Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.) icon

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.)
Pobierz 79,15 Kb.
NazwaUstawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.)
Data konwersji19.04.2013
Rozmiar79,15 Kb.
TypUstawa


INFORMACJA O ABONAMENCIE RTV

 1. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.),

  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień (Dz. U. Nr 132, poz. 1116 i Nr 214, poz. 1809),

  3. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342),

  4. Rozporządzenie KRRiT z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. Nr 29, poz. 152),

  5. Rozporządzenie KRRiT z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2013 roku (Dz. U. poz. 543).
   1. Wysokość opłat abonamentowych w 2013 roku


Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2013 – zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 7 maja 2012 r. (Dz. U. poz. 543) w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wynosi:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,65 zł za jeden miesiąc;

 • za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 18,65 zł za jeden miesiąc.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc wynosi:

za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 11,00 zł za dwa miesiące,

b) 16,30 zł za trzy miesiące,

c) 32,20 zł za sześć miesięcy,

d) 61,00 zł za rok,

za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 36,20 zł za dwa miesiące,

b) 53,70 zł za trzy miesiące,

c) 106,30 zł za sześć miesięcy,

d) 201,40 zł za rok.


Kwota opłaty wnoszonej z góry wyliczana jest w sposób następujący:


 1. za kolejne 4 miesiące – opłata będąca sumą jednej opłaty ulgowej za 3 miesiące i jednej opłaty miesięcznej – w kwocie 72,35 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 21,95 zł),

 2. za kolejne 5 miesięcy – opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące – w kwocie 89,90 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 27,30 zł),

 3. za kolejne 7 miesięcy – opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i jednej opłaty miesięcznej – w kwocie 124,95 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 37,85 zł),

 4. za kolejne 8 miesięcy – opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące – w kwocie 142,50 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 43,20 zł),

 5. za kolejne 9 miesięcy – opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy i jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące – w kwocie 160,00 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 48,50 zł),

 6. za kolejne 10 miesięcy – opłata będąca sumą jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy, jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i jeden opłaty miesięcznej – w kwocie 178,65 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 54,15 zł),

 7. za kolejne 11 miesięcy – opłata będąca sumą: jednej ulgowej opłaty za 6 miesięcy, jednej ulgowej opłaty za 3 miesiące i jednej ulgowej opłaty za 2 miesiące – w kwocie 196,20 zł (za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego w kwocie 59,50 zł).


Opłatę abonamentową wnosi się do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za zwłokę w uiszczaniu opłat abonamentowych naliczane są odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych.

Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników rtv i odsetek za zwłokę stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.


3. Rejestracja odbiorników rtv


Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych, w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodami zarejestrowania odbiornika są:

 • wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych,

 • zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych można również dokonać drogą elektroniczną za pomocą odpowiedniego formularza.

Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:

 1. wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;

 2. wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania;

 3. przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Uwaga: Rejestracji i opłacie podlegają odbiorniki znajdujące się w firmie służące do innych celów niż wymienione powyżej. Odbiorniki należy zarejestrować na firmę (nazwa firmy i adres jej siedziby).

Więcej informacji o rejestracji odbiorników znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl - Abonament RTV.


4. Wnoszenie opłat


Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu. Charakteru odbiornika nie mają: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, a także telewizor nie podłączony trwale ani czasowo do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący rolę monitora lub wykorzystywany wyłącznie do celów produkcyjnych.

Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon, wieża stereo z radiem. Charakteru odbiornika nie mają natomiast urządzenia wielofunkcyjne jak: komputery, telefony komórkowe itp., ponieważ ich głównym przeznaczeniem nie jest odbiór programów radiowych i telewizyjnych.


Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego, natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w urzędzie pocztowym.

Przykład: Abonent zakupił odbiornik telewizyjny w dniu 10 stycznia 2013 r. Powinien go zarejestrować w urzędzie pocztowym do dnia 24 stycznia 2013 r., a od dnia 1 lutego 2013 r. wnosić opłatę abonamentową za jego używanie.


Opłaty abonamentowe można uiszczać za pomocą:

 • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną lub

 • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych.


Wpłaty z tytułu abonamentu rtv dokonywane na formularzach polecenia przelewu/wpłaty gotówki w placówkach pocztowych przyjmowane są bez pobierania dodatkowych opłat (tzw. manipulacyjnych).

Więcej informacji o sposobie wnoszenia opłat abonamentowych znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl – Abonament RTV.


5. Wnoszenie opłat abonamentowych przez osoby fizyczne


Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, wnoszą jedną opłatę abonamentową.

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych gospodarstwem domowym jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Zespół takich osób uiszcza jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, bez znaczenia gdzie się one znajdują (mieszkanie, dom, domek letniskowy, samochód itp.).

Osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe mogą być zarówno członkowie małej (składającej się z dwóch pokoleń: rodziców i dzieci), jak i dużej (złożonej z trzech pokoleń oraz braci i sióstr rodziców) rodziny, a także osoby do rodziny nie należące. Wspólne gospodarstwo domowe może prowadzić grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.

Przykład: Abonent ma w mieszkaniu: dwa telewizory, radio oraz wieżę stereofoniczną, w aucie – radio, zaś w domu letniskowym – radiomagnetofon. Mimo to powinien wnosić tylko jedną opłatę radiowo-telewizyjną (18,65 zł miesięcznie).

Odrębną opłatę abonamentową wnosi się za odbiorniki znajdujące się w pomieszczeniu (lokalu) o charakterze handlowym, usługowym czy produkcyjnym – mieszczącym się poza lokalem mieszkalnym.

Uwaga! Osoba fizyczna posiadająca dwa (lub więcej) lokale mieszkalne, w których znajdują się odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne (bez względu na liczbę używanych odbiorników) wnosi jedną opłatę abonamentową.


6. Wnoszenie opłat abonamentowych przez firmy


Firmy uiszczają opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z odbiornikami radiofonicznymi w samochodach służbowych włącznie.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych ustaliła dwie opłaty tj.

 1. za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego oraz

 2. za używanie wyłącznie odbiornika radiofonicznego.

Za każdą parę odbiorników (radiofoniczny i telewizyjny) wnosi się jedną opłatę ujednoliconą tzw. radiowo-telewizyjną. Gdy liczba odbiorników radiofonicznych przewyższa liczbę odbiorników telewizyjnych, wówczas za odbiorniki radiofoniczne przewyższające liczbę odbiorników telewizyjnych wnosi się opłaty jak za używanie odbiornika radiofonicznego.

Przykład: firma posiada 5 odbiorników telewizyjnych i 10 odbiorników radiofonicznych. Wnosi 5 opłat radiowo-telewizyjnych (5 x 18,65 zł miesięcznie) i 5 opłat radiofonicznych (5 x 5,65 zł miesięcznie).

Uwaga! Firma nie ma obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych za odbiorniki, które nie stanowią jej wyposażenia. Jeśli pracownik w miejscu pracy używa prywatnego odbiornika - na nim spoczywa obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych. Od tego obowiązku nie zwalnia go fakt wnoszenia opłat za używanie odbiorników w miejscu zamieszkania (zakład pracy nie wchodzi w obręb gospodarstwa domowego). Odbiorniki należy zarejestrować na imię i nazwisko pracownika oraz adres firmy. Dowód zarejestrowania odbiorników należy przechowywać w miejscu pracy, by móc się nim okazać w razie kontroli.


7. Zwolnienia od opłat abonamentowych

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat jest dopełnienie formalności w urzędzie pocztowym tj. przedłożenie dokumentów uprawniających do zwolnienia oraz wypełnienie dostępnych w każdym urzędzie pocztowym: „Formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników rtv” i druku oświadczenia (wzór poniżej).


OŚWIADCZENIE

Ja,………………………………………….., zamieszkały/a …………………………………
(imię i nazwisko) (adres)

legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………….. jestem uprawniony/a
do zwolnienia od opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych oraz innych ustaw.


…………………………………… ………………………………………

(miejscowość i data) (podpis osoby składającej oświadczenie)


Pouczenie:

Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w placówce operatora publicznego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.


Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) zwalnia się od opłat abonamentowych:


Osoby

Dokument uprawniający

do zwolnienia od opłat

 1. co do których orzeczono o:
 1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 1. całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) lub
 1. znacznym stopniu niepełnospraw-ności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrud-nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 - j.t. i Nr 171, poz. 1016) lub
 1. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodar-stwie rolnym, na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego


 1. które ukończyły 75 lat
dowód osobisty
 1. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego
 1. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)

orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry
 1. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%
legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP,

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku,

albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

 1. które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospo-darce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS1

dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emery-tury w danym roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury)


Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są:

       1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

       2. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,

       3. wojskowe biura emerytalne,

       4. Biuro Emerytalne Służby Więziennej

 1. spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)2

decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego

albo

zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych


Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione

 1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)

decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego


Świadczeniami pieniężnymi są:

 1. zasiłek stały,

 2. zasiłek okresowy,

 3. zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy,

 4. zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 5. pomoc dla rodzin zastępczych,

 6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

 7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

 8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd


Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej,

 2. powiatowe centra pomocy rodzinie,

 3. ośrodki pomocy społecznej,

 4. domy pomocy społecznej,

 5. placówki specjalistycznego poradnictwa,

 6. placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 7. ośrodki wsparcia,

 8. ośrodki interwencji kryzysowej

 1. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

 1. posiadające prawo do zasiłku przed-emerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

 1. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w usta-wie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z późn. zm.)

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytal-nego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego


II. Na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych zwalnia się również:


Osoby

Dokument uprawniający

do zwolnienia od opłat

 1. inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 – j.t., z późn. zm.)


książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy

 1. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)legitymacja

osoby represjonowanej
 1. członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym,

albo

inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym

 1. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennegolegitymacja

osoby represjonowanej
 1. członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający upraw-nienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny

 1. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnie-niem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnie-niach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.)

zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orze-czenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej


8. Ulgi w opłatach abonamentowych


Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych:

 1. publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

 2. sanatoria i żłobki,

 3. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,

 4. państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,

 5. domy pomocy społecznej

- w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu, niezależnie od liczby używanych odbiorników uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową.

Jedna opłata jest pobierana pod warunkiem, że odbiorniki objęte opłatą znajdują się w tym samym budynku lub zespole budynków. Jeżeli pomieszczenia jednostki organizacyjnej znajdują się w kilku budynkach nie stanowiących jednego zespołu lub w kilku zespołach budynków, wówczas od odbiorników mieszczących się w każdym budynku lub zespole budynków pobiera się oddzielną opłatę.

Wyłączenia dotyczące jednostek organizacyjnych, zawarte w art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mają charakter wyczerpujący i nie mogą być interpretowane rozszerzająco.


9. Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają zarejestrowaniu w placówkach pocztowych w terminie 14 dniu od dnia wejście w ich posiadanie. Jeśli kontroler odwiedzi abonenta przed upływem tego czasu nie może go ukarać za brak rejestracji odbiorników. Należy jednak mieć dowód nabycia odbiornika: paragon lub fakturę ze sklepu, kartę gwarancyjną, umowę kupna–sprzedaży lub umowę użyczenia. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi: trzydziestokrotność miesięcznej opłaty i wynosi 559,50 zł w przypadku posiadania telewizora i 169,50 zł w przypadku posiadania wyłącznie radia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej prowadzi operator publiczny tj. Poczta Polska S.A.

Kontroler przed wejściem do lokalu abonenta powinien przedstawić cel swojej wizyty, okazać upoważnienie podpisane przez kierownika jednostki Poczty Polskiej i legitymację służbową, a także na żądanie kontrolowanego, dodatkowo okazać dowód osobisty. Upoważnienie jest ważne tylko przez rok, z możliwością jego przedłużenia na lata następne. Kontrole wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników mogą być prowadzone w godzinach 8-20. Jeśli pomimo okazania dokumentów kontroler nie zostanie wpuszczony do lokalu, to odstępuje od kontroli i sporządza stosowny protokół z określeniem przyczyny uniemożliwiającej wykonanie zadania. Gdy abonent nie życzy sobie wizyty kontrolera w swoim mieszkaniu – wystarczy, że przedstawi mu dowód zarejestrowania odbiorników.


10. Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w opłatach abonamentowych


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty:

 • zaległości w płatności opłat abonamentowych,

 • odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu,

 • opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego,

 • odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu

- zwanych dalej zaległościami z tytułu abonamentu rtv.


Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu można złożyć do Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT drogą pocztową na adres: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Biura KRRiT.

Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko / nazwę firmy/ oraz adres abonenta-dłużnika,

 2. indywidualny numer identyfikacyjny,

 3. okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,

 4. uzasadnienie niepłacenia abonamentu.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające:

 1. wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.)

 2. przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.),

 3. szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).


Więcej informacji na temat umarzania lub rozkładania na raty zaległości z tytułu abonamentu rtv znajduje się w dokumencie „Informacja o przyjmowaniu i załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych.


Opracowała: Dorota Żebrowska Akceptował: Jacek Kuffel

Wydział Abonamentu RTV Dyrektor Departamentu

Departament Budżetu i Finansów Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT


Warszawa, styczeń 2013 r.

1 w 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3.399,52 zł brutto (50% tego wynagrodzenia wynosi 1.699,76 zł)

2 kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,0 zł.
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.) iconUstawa z 6 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.) iconUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.) iconUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.)

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn zm.) iconUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn zm.)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja