparcia władz cywilnych

Informacja/

Instruktaż


16.30-18.00


P13/T1: Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego podczas uruchamiania systemu wykrywania i alarmowania


Instruktaż


II dzień szkolenia obronnego

9.00-11.00


P16/T4: Zasady opracowywania meldunków operacyjnych oraz przekazywania ich do uczestników ćwiczenia za pomocą:

- wykorzystania łączności elektronicznej, radiowej i telefaksowejInstruktaż11.20-14.00

MARZEC

Lp.

^ Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

3

Trening decyzyjny nt. Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

- uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania

- zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

- trening stałego dyżuru

Trening decyzyjny

21.03

ZSK Wojewody Opolskiego

…………………

Miejsce stałej dyslokacji powiatów – miast i gmin

Uczestniczą przedstawiciele powiatów:

brzeskiego,
namysłowskiego
i kluczborskiego

Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
^ Zasady aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania – procedury realizacji zadań operacyjnych


4

P5/T1: Regulamin Organizacyjny OUW na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

- zakres zadań wynikających dla poszczególnych komórek wydziałów i biur


Informacja/

Instruktaż


29.03

sala 619 OUW

9.00-9.30

Pracownicy wydziałów OUW

P-1a, P-1bZ-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
P8/T2: Planowanie operacyjne na szczeblu województwa

- procedury uruchamiania i przekazywania zadań operacyjnych

- aktualizacja i weryfikacja zadań operacyjnych

Informacja/

Instruktaż


9.30-10.15

P8/T3: Aktualizacja dokumentów wynikających z planu operacyjnego

- karty realizacji zadań operacyjnych

Informacja/

Instruktaż

10.30-12.00

P8/T4: Zasady przekazywania zadań operacyjnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa na przykładzie doświadczeń wynikających z ćwiczenia wojewódzkiego pk. „Piast-12”

- współpraca komórek organizacyjnych OUW podczas realizacji zadań operacyjnych


Informacja/

Instruktaż


12.05-14.00


KWIECIEŃ

Lp.

Tematy szkolenia

^ Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Konferencja Naukowa

Wojewódzka Administracja Rządowa w Przygotowaniach Obronnych – wnioski, uwagi z ćwiczenia z wojskami pk. „ANAKONDA-12”

KonferencjaGołuchów Dokładny termin konferencji zostanie podany przez organizatora

Kierownicy OSO WBiZK, pracownicy zajmujący się problematyką obronnąZ-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO

Konferencja organizowana jest przez ZPOPiM WBN AON oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

KWIECIEŃ

2

Trening sztabowy pk. „Biała-13” nt. Prowadzenie działań ochronno-obronnych obiektów kat. I. Uzupełnienie wojsk w wyniku ponoszonych strat

Trening sztabowy

16-17.04

WSzW

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b


Szef WSzW
Opole
3

Szkolenie kwartalne Grupy Operacyjnej WSzW i Zespołów Operacyjnych WKU

Instruktaż

^ 13.02

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b


Szef WSzW
Opole
^ Szkolenie doskonalące dla pracowników nowozatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego

4

P5/T2: Zadania obronne samorządu terytorialnego w świetle obowiązujących przepisów prawnych

Wykład

19.04

9.00-9.45

Pracownicy nowozatrudnieni w jednostkach samorządu terytorialnego

Kierownik OSOOśrodek szkolenia zostanie wybrany na podstawie przeprowadzenia analizy ofertP10/T1: Zasady organizacji zadań w zakresie akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia Sił Zbrojnych RP

- obowiązująca dokumentacja

Instruktaż

9.45-11.15

P10/T2: Świadczenia na rzecz obrony

- obowiązująca dokumentacji w tym zakresie, zasady jej prowadzenia

- planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych przez organy samorządu terytorialnego

Warsztaty

11.30-13.00

P11/T2: Zasady planowania realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza - rola i funkcjonowanie punktów kontaktowych HNS w świetle wytycznych Wojewody Opolskiego

Instruktaż

13.00-13.45

P16/T5: Organizacja szkolenia obronnego

- zasady opracowania dokumentacji

- planowanie środków finansowych na realizację szkoleń obronnych na poziomie gminy

- zasady współuczestniczenia w ćwiczeniach terenowych organizowanych na administrowanym terenie

Warsztaty

15.00-17.15

MAJ

Lp.

^ Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy szkolenia

Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Konferencja Naukowa

Cyberwojna XXI Wieku – Wojna, która trwa


Konferencja

Zamek Czocha

Dokładny termin konferencji zostanie podany przez organizatora

Przedstawiciele OUW

P-1a, P-1bZ-ca Dyrektora WBiZK/ Kierownik OSOKonferencja organizowana jest przez ZPOPiM WBN AON oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych


CZERWIEC

Lp.

Tematy szkolenia

^ Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy
szkolenia


Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Trening decyzyjny nt. Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

- uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania

- zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

- trening stałego dyżuru

Trening decyzyjny

20.06

ZSK Wojewody Opolskiego

………………….

Miejsce stałej dyslokacji powiatów – miast i gminUczestniczą przedstawiciele powiatów: oleskiego, opolskiego, Urzędu Miasta Opola


Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
^ Przygotowanie jednostek organizacyjnych do militaryzacji

2P12/T1: Realizacja zadań obronnych przez jednostki przewidziane do militaryzacji

- zasady przygotowania przedsiębiorcy do realizacji nałożonych na niego specjalistycznych zadań obronnych


Wykład/

Instruktaż


27.06

9.30-10.15


Kadra kierownicza i pracownicy ds. obronnych jednostek zmilitaryzowanych B-1b, B-1c, B-2b, P1-bZ-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO

Ośrodek szkolenia zostanie wybrany na podstawie przeprowadzenia analizy ofertP12/T2: Militaryzacja szczególna forma realizacji zadań obronnych

- aktualne rozwiązania prawne w tym obszarze oraz kluczowe problemy, które występują w trakcie realizacji zadań


Seminarium


10.15-12.30

P14/T1: Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa
i obronności państwa oraz ich szczególna ochrona

- aktualizacja ewidencji obiektów kat. I

- sporządzanie, uzgadnianie oraz aktualizacja planów ochrony obiektów kat. II

Seminarium

13.00-14.30


P9/T1: Nowy system rezerw strategicznych w zakresie zabezpieczenia realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obrony państwa

- rezerwy gospodarcze

Wykład/

Instruktaż
15.30-16.15P15/T1: Postępowanie z dokumentami niejawnymi w jednostkach zmilitaryzowanych

- zasady sporządzania oraz aktualizacji dokumentów niejawnych


Wykład/

Instruktaż

16.15-17.00

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ
^ Tematy szkolenia

Forma szkolenia

Termin

Uczestnicy
szkolenia


Odpowiedzialny

Uwagi

Miejsce

1

Konferencja Naukowa - Bioterroryzm

Służby mundurowe w Epidemiologii


Konferencja

9-12.09

Zamek Ryn

Przedstawiciele OUW, administracji zespolonej

P-1a, P1-b, P-2e

Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
2

Szkolenie kwartalne Grupy Operacyjnej WSzW i Zespołów Operacyjnych WKU

Instruktaż

^ 11.09

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b

Szef WSzW
Opole
3

Trening decyzyjny nt. Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

- uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania

- zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

- trening stałego dyżuru

Trening decyzyjny

19.09

ZSK Wojewody Opolskiego

…………………

Miejsce stałej dyslokacji powiatów – miast i gmin


Uczestniczą przedstawiciele powiatów:

kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego i głubczyckiego

Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
PAŹDZIERNIK

1

Trening Sztabowy pk. „KŁODNICA -13” nt. Zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych z ZMP

Trening sztabowy

23-24.10

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b

Szef WSzW
2

Realizacja zadań obronnych na szczeblu powiatu w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny

- współdziałanie z administracją wojskową


Ćwiczenie
terenowe

23-24.10

Powiat kędzierzyńsko-kozielski,

krapkowicki, głubczycki

S-1, G-1b, G-1c, G-1d, N-2, P-2a, P-2d, P-2f, B-1a, B-1b, B-2a B-2b, B-2c


Starosta

Kędzierzyńsko-kozielski,

Krapkowicki,

Głubczycki

Uczestniczą przedstawiciele

^ WBiZK OUW

GRA DECYZYJNA PK. „OBRONNOŚĆ-13”

3

Gra decyzyjna nt. Zasady funkcjonowania województwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i wojny.

- przygotowanie oraz sprawdzenie zdolności kierowania bezpieczeństwem w oparciu o wybrane stanowiska kierowania

- sprawdzenie funkcjonowania systemu stałego dyżuru - rozwinięcie mobilizacyjne SZ RP – zintegrowany trening akcji kurierskiej

- zgrywanie personelu pełniącego obsadę PK HNS w realizacji przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa – gospodarza^ Gra decyzyjna23-24.10

…………………

Miejsce stałej dyslokacji powiatów – miast i gmin
S-1, G-1a, G-1b, G-1c, W-1b, W-1d, P-1, P-2b, P-2d, B-1, B-2, SD, SK, GO

Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO

Gra decyzyjna zostanie przeprowadzona we współdziałaniu z WSzW w OpoluLISTOPAD

1

Trening decyzyjny nt. Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa

- uruchomienie systemu wykrywania i alarmowania

- zgrywanie personelu ujętego w systemie ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza

- trening stałego dyżuru

Trening decyzyjny

21.11

ZSK Wojewody Opolskiego

…………………

Miejsce stałej dyslokacji powiatów – miast i gminUczestniczą przedstawiciele powiatów:

nyskiego, strzeleckiego i prudnickiego


Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
GRUDZIEŃ


1

Gra Decyzyjna nt. Wykorzystanie dróg, rejonów, świadczeń osobistych i rzeczowych oraz obiektów szkoleniowych w trakcie osiągania gotowości do podjęcia działań przez JW. Garnizonu

Gra decyzyjna

^ 04.12

WSzW OpoleWSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b

Szef WSzW
2

Szkolenie kwartalne Grupy Operacyjnej WSzW i Zespołów Operacyjnych WKU

Instruktaż

^ 11.12

WSzW Opole

WSzW i WKU,

D-3³, P-2e, P-1b


Szef WSzW
Opole
3

Odprawa szkoleniowo - planistyczna na 2014 r.

Część I - ocena realizacji zadań obronnych w 2013 r.

Część II - planowanie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa na 2014 r.

Seminarium

05-06.12


D-1¹, P-1b, P-2e, P-2f

Z-ca Dyrektora WBiZK/

Kierownik OSO
^ INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

STYCZEŃ – GRUDZIEŃ
* Organizatorzy ćwiczeń terenowych, gier lub treningów decyzyjnych ujmują w swoich planach przeprowadzenia ćwiczenia przedstawiciela z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ^ Zespole oceny i analizy.
  1   2   3

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r w sprawie szkolenia obronnego

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconDyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy działając na podstawie §4 ust 2 oraz §7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r w

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconZamawiający Prokurator Okręgowy w Opolu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 223

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconZarządzeniem Nr 8/ 07 Wojewody Opolskiego z dnia 4 stycznia 2007 r w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 2, poz. 24)

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconOŚWIADCZENIE z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 20 stycznia 2004 r

Plan szkolenia obronnego Województwa Opolskiego na 2013 rok sporządzono na podstawie § 6 ust. 1, pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 iconAgencja Wywiadu, działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja