Artur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna icon

Artur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna
Pobierz 445 b.
NazwaArtur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna
Data konwersji27.12.2012
Rozmiar445 b.
TypDokumentacja


Artur Nowak-Far

 • Holding

 • jako forma organizacyjna

 • radia publicznego?


Holding

 • współzależność spółek nie niwecząca ich niezależności

 • bezpośredni wpływ jednej spółki (dominującej) na działalność innych (zależnych)Propozycja „Zielonej Księgi”

 • przekształcenie 17 regionalnych spółek w podmioty programowe holdingu PR (własności Skarbu Państwa)

 • spółki zależne – w 100% własnością holdingu PR

 • w portfelu spółek zależnych: spółki programowe, produkcyjne, pomocnicze, innePowstanie holdingu

 • poprzez częściowe bądź pełne nabycie akcji spółek

 • lub

 • zawarcie umowy holdingu („o zarządzenie spółką zależną”)Umowa o zarządzenie spółką zależną (art. 7 KSH)

 • odpowiedzialność spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej

 • odpowiedzialność spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieliUmowa o zarządzanie spółką zależną

 • treść przepisów umowy dotyczących odpowiedzialności wobec spółki zależnej oraz za jej zobowiązania wobec wierzycieli musi być ujawniona w rejestrze spółek pod rygorem ich nieważności (bezskuteczności)Kwestia dodatkowa: podatkowa grupa kapitałowa

 • grupa rozliczająca się jednolicie (jako całość)

 • powstała na podstawie umowy na co najmniej 3 lata

 • spełniająca inne warunki określone w ustawie o CIT„Inne warunki” – ustawa CIT

 • średni kapitał grupy/każdego uczestnika: 1 mln zł

 • udział spółki dominującej: 100% (w tej części, która nie zastrzeżona dla pracowników lub Skarbu Państwa)

 • brak zaległości podatkowych

 • kapitał akcyjny w całości opłacony a wkłady pieniężne wniesione

 • dochód grupy nie mniejszy niż 8% przychodów grupyProstą konsekwencją:

 • konsolidacja sprawozdań finansowychKonsekwencje złożone:

 • scalenie zasobów i możliwość optymalizacji zarządzania nimi

 • możliwość redukcji kosztów

 • możliwość koordynacji działań marketingowych i oferowania nowych produktów

 • większa elastyczność wyboru strategii rozwoju

 • zachowanie względnego bezpieczeństwa na wypadek upadłości któregokolwiek uczestnika holdinguKonsekwencje złożone:

 • ograniczenie zależności (w stopniu zależnym od realizowanej strategii)

 • konieczność poprawności i przejrzystości rozliczeń kosztów (w przypadku braku podatkowej grupy kapitałowej – konieczność zachowania zasady arm’s length)Konsekwencje złożone

 • UWAGA:

 • sama umowa o zarządzanie przy 100% własności akcji nie gwarantuje stałości konfiguracji stosunków prawnych w przyszłościKonsekwencje złożone:

 • zwiększenie podatności na skargi prawa antymonopolowego

 • zapewnienie zarządzania portfelowegoPrzykład portfela – macierz Bartletta i GhoshalaWnioski

 • holding uelastycznia strategię i zwiększa jej możliwości

 • holding daje możliwość lepszego zarządzania zasobami

 • holding może stwarzać korzyści podatkoweWnioski

 • holding zwiększa podatność na skargi antymonopolowe

 • holding jako taki nie gwarantuje stałej konfiguracji stosunków prawnych – gwarantują ją zapisy umowy o zarządzanie a jeszcze lepiej przepisy ustawowe

 • efektywność holdingu zależy w dużo większym stopniu od jakości strategii rynkowej całej grupy niż od samego przyjęcia tej formy współpracyDodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Artur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna iconPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tytuł pakietu: „Spółdzielnia jako forma prowadzenia działalności gospodarczej”

Artur Nowak-Far Holding jako forma organizacyjna iconAlltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja