REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 icon

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013
Pobierz 80,05 Kb.
NazwaREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013
Data konwersji02.09.2013
Rozmiar80,05 Kb.
TypDokumentacja

Regulamin wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego

przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko-pomorskim


Załącznik

do Zarządzenia nr 50/2012

Kujawsko-Pomorskiego

Kuratora Oświaty

z dnia 28 września 2012 r.


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII
dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2012/2013


organizowanego w województwie kujawsko-pomorskim


Rozdział 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE


I. Organizacja i przebieg konkursów


 1. Celem konkursu jest:

 1. rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, pobudzanie u nich twórczego myślenia;

 2. rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;

 3. promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół;

 4. motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym,

w rozwijaniu jego pasji.


 1. Konkurs, od etapu szkolnego do jego zakończenia, na terenie województwa organizuje Wojewódzka Komisja Konkursowa z Chemii powołana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Chemii nadzoruje przygotowanie
  i przeprowadzenie całego konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 3. Wojewódzki konkurs przedmiotowy jest trzystopniowy:
ETAP

TERMIN

GODZINA

MIEJSCE

etap I – szkolny

26.11.2012r.

(poniedziałek)

14.00

szkoła uczestnika

etap II – rejonowy

19.12.2012r.

(środa)

14.00

w rejonach według załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu

etap III – wojewódzki

21.03.2013r.

(czwartek)

12.00

Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej
 1. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej.

 2. Wojewódzka Komisja Konkursowa z Chemii przygotowuje zadania wraz z ich punktacją na etap szkolny, rejonowy i wojewódzki.

 3. Konkurs przeprowadza się w wydzielonych salach z uwzględnieniem zasady samodzielności. Część pisemną eliminacji przeprowadza się anonimowo, prace są kodowane.

 4. We wszystkich etapach konkursu w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji konkursowej lub nauczyciele nadzorujący powołani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz obserwatorzy z ramienia Kuratora Oświaty. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika danego etapu konkursu.

 5. Niestawienie się ucznia o godzinie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 6. Każdy uczestnik jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.

 7. Organizacja konkursu przedmiotowego odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu PIKO (Panel Informacyjny Kuratorium Oświaty).

 8. Organizator zapewnia zgodną z obowiązującymi przepisami ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.


Rozdział 2. ORGANIZACJA I ZADANIA SZKOLNEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO


 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza na własny koszt szkolna komisja konkursowa
  26 listopada 2012 roku, o godz. 14.00.

 2. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami
  oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie szkolnym trwa 60 minut.

 3. Arkusz z zadaniami zawierał będzie zadania otwarte – problemowe oraz rachunkowe i zamknięte – testowe.

 4. Do etapu rejonowego ostatecznej kwalifikacji dokonuje rejonowa komisja konkursowa.

 5. Zadania dyrektora szkoły:

 1. przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji
  i regulaminie konkursu;

 2. powołanie (w formie pisemnej) szkolnej komisji konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 4 Regulaminu ogólnego;

 3. zgłoszenie szkoły, za pomocą narzędzi udostępnionych w systemie PIKO, na wybrane przez uczniów konkursy przedmiotowe (przy czym, możliwość dokonania zgłoszenia szkoły w PIKO jest ograniczona wyłącznie do dyrektorów, którzy w systemie mają przypisane szkoły podstawowe);

 4. dokonanie rejestracji w systemie PIKO wszystkich uczestników wybranego konkursu z danej szkoły we wskazanym przez organizatora terminie, o którym informacja zostanie opublikowana
  w serwisie PIKO;

 5. przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu adekwatnie do zgłoszonej liczby uczniów;

 6. przestrzeganie terminu i procedury przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu przedmiotowego;

 7. stworzenie uczniom odpowiednich warunków do spokojnej i samodzielnej pracy;

 8. pobranie w wyznaczonym terminie zadań konkursowych udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w systemie PIKO;

 9. przekazanie przewodniczącemu szkolnej komisji, materiałów konkursowych do skopiowania, karty zadań dla każdego ucznia i przyjęcie ich do przechowania do czasu rozpoczęcia etapu szkolnego;

 10. udostępnienie skopiowanych kart zadań, o wyznaczonej godzinie, w dniu przeprowadzania konkursu przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w terminie (dzień i godzina) wskazanym w terminarzu;

 11. pobranie w wyznaczonym terminie klucza odpowiedzi udostępnionych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w systemie PIKO;

 12. dokonanie, w ciągu trzech dni od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego, rejestracji wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie
  w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo przez określenie, czy uczeń stawił się na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany (w dwóch ostatnich przypadkach, dyrektor jako liczbę uzyskanych punktów wpisuje 0);

 13. wydrukowanie z systemu PIKO wyników wszystkich uczniów, opieczętowanie pieczęcią szkoły oraz imienną, podpisanie oraz przekazanie ich przewodniczącemu właściwej komisji rejonowej wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu oraz oświadczeniami rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów (załącznik nr 2 Regulaminu ogólnego);

 14. przechowanie pozostałych prac uczniów z etapu szkolnego oraz oświadczeń rodziców
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników etapu szkolnego konkursu, do 31 sierpnia 2013 r.
 1. Zadania szkolnej komisji konkursowej

 1. przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu;

 2. po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich sporządzenie protokołu z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 wraz z wykazem uczniów (załącznik do protokołu z etapu szkolnego);

 3. przekazanie, w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu, przez przewodniczącego szkolnej komisji konkursowej, dyrektorowi szkoły protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik do protokołu posiedzenia szkolnej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu;

 4. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie podanym uczestnikom w dniu realizacji etapu szkolnego.
 1. Dokumentowanie pracy szkolnej komisji konkursowej

  1. Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się:

 1. powołanie szkolnej komisji konkursowej (załącznik nr 4 do Regulaminu ogólnego);

 2. protokół z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 5 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego;

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia, składane
  przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka (załącznik nr 2 do Regulaminu ogólnego); bez oświadczeń uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego;

 4. prace oraz oświadczenia uczestników, którzy nie zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego.

 1. Dokumentacja etapu szkolnego przechowywana jest w szkołach organizujących I etap konkursu
  do 31 sierpnia 2013 r.Rozdział 3. ORGANIZACJA I ZADANIA REJONOWEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO


 1. Za organizację i przebieg etapu rejonowego konkursu odpowiadają przewodniczący komisji rejonowych powołani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Komisja rejonowa rozpatruje odwołania z etapu szkolnego.

 3. Ostateczną weryfikację prac uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu rejonowego konkursu dokonuje komisja rejonowa, w terminie do 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu.

 4. Po zweryfikowaniu przez komisję rejonową prac uczniów z etapu szkolnego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji rejonowej przekazuje przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej, w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu rejonowego, wraz z uzyskaną przez nich punktacją.

 5. Etap rejonowy konkursu przeprowadzony zostanie 19 grudnia 2012 roku, o godz. 14.00.

 6. Obwody rejonowych komisji konkursowych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 7. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami oraz zezwolenia komisji konkursowej na rozpoczęcie pracy i na etapie rejonowym trwa 90 minut.

 8. Arkusz z zadaniami zawierał będzie zadania otwarte – problemowe oraz rachunkowe i zamknięte - testowe.

 9. Zadania przewodniczącego komisji rejonowej:

 1. odebranie od przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej arkuszy testu z zadaniami etapu rejonowego;

 2. zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;

 3. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom /prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym uczniów w ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego);

 4. przekazanie, w ciągu dwóch dni, licząc od dnia następującego po dniu przeprowadzenia konkursu, przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 6 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik do protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej), prac uczniów oraz oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, którzy uzyskali liczbę punktów, która jest podstawą do zakwalifikowania do etapu wojewódzkiego konkursu;

 5. zabezpieczenie i przechowywanie pozostałych prac uczniów, z etapu rejonowego konkursu,
  do 31 sierpnia 2013 r.
 1. Dokumentowanie pracy rejonowej komisji konkursowej

 1. Na dokumentację etapu rejonowego składają się:

 1. powołanie komisji rejonowych – zarządzenie Kuratora Oświaty;

 2. protokół z etapu rejonowego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 (załącznik nr 6 do Regulaminu ogólnego) wraz z wykazem uczniów, którzy przystąpili do etapu rejonowego;

 3. prace uczestników konkursu etapu rejonowego, którzy nie zostali zakwalifikowani
  do etapu wojewódzkiego.

 1. Przewodniczący etapu rejonowego zabezpiecza i przechowuje pozostałe prace uczniów
  z etapu rejonowego do 31 sierpnia 2013 r.Rozdział 4. ZADANIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO


 1. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego konkursu odpowiada przewodniczący
  i wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej.

 2. Przewodniczący komisji wojewódzkiej przyjmuje w formie pisemnej odwołania wniesione przez rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli przygotowujących ucznia do konkursu.

 3. Po zweryfikowaniu przez komisję wojewódzką prac uczniów z etapu rejonowego oraz rozpatrzeniu odwołań, przewodniczący komisji wojewódzkiej przedstawia, w wersji papierowej i elektronicznej, ostateczny wykaz uczniów wraz z uzyskaną punktacją, Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

 4. Przewodniczący komisji wojewódzkiej wprowadza do systemu PIKO przekazane przez komisje rejonowe i zweryfikowane przez komisję wojewódzką zmiany w punktacji i wyniki odwołań.

 5. Finalistami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych
  do uzyskania na etapie wojewódzkim.

 6. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymali co najmniej 75% punktów możliwych
  do uzyskania na etapie wojewódzkim.

 7. Finaliści i laureaci konkursu otrzymują zaświadczenia podpisane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 8. Uprawnienia laureatów i finalistów określa Regulamin ogólny stanowiący załącznik do Zarządzenia
  nr 50/2012 Kujawsko Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2012 r.

 9. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 21 marca 2013 roku, o godz. 12.00.

 10. Etap wojewódzki jest jednoczęściowy. Czas trwania pracy ucznia na etapie wojewódzkim będzie wynosił 120 minut liczonych od chwili otrzymania przez ucznia arkusza z zadaniami. Arkusz z zadaniami zawierał będzie zadania – otwarte problemowe oraz rachunkowe i zamknięte - testowe.
 1. Do zadań wojewódzkiej komisji konkursowej należy:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego konkursu;

 2. po zakończeniu konkursu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom przygotowującym ucznióww ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu etapu wojewódzkiego);

 3. przedłożenie Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do akceptacji listy laureatów (załącznik nr 8 do Regulaminu ogólnego), finalistów (załącznik nr 9 do Regulaminu ogólnego) i uczestników etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;

 4. wypisanie zaświadczeń dla finalistów i laureatów wg ustalonego wzoru (załączniki nr 13, 15 do Regulaminu ogólnego) oraz dostarczenie ich pod podpis Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wraz z zaakceptowaną listą laureatów i finalistów.
 1. Dokumentowanie pracy wojewódzkiej komisji konkursowej

  1. Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się:

 1. powołanie komisji wojewódzkiej – zarządzenie Kuratora Oświaty;

 2. protokół z etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013 wraz z wykazem uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego;

 3. lista laureatów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013;

 4. lista finalistów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2012/2013;

 5. prace i oświadczenia uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.
  1. Komisja wojewódzka składa Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty sprawozdanie
   z przebiegu (załącznik nr 10 do Regulaminu ogólnego) i realizacji (załącznik nr 11 do Regulaminu ogólnego) konkursu niezwłocznie po jego zakończeniu.

  2. Dokumentacja z przebiegu prac rejonowych i wojewódzkiej komisji konkursowej składana jest
   w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w Wydziale Strategii i Rozwoju.


Rozdział 5. ZAKRES WYMAGANEJ OD UCZESTNIKÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM


 1. Zadania konkursowe na każdym etapie będą obejmowały wyłącznie wiadomości i umiejętności wymienione w Podstawie programowej z przedmiotu chemia dla gimnazjum. Na etapie szkolnym zawartych w punktach od 1 do 7, na etapie rejonowym zawartych w punktach od 1 do 8 i na etapie wojewódzkim zawartych w punktach od 1 do 9 - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 z późn. zm.). Zadania konkursowe będą poszerzone o treści związane z pojęciem mola.

 2. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu są jednakowe dla wszystkich uczestników.

 3. Zadania konkursowe na każdym etapie konkursu ustala Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Chemii w porozumieniu z Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
  z Chemii.

 4. Zadania konkursowe na każdym etapie będą oceniane kryterialnie przez członków odpowiedniej komisji konkursowej.


Rozdział 6. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW LITERATURY NA ETAPIE SZKOLNYM, REJONOWYM I WOJEWÓDZKIM

Etap I

 1. Chemia 1, 2, 3. Zeszyt ćwiczeń dla uczniów gimnazjum; E. Gobis, L. Grychta; Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2006

 2. Chemia w pytaniach, zadaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół podstawowych; „Żak” Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1995

 3. Chemia dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń część 1, B. Kałuża, A. Reych; „Żak” Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002

 4. Chemia. Sprawdziany dla klas 1-3, materiały dla nauczyciela gimnazjum, H. Gulińska, J. Smolińska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 5. Chemia. Sprawdziany osiągnięć. Książka nauczyciela gimnazjum; J. Dymara, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydanie I, 2000

 6. Chemia. Sprawdziany osiągnięć. Testy dla ucznia gimnazjum; H. Piankowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydanie I, 2000

 7. Chemia. Zbiór zadań z chemii. Gimnazjum 1,2,3. Zadania konkursowe, rozwiązania; M. A. Bigos, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydanie IX, 2009

Etap II

 1. Chemia. Zbiór zadań dla gimnazjum, B. Kupczyk, W. Nowak, M. Szczepaniak, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2007

 2. Chemia. Zbiór zadań dla gimnazjum, M. Czaja, B. Karawajczyk, M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2009

 3. Chemia. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia 1, 2, 3; B. Kupczyk, W. Nowak, M. Pryka, M. Szczepaniak, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, 2007

 4. Ciekawa chemia, Zeszyt ćwiczeń 1, 2, 3; H. Gulińska, J. Haładuda, J. Smolińska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006 i 2009

 5. Egzamin gimnazjalny. Chemia; A. Reych, „Żak” Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002

 6. Konkursy chemiczne w gimnazjum, Z Głowacki, Oficyna Wydawnicza TUTOR 2010

 7. Magiczna chemia. Zadania i zagadnienia z chemii dla olimpijczyków - gimnazjalistów i licealistów Z Głowacki, Oficyna Wydawnicza TUTOR 2011

Etap III

 1. Świat chemii. Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy dla uczniów gimnazjum. Część 1; D. Lewandowska, B. Nalewczyńska, A. Warchoł, ZamKor 2009

 2. Zadania dla uczestników konkursów chemicznych, A. Rygielska, Oficyna Edukacyjna *Krzysztof Pazdro, Wydanie II, 1995

 3. Zadania z konkursów chemicznych dla gimnazjalistów; M. Andersz, G. Barcińska, W. Bieńkowska, M. A. Bigos, Z. Głowacki, A. Janich-Kilian, G. Modrzyńska, G. Pajor, J. Sawicka; Oficyna Wydawnicza „Tutor” Wydanie II, 2006

 4. Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum 1-3; J. Głowacki, T. Szrama, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Wydanie I, 2003

 5. Zbiór zadań z chemii dla gimnazjum; T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, Wydawnictwo Nowa Era Wydanie III, 2004

 6. Zbiór zadań z chemii dla uczniów gimnazjum 1-3, G. Ciszak, R. Mikołajczyk, Wydawnictwo Nowa Era, 2005

 7. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum, Chemia Nowej Ery 1, 2, 3; D. Babczonek-Wróbel, T. Kulawik, M. Litwin; Wydawnictwo Nowa Era, 2008Postanowienia końcowe


Poza postanowieniami końcowymi wymienionymi w Regulaminie ogólnym obowiązują dodatkowo:


 1. W czasie trwania konkursu opiekunowie uczniów zobowiązani są do przebywania na terenie placówki, w której odbywa się konkurs.

 2. Oceniane są tylko prace – rozwiązanie zawarte w czystopisie.

 3. Koszty przejazdu uczestników i ich opiekunów na poszczególne etapy konkursu pokrywają szkoły.

 4. W każdym etapie konkursu uczniowie mogą korzystać z prostego kalkulatora.

 5. Sprawy sporne oraz dotyczące składu rejonowej i wojewódzkiej komisji konkursowej rozstrzyga dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy^ Wszelkich informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu udziela:


Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej z Chemii:

Kazimierz Mikulski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

tel. 052 34 97 602


Wiceprzewodniczący Komisji Wojewódzkiej z Chemii:

Beata Majerska


Wszystkie załączniki do regulaminu do pobrania na stronie www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl


Zatwierdzam

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty


Anna Łukaszewska


Załącznik

do Regulaminu

wojewódzkiego konkursu

przedmiotowego z chemii

dla gimnazjów


^ Obszary działania rejonowych komisji konkursu chemicznego


Nazwa komisji

i zasięg terytorialny

^ Siedziba komisji rejonowej (miejsce przeprowadzenia

etapu rejonowego)

Nazwisko i imię przewodniczącego

Komisja rejonowa nr 1

 • miasto Bydgoszcz,

 • powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski

Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 4

im. Kazimierza Wielkiego

ul. Stawowa 39

85-323 Bydgoszcz

Domańska Alina

Komisja rejonowa nr 2

 • miasto Grudziądz

 • powiaty: grudziądzki, chełmiński, świecki, wąbrzeski

Zespół Szkół

Ogólnokształcących nr 4

ul. Żeromskiego 8

86-300 Grudziądz

Guściora-Urban Jolanta

Komisja rejonowa nr 3

 • miasto Inowrocław

 • powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, żniński

Gimnazjum nr 4

ul. Daszyńskiego 29

88-100 Inowrocław

Kranc-Małecka Jadwiga

Komisja rejonowa nr 4

 • miasto Toruń

 • powiaty: toruński, golubsko-dobrzyński, brodnicki

Gimnazjum nr 3

ul Żwirki i Wigury 49

87-100 Toruń

Grzybowski Tomasz

Komisja rejonowa nr 5

 • miasto Włocławek

 • powiaty: włocławski, lipnowski, aleksandrowski, rypiński

Gimnazjum nr 4

im. ONZ

ul. Wyspiańskiego 3

87-800 Włocławek

Budnik Dorota

/


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z GEOGRAFII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z CHEMII dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/2013 iconREGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2011/2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja