REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII icon

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII
Pobierz 88,85 Kb.
NazwaREGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII
Data konwersji03.09.2013
Rozmiar88,85 Kb.
TypDokumentacjaREGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
Z FIZYKI I ASTRONOMII


dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych

w roku szkolnym 2011/2012


Rozdział 1

Przepisy ogólne


 • 1

 1. Konkurs z fizyki i astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych organizuje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Niniejszy regulamin jest skorelowany z „Regulaminem ogólnym konkur­sów przed­miotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w województwie kujawsko - pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gim­nazjów w roku szkolnym 2011/2012”, zwanym dalej regulaminem ogólnym, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r.
 • 2

 1. Organizatorem Konkursu wojewódzkiego z fizyki i astronomii, zwanego dalej konkursem jest Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

 2. Współorganizatorami Konkursu są:

     1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

     2. Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu;

     3. Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;

     4. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 1. Konkurs jest współorga­nizowany w formie patronatu przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 2. Nadzór nad konkursem sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.Rozdział 2

Cele i zakres tematyczny konkursu


 • 3

Celem Konkursu jest:

  1. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fizyką, astronomią, geografią, matematyką, innymi naukami przyrodniczymi oraz techniką a także wspieranie uzdolnień uczniów;

  2. rozszerzanie i wzbogacanie wiedzy i umiejętności zdobywanych na zajęciach: fizyki, geografii, matematyki, informatyki i na zajęciach technicznych;

  3. kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z poza­szkol­nych źródeł infor­­macji oraz samodzielnego projektowania i wykonywania zadań obserwacyj­nych, konstrukcyjnych i doświadczalnych;

  4. zachęcanie uczniów do uczestniczenia w kołach zainteresowań lub innych formach pracy pozalekcyjnej oraz podejmowania samodzielnych prac badawczych;

  5. aktywizowanie nauczycieli fizyki, geografii, matematyki, informatyki, zajęć tech­nicznych i przyrody do pracy z uczniami uzdolnionymi.
 • 4

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu wraz
z wykazem literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczyciela zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


Rozdział 3

Zasady ogólne przeprowadzania konkursu


 • 5

   1. W konkursie mogą brać udział uczniowie z gimnazjów dla młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego z uwzględnieniem ust. 2.

   2. Uczniowie ze szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego, oraz  uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z innych województw, mogą brać udział w konkursie, jednak nie mają oni zagwarantowanych przez organizatorów praw należnych finalistom i absolwentom szkół województwa kujawsko-pomorskiego okreś­lonych w §15 ust. 1-3 i §17 ust. 1-2 .

   3. Do konkursu może przystąpić każdy zainteresowany konkursem uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który zgłosi dyrektorowi szkoły macierzystej chęć uczestniczenia w konkursie. Udział w konkursie jest dobrowolny.

   4. Konkurs jest trzystopniowy i przebiega w trzech etapach:

     1. etapie I - szkolnym, od 28 października 2011 roku do 9 grudnia 2011 roku;

     2. etapie II - rejonowym od 14 grudnia 2011 roku do 9 lutego 2012 roku;

     3. etapie III – wojewódzkim, przeprowadzonym 12 marca 2012 roku.
 • 6

       1. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii, zwana dalej komisją wojewódzką, w składzie:

     1. przedstawiciel Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (przewodniczący);

     2. przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (wiceprzewodniczący);

     3. przedstawiciel Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu (członek);

     4. przedstawiciel Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
      w Toru­niu (członek);

     5. trzy osoby wytypowane przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, w tym 2 astronomów zawodowych (członkowie).

 1. Imienny skład komisji wojewódzkiej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.§ 7

Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania konkursowe następujących typów:

 1. zadania obserwacyjne lub konstrukcyjno – obserwacyjne, w tym zadania pod kopułą Planetarium;

 2. zadania testowe wielokrotnego wyboru i rodzaju prawda – fałsz;

 3. zadania obliczeniowe i tekstowe z fizyki (w tym związane z zagadnieniami astro­no­micznymi) oraz związane z zagad­nieniami astronomi­cznymi zadania z geografii, matematyki i przyrody.


§ 8

    1. Regulamin konkursu zamieszcza się na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do 24 października 2011 r.

 1. Zadania konkursowe wszystkich etapów ustala komisja wojewódzka.

 2. Zadania obserwacyjne lub konstrukcyjno-obserwacyjne I etapu umieszcza się na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do 26 października 2011 r. Zadania testowe dostarcza się komisjom szkolnym, w sposób gwarantujący tajność do chwili rozpoczęcia eliminacji.

 3. Zadania konkursowe II etapu umieszcza się na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do 13 grudnia 2011 roku.Rozdział 4

Organizacja i przebieg etapu szkolnego


 • 9

 1. Konkurs na etapie I - szkolnym (eliminacje szkolne) przeprowadza szkolna komisja konkursowa powołana spośród nauczycieli szkoły, przez dyrektora szkoły w składzie:

 1. przewodniczący;

 2. od 2 do 3 członków.

 1. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika etapu szkolnego.

 2. Zadania konkursowe I etapu (etapu szkolnego) obejmują:

 1. sprawdzian pisemny pod nadzorem szkolnej komisji konkursowej składający się z:

 1. 10 zadań wielokrotnego wyboru – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

 2. 6 zadań rodzaju prawda – fałsz ­– po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

 3. zadanie obliczeniowe punktowane w skali od 0 do 6;

 1. zadanie obserwacyjne lub obserwacyjno-konstrukcyjne wykonywane samodzielnie przez uczestnika do 9 grudnia 2011 roku, oceniane przez komisję wojewódzką na II etapie (etapie rejonowym).

 1. Czas pracy uczniów zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 60 minut.

 2. Prace uczniów na etapie szkolnym są kodowane w sposób ustalony przez szkolną komisję konkursową.

 3. Szkolna komisja konkursowa organizuje etap szkolny na własny koszt.

 4. Sprawdzian pisemny I etapu przeprowadza szkolna komisja konkursowa w dniu 29 listopada 2011 roku o godz. 14.00.
 • 10

Do zadań dyrektora szkoły na etapie szkolnym należy:

 1. przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o organizacji i regulaminie konkursu;

 2. przekazanie uczniom do 28 października 2011 r. zadania obserwacyjnego lub konstrukcyjno-obserwacyjnego I etapu i przesłanie do 11 listopada 2011 r. zgłoszenia udziału szkoły w konkursie z podaniem nazwy szkoły, jej adresu oraz numeru telefonu drogą elektroniczną na adres e-mailowy komisji wojewódzkiej podany w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu;

 3. powołanie (w formie pisemnej) szkolnej komisji konkursowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim dla uczniów szkół podstawowych i gim­nazjów w roku szkolnym 2010/2011, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r.

 4. przygotowanie odpowiedniej ilości materiałów (w zależności od liczby uczniów przystępujących do etapu szkolnego), stosownych ilości papieru do kopiowania kart z zadaniami dla każdego ucznia oraz papieru do rozwiązywania zadań i udzielania odpowiedzi;

 5. przestrzeganie tajności, terminów i procedury przeprowadzania szkolnego etapu konkursu przedmiotowego;

 6. zapewnienie uczniom możliwości przystąpienia do konkursu w innej lub innych szkołach, jeśli konkurs nie jest organizowany w szkole macierzystej;

 7. stworzenie uczniom odpowiednich warunków do spokojnej i samodzielnej pracy;

 8. niezwłoczne potwierdzenie drogą elektroniczną, otrzymania kopert z zadaniami konkursowymi sprawdzianu I etapu oraz kluczem odpowiedzi i zdeponowanie zadań konkursowych w sejfie szkoły;

 9. zdeponowanie klucza w sejfie szkoły i udostępnienie go szkolnej komisji konkursowej po zakończeniu konkursu;

 10. przekazanie przewodniczącemu szkolnej komisji konkursowej, po uprzednim zobowiązaniu go do zachowania tajności, materiałów konkursowych do skopiowania oraz karty zadań dla każdego ucznia i przyjęcie ich do przecho­wania do czasu rozpoczęcia etapu szkolnego;

 11. udostępnienie skopiowanych kart zadań w dniu przepro­wadza­nia konkursu o wyznaczonej godzinie przewod­niczącemu szkolnej komisji konkursowej, który zobowiązany jest przeprowadzić szkolny etap konkursu w dniu 29 listopada 2011 roku o godzinie 14.00;

 12. przesłanie, do 9 grudnia 2011 roku, na adres komisji wojewódzkiej wskazany w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu, protokołu etapu szkolnego (protokół posiedzenia Szkolnej Komisji Konkursowej) w formie papierowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych wraz z załącznikiem zawierającym wykaz uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego;

 13. przesłanie do 9 grudnia 2011 roku, na adres e-mailowy komisji wojewódzkiej drogą elektroniczną, wykazu uczniów, którzy przystąpili do etapu szkolnego, według wzoru określonego w załączniku do protokołu etapu szkolnego;

 14. przesłanie do 9 grudnia 2011 roku na adres komisji wojewódzkiej oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na przetwa­rzanie danych osobowych według  wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych, tych uczniów, którzy uzyskali w teście pisemnym na etapie szkolnym co najmniej 65% możliwych do uzyskania punktów;

 15. przesłanie do 20 grudnia 2011 roku do komisji wojewódzkiej rozwiązań zadań obserwacyjnych I etapu uczniów zakwalifikowa­nych do II etapu;

 16. przechowanie prac uczestników etapu szkolnego oraz tych oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie danych osobowych do 31 sierpnia 2012 r., które nie zostały przesłane do komisji wojewódzkiej;

 17. przekazanie do komisji wojewódzkiej, do dnia 13 lutego 2011 r., rozwiązań zadań (prac uczniów) II etapu konkursu.
 • 11

Do zadań szkolnej komisji konkursowej należy:

  1. przeprowadzenie testu pisemnego w dniu 29 listopada 2011 roku; sporzą­dze­nie po zakończeniu konkursu i sprawdzeniu prac uczniowskich protokołu z eta­pu szkol­nego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 według załącznika nr 5 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych, wraz z wyka­zem uczniów i ich punktacją (załącznik do protokołu z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej) wypełnionym w programie Excel, podpisanym po wydrukowaniu;

  2. przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) nieletniego uczestnika konkursu do wypełnienia wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych według załącznika nr 2 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych;

  3. przekazanie do 1 grudnia 2011 roku dyrektorowi szkoły protokołu z posiedzenia szkolnej komisji konkursowej wraz z wykazem uczniów i ich punktacją w formie elektronicznej i papierowej oraz prac uczniów i oświadczeń rodziców (prawnych opiekunów) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  4. przekazanie dyrektorowi szkoły do 16 grudnia 2011 roku, uczniowskich prac obserwacyjnych lub konstrukcyjno-obserwacyjnych I etapu;

  5. doręczenie zadań II etapu uczniom zakwalifikowanym w drodze eliminacji szkolnych do II etapu konkursu do 16 grudnia 2011 roku;

  6. przekazanie dyrektorowi szkoły do 10 lutego 2012 roku prac obserwacyjnych lub konstrukcyjno-obserwacyjnych II etapu;

  7. umożliwienie wglądu do prac uczniom i ich rodzicom w ustalonym miejscu i terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników.Rozdział 5

Organizacja i przebieg etapu kwalifikacyjnego i etapu wojewódzkiego


 • 12

    1. Kwalifikacji do II etapu (etapu rejonowego) dokonuje komisja wojewódzka do
     13 grudnia 2011 roku, biorąc pod uwagę wyłącznie rozwiązania zadań sprawdzianu pisemnego I etapu.

    2. W etapie rejonowym może wziąć udział uczeń, który uzyskał co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na etapie szkolnym.

    3. Komisja wojewódzka rozpatruje odwołania od etapu szkolnego.

    4. Komisja wojewódzka dokonuje kwalifikacji i ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

    5. Zadania konkursowe II etapu (etapu rejonowego) obejmują:

1) sprawdzian pisemny pod nadzorem rejonowej komisji konkursowej składający się z:

 1. 6 zadań rodzaju prawda – fałsz ­– po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź,

 2. zadania obliczeniowego punktowanego w skali od 0 do 5;

 3. 2 pytań otwartych punktowanych w skali od 0 do 5.

  1. zadanie obserwacyjne lub obserwacyjno-konstrukcyjne uczestnika punktowane w skali od 0 do 8 oraz zadanie otwarte punktowane w skali od 0 do 5 punktów wykonywane samodzielnie przez uczestnika do 8 lutego 2012 roku, oceniane przez komisję wojewódzką.

6. Na II etapie oceniane jest także zadanie obserwacyjne lub obserwacyjno- konstruk­cyjne, wykonane, lecz nie oceniane na I etapie, punktowane w skali od 0 do 8 pkt.

7. Konkurs na etapie II – rejonowym przeprowadzają w części sprawdzianu pisem­nego,

komisje rejonowe powołane przez Prezesa Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w składzie:

  1. przewodniczący;

  2. od 2 do 3 członków

oraz komisja wojewódzka w pozostałej części.

 1. W składzie komisji nie może zasiadać nauczyciel, który jest rodzicem uczestnika etapu szkolnego.

 2. Czas pracy uczniów na sprawdzianie pisemnym zaczyna liczyć się od chwili otrzymania przez nich arkusza z zadaniami i trwa 90 minut.

 3. Prace uczniów na etapie rejonowym są kodowane w sposób ustalony przez wojewódzką komisję konkursową.

 4. Sprawdzian pisemny II etapu przeprowadzają rejonowe komisje konkursowe w dniu 9 stycznia 2012 roku o godz. 14.00 we wskazanych przez komisję wojewódzką szkołach, przy których znajdują się Astrobazy.

 5. W etapie wojewódzkim bierze udział uczeń, który uzyskał co najmniej 75% punktów

możliwych do uzyskania na etapie rejonowym (II) z zastrzeżeniem ust.13.

 1. Komisja wojewódzka może obniżyć minimum punktów określonych w ust. 6, do liczby nie mniejszej niż 65% punktów możliwych do uzyskania, jeżeli wykonanie zadania lub zadań obserwacyjnych zostało utrudnione na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 2. Komisja wojewódzka dokonuje kwalifikacji i ogłasza listę uczniów zakwali­fi­kowanych do III etapu (wojewódzkiego) na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do 1 marca 2012 r. oraz powiadamia, w tym samym terminie, drogą elektroniczną, dyrekcje zainteresowanych szkół.
 • 13

Do zadań przewodniczącego komisji rejonowej należy:

1) odebranie od przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej arkuszy testu z zadaniami etapu rejonowego;

2) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu rejonowego konkursu w wa­run­kach zapewniających samodzielną pracę uczestników;

3) po zakończeniu testu umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) w ustalonym miejscu i terminie (podanym uczestnikom w dniu etapu rejonowego);

4) przekazanie, w ciągu 5 dni, licząc od dnia następującego po dniu przepro­wadzenia konkursu, przewodniczącemu wojewódzkiej komisji konkursowej protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej (załącznik nr 6 do regu­laminu ogólnego konkursów przedmiotowych) wraz z wykazem uczniów i uzyskaną przez nich punktacją (załącznik do protokołu z posiedzenia rejonowej komisji konkursowej) oraz prac wszystkich uczniów.


 • 14

    1. Etap wojewódzki konkursu odbędzie się 12 marca 2012 roku w I Liceum Ogólno­kształ­cącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Planeta­rium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu. Zawody rozpo­czy­nają się o godzinie 9.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

    2. Zadania konkursowe III etapu (wojewódzkiego) obejmują:

     1. test wielokrotnego wyboru (25 pytań) – po 1 pkt za każdą prawidłową odpowiedź;

     2. zadanie obliczeniowe punktowane w skali od 0 do 6;

     3. dwa zadania obserwacyjne (praktyczne) pod kopułą Planetarium punkto­wane w skali od 0 do 5;

     4. pytania ustne nie mające wpływu na uzyskanie tytułu laureata, a decydujące o kolejności miejsc w wąskim gronie finalistów: od 5 do 8 uczestników, którzy uzyskali najwyższe oceny punktowe za zadania wymienione w pkt 1-3.

    3. Prace pisemne uczniów na etapie wojewódzkim obejmujące zadania wymienione w ust. 2, pkt 1 i 2 są kodowane w sposób ustalony przez komisję wojewódzką.


§ 15

    1. Laureatem konkursu zostaje uczeń, który uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzys­kania na etapie wojewódzkim, za rozwiązania zadań wymienionych w §13 ust. 2, pkt 1-3, z zastrzeżeniem ust. 4.

    2. Finalistą konkursu zostaje uczeń, który nie został laureatem i który otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na etapie wojewódzkim, za rozwiązania zadań wymienionych w § 13 ust.2, pkt 1 – 3, z zastrzeżeniem ust. 4.

    3. Komisja wojewódzka wnioskuje, z zachowaniem terminów procedury odwoławczej, do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, o przyznanie tytułu laureata lub finalisty tym uczest­nikom finału wojewódzkiego, którzy spełnili wymagania dla danego tytułu. Wypisuje zaświadczenia dla finalistów i laureatów wg wzorów stanowiących załączniki nr 11-13 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych oraz dostarcza je do podpisu Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty wraz z listami finalistów i laureatów sporządzonymi zgodnie ze wzorami określonym w załącznikach nr 8 i 9 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

    4. Uczeń szkoły podstawowej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum spoza województwa kujawsko-pomorskiego, który uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia uzyskuje zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Uczeń szkoły podstawowej z woje­wództwa kujawsko-pomorskiego oraz uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum spoza województwa kujawsko-pomorskiego, który uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia na etapie wojewódzkim otrzymuje zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.


§ 16

1. Do zadań przewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

1) kierowanie przygotowaniami i organizacją całego konkursu, od etapu szkol­nego do jego zakończenia, na terenie całego województwa;

2) kierowanie pracami komisji we współpracy z wiceprzewodniczącym komisji wojewódzkiej;

3) kierowanie przygotowaniem zadań konkursowych wraz z kryteriami oce­niania i szczegółową punktacją na etap szkolny, kwalifikacyjny i woje­wódzki;

4) powołanie zespołu rozpatrującego zastrzeżenia po etapie szkolnym;

5) ustalenie listy uczniów zakwalifikowanych do etapu kwalifikacyjnego;

6) rozpatrywanie odwołań zgodnie z przepisami Zarządzenia Nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r.

2. Do zadań wiceprzewodniczącego komisji wojewódzkiej należy:

 1. opracowanie regulaminu szczegółowego konkursu;

 2. umożliwienie wglądu do prac uczniom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) w ustalonym miejscu i terminie nie dłuższym niż 3 kolejne dni robocze od ogłoszenia wyników etapu rejonowego lub etapu wojewódzkiego;

 3. powiadomienie, drogą elektroniczną i pisemnie szkoły o zakwalifi­ko­waniu się ucznia do etapu wojewódzkiego, z podaniem terminu i miejsca jego przepro­wadzenia;

 4. przygotowanie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego konkursu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych;

 5. dostarczenie zadań komisjom szkolnym, w sposób gwarantujący tajność do chwili rozpoczęcia eliminacji prowadzenie dokumentacji konkursu;

 6. zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 sierpnia 2012 r.;

 7. sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń (wraz z wersją elektro­niczną) i przekazanie ich przewodniczącemu komisji wojewódzkiej.Rozdział 6

Uprawnienia laureatów i finalistów konkursu, dokumentacja konkursu

§ 17

1. Laureatom konkursu, którzy są uczniami gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego, przysługuje:

 1. wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym;

 2. celująca roczna ocena klasyfikacyjna z fizyki;

 3. otrzymanie celującej oceny końcowej z fizyki w przypadku, gdy w szkolnym planie nauczania oddziału gimnazjum, do którego uczęszcza laureat, nie przewidziano w tym roku szkolnym fizyki;

 4. zwolnienie z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (po uzgodnieniach z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku);

 5. przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów określonych zarządzeniem Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w spra­wie rekrutacji do szkół ponadgim­naz­jalnych na rok szkolny 2012/2013 - jeśli nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydata.

2. Finalistom konkursu, którzy są uczniami gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego, przysługują:

 1. wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym;

 2. przyznanie odpowiedniej liczby punktów określonych zarządze­niem Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgim­nazjalnych na rok szkolny 2012/2013.

3. Laureatom i finalistom konkursu, którzy są uczniami szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym.

4. Finaliści i laureaci konkursu którzy są uczniami gimnazjów lub szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego otrzymują zaświadczenia podpisane przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 12, 13, 14 i 15 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych

5. Finaliści i laureaci konkursu, którzy są uczniami gimnazjów lub szkół podstawowych spoza województwa kujawsko-pomorskiego otrzymują zaświadczenia według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do niniejszego regulaminu.


§ 18

1. Na dokumentację szkolnego etapu konkursu składają się:

 1. powołanie szkolnej komisji konkursowej – załącznik nr 4 do regulaminu ogól­nego konkursów przedmiotowych;

 2. protokół z etapu szkolnego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 – załącznik nr 5 do regulaminu ogólnego konkursów przedmioto­wych, wraz z wykazem uczniów którzy przystąpili do etapu szkolnego;

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia składane przez rodzica (prawnego opiekuna) – załącznik nr 2 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych;

 4. prace uczestników, w tym rozwiązanie zadania obserwacyjnego lub kon­struk­cyjno-obserwacyjnego (w przypadku zadania konstruk­cyjno-obserwacyjnego także dokumentacja fotograficzna konstrukcji).

 1. Dokumentacja etapu szkolnego przechowywana jest w szkołach organizujących I etap konkursu do 31 sierpnia 2012 r.

 2. Na dokumentację etapu rejonowego (II) składa się:

 1. protokół z etapu rejonowego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 – załącznik nr 6 do regulaminu ogólnego konkursów przed­miotowych, odpowiednio zastosowany;

 2. prace uczestników.

 1. Wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej zabezpiecza i przechowuje pozostałe po przesłaniu do komisji wojewódzkiej prace uczniów biorących udział w etapie rejonowym do dnia 31 sierpnia 2012 r.

 2. Na dokumentację etapu wojewódzkiego składa się:

 1. protokół z etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 – załącznik nr 7 do regulaminu ogólnego konkursów przedmio­towych, wraz z wykazem uczestników etapu wojewódzkiego;

 2. lista laureatów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 – załącznik nr 8 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych;

 3. lista finalistów konkursu przedmiotowego w roku szkolnym 2011/2012 – załącznik nr 9 do regulaminu ogólnego konkursów przedmiotowych;

 4. prace uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

 1. Dokumentacja z przebiegu prac komisji wojewódzkiej składana jest w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w Wydziale Strategii i Rozwoju.Rozdział 7

Przepisy końcowe


§ 19

Koszty przejazdu uczestników pokrywają szkoły macierzyste.


§ 20

 1. Niestawienie się ucznia, w godzinie rozpoczęcia pisemnych eliminacji szkolnych lub wojewódzkich, oznacza rezygnację z udziału w konkursie.

 2. Każdy uczestnik eliminacji pisemnych jest zobowiązany mieć ze sobą ważną legity­mację szkolną.

 3. Na sprawdzianach pisemnych, uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów prostych i przyrządów kreślarskich.

 4. Do sali w której przeprowadzane jest sprawdzian pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani korzystać z nich w tej sali.

 5. Na wszystkich etapach konkursu, w czasie rozwiązywanie pisemnego testu lub zada­nia pod kopułą planetarium w sali mogą przebywać wyłącznie uczestnicy, członkowie komisji konkursowej oraz obserwatorzy z ramienia Kuratora Oświaty.


§ 21

1. Uczestnicy pełnoletni, rodzice uczestnika nieletniego (pełnoprawni opieku­nowie) i nauczyciele przygotowujący ucznia mają prawo wglądu do prac ocenionych przez:

1) szkolną komisję konkursową – w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyni­ków etapu szkolnego;

2) komisję wojewódzką - w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników etapu rejonowego (II etapu) i w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego.

Miejsca i godziny, w których można dokonać wglądu do prac zostaną ogłoszone razem z wynikami odpowiedniego etapu.

2. Prace do wglądu udostępnia:

 1. przewodniczący szkolnej komisji kwalifikacyjnej, w przypadku prac etapu szkolnego;

 2. wiceprzewodniczący komisji wojewódzkiej, w przypadku prac etapu rejonowego i etapu wojewódzkiego.

3. Zasady wnoszenia odwołań w zakresie sprawdzania i oceniania prac określają prze­pisy Zarządzenia Nr 73/2011 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2011 r. w sprawie orga­nizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podsta­wo­wych i gim­nazjów województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012.


§ 22

Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie i w regulaminie ogólnym rozstrzyga przewodniczący właściwej komisji konkursowej.


Zatwierdzam Akceptuję


Prezes Oddziału Toruńskiego Polskiego Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Towarzystwa Miłośników Astronomii

dr Piotr Wąż mgr Anna Łukaszewska

Załącznik Nr 1

do Regulaminu konkursu wojewódzkiego

z fizyki i astronomii dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w roku

szkolnym 2011/2012


^ Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych stopniach konkursu wraz z literaturą obowiązującą uczestników i stanowiącą pomoc dla nauczyciela


I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursu

Konkurs z fizyki i astronomii dla uczniów szkół podstawowych i gim­nazjów obejmuje zakres treści określonych w :


 1. w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnaz­jalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17) w części dotyczącej III etapu edukacyjnego w ramach zajęć edukacyjnych (przedmiotów):

a) fizyki,

b) geografii (treści: 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. dotyczące posługiwania się mapą oraz   2.   Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa. 3.   Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.).

c) matematyki (treści:   1 i 2    Liczby wymierne, 3. Potęgi, 5. Procenty, 7. Równania, 8. Wykresy funkcji, 10. Figury płaskie, 11, Bryły.)

d) zajęć technicznych ( treści: Uczeń: 1.   Rozpoznaje i rozumie potrzebę budowania różnych typów modeli,   2.   Opracowuje pomysły (koncepcje) rozwiązań typowych problemów technicznych pojawiających się w projektowaniu modeli,  3.   Opracowuje szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli,   4.   Umie zaplanować wykonanie prac modelarskich o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy,   5.   Bezpiecznie posługuje się narzędziami i przyrządami modelarskimi,   6.   Uruchamia modele przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa),

e) informatyki (treści: 2.   Wyszukiwanie i wykorzystywanie (gromadzenie, selekcjo­nowanie, przetwarzanie) informacji z różnych źródeł; współtworzenie zasobów w sieci).

 1. w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gim­­nazjów, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.), stosowanej w roku szkol­nym 2011/2012 w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w ramach zajęć edukacyjnych (przedmiotu) przyroda: treści 12 i 20 (kinetyczno – molekularny model budowy materii, Ziemia w Układzie Słonecznym, obserwacje astronomiczne).

Wiadomości i umiejętności wyżej wymienionych podstawa programowych powinny być poszerzone o treści: ciała Układu Słonecznego, budowa Galaktyki, elementy kosmologii, siły grawitacji, I i II prędkość kosmiczna, prawa Keplera, źródła energii gwiazd.


Zgodnie z celami edukacyjnymi zapisanymi w wyżej wymienionej podstawach programowych uczestnicy konkursu powinni wykazać się następującymi umiejętnościami:

  • wykorzystanie obserwacji jako podstawowej metody badawczej
   w fizyce i astronomii poprzez przeprowadzenie obserwacji zjawisk na sferze niebieskiej lub w warunkach ziemskich,

  • samodzielne zaprojektowanie i wykonanie prostego przyrządu pomiarowego wraz
   z opisem praktycznego wykorzystania,


  • samodzielne wykonanie pomiaru kątów i odległości w skali makro,

  • opisywanie zjawisk fizycznych w makroświecie,

  • wykorzystanie modeli matematycznych i technik obliczeniowych do roz­wiązywania typowych (prostych) problemów fizycznych i astronomicznych,

  • sporządzanie prostych dokumentacji technicznych,

  • przeprowadzenie analizy filozoficznej na przykładach zaczerpniętych
   z posiadanej wiedzy o makroświecie.


Zadania konkursowe sprawdzają poziom opanowania następujących umiejętności kluczowych, zapisanych w podstawach programowych:

   1. planowania, organizowania i oceniania efektów własnej nauki, przyjmowania za nią większej coraz odpowiedzialności – zwłaszcza podczas pracy nad zadaniami obserwacyjno – konstrukcyjnymi,

   2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,

poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do

publicznych wystąpień – szczególnie podczas finału ustnego,

   1. rozwiązywania problemów w sposób twórczy podczas rozwiązywania większości zadań obserwacyjnych jak i tekstowych I i II etapu oraz finału,

   2. poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną ( umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi),

   3. odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenia niezbędnych doświadczeń
    i nawyków,


   4. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;

   5.  myślenie matematyczne - umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

   6.  myślenie naukowe - umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa.II. Wykaz literatury obowiązującej uczestników i stanowiącej pomoc dla nauczycieli


 1. Wybrane podręczniki do fizyki dla gimnazjum dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

 2. Wybrane podręczniki do geografii dla gimnazjum dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

 3. Wybrane podręczniki do matematyki dla gimnazjum dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

 4. Wybrane podręczniki do matematyki dla szkoły podstawowej dopuszczone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego na rok szkolny 2011/2012.

 5. Wybrane książki o tematyce astronomicznej, w tym książki z poradami dla obserwatorów:

* Will Tirion, Storm Dunlop „Niebo Ilustrowany przewodnik”, Świat Książki 2004

* Tildsley Kevin, Eales Philip „Kieszonkowy atlas nieba nocą”, SOLIS 2007

* „Atlas Nieba. Gwiazdy, planety, wszechświat”. Praca zbiorowa, Arkady 2007

* Joachim Ekrutt „Gwiazdy i planety - jak je odszukać, poznać i polubić”, Muza 2009

* Eduard Pittich, Dusan Kalmancok „Niebo na dłoni”, Wiedza Powszechna 1990

* Encyklopedia szkolna. Fizyka z Astronomią. Praca zbiorowa, WSiP 2002

 1. Wybrane czasopisma popularnonaukowe zawierające artykuły o tematyce astronomicznej i informacje o zjawiskach astronomicznych:

* „Wiedza i Życie”

* „Urania Postępy Astronomii”

 1. Strony internetowe zawierające informacje astronomiczne, w tym kalen­da­rium zjawisk astronomicznych:

www.astronomia.pl

www.astronomia2009.pl

orion.pta.edu.pl

6. Mapy i atlasy nieba.


Załącznik Nr 2

do Regulaminu konkursu wojewódzkiego

z fizyki i astronomii dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w roku

szkolnym 2011/2012


Skład Wojewódzkiej Komisji

Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii 1. Przewodniczący Komisji: dr hab. Roman Schreiber, astronom z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii;
 1. Wiceprzewodniczący Komisji: Czesław Stawikowski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy;
 1. Członkowie Komisji:


Członek: dr Cecylia Iwaniszewska, emerytowany astronom z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedsta­wicielka Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii;


Członek: dr Piotr Wąż, astronom z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiciel Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii


Członek: ^ Stanisław Rokita, astronom z Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu,


Członek: Wiesław Skórzyński, astronom, konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,


Członek: Bolesław Mazur, emerytowany nauczyciel fizyki.


Załącznik Nr 3

do Regulaminu konkursu wojewódzkiego

z fizyki i astronomii dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w roku

szkolnym 2011/2012


Dane teleadresowe Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii


Siedziba Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii

^ Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu.

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Tel.: 0566218580; fax: 0566226628

e-mail: deltorun@bydgoszcz.uw.gov.pl


Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii

dr hab. Roman Schreiber, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Tel. :566113013, 697376338

e-mail: schreibe@ncac.torun.pl


Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii

Czesław Stawikowski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu

Tel. 0566218589, 600650109

e-mail: cstawikowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Załącznik Nr 4

do Regulaminu konkursu wojewódzkiego

z fizyki i astronomii dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w roku

szkolnym 2011/2012
Bydgoszcz,..................
ZAŚWIADCZENIE


Nr ........./2012


...................................................................................................................................................


(imię i nazwisko ucznia)

ur. .................................................... w ...........................................................................

(data i miejsce urodzenia)

uczeń/uczennica .................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

z .................................................................................................................................

(nazwa województwa)

uczestniczył/a


w Konkursie Wojewódzkim z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012


i w dniu…………. otrzymał/a na etapie wojewódzkim konkursu

………… punktów na …… możliwych do otrzymania,

to jest liczbę punktów uprawniającą ucznia gimnazjum

z województwa kujawsko-pomorskiego do uzyskania tytułu laureata konkursu

z fizyki i astronomii.


............................................................... .....................................................
^

(Podpis przewodniczącego wojewódzkiej (Podpis i pieczęć Kuratora Oświaty)


komisji konkursowej)


Załącznik Nr 5

do Regulaminu konkursu wojewódzkiego

z fizyki i astronomii dla uczniów szkół

podstawowych i gimnazjów w roku

szkolnym 2011/2012


Bydgoszcz,..................


ZAŚWIADCZENIE


Nr ........./2012


..............................................................................................................................................


(imię i nazwisko ucznia)

ur. .................................................... w ...........................................................................

(data i miejsce urodzenia)

uczeń/uczennica .................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły)

z .................................................................................................................................

(nazwa województwa)

uczestniczył/a


w Konkursie Wojewódzkim z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012


i w dniu…………. otrzymał/a na etapie wojewódzkim konkursu

………… punktów na …… możliwych do otrzymania,

to jest liczbę punktów uprawniającą ucznia gimnazjum

z województwa kujawsko-pomorskiego do uzyskania tytułu finalisty konkursu

z fizyki i astronomii.


............................................................... .....................................................

(Podpis przewodniczącego wojewódzkiej (Podpis i pieczęć Kuratora Oświaty)


komisji konkursowej)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII iconKonkurs Wojewódzki z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja