PROTOKÓŁ KONTROLI icon

PROTOKÓŁ KONTROLI
Pobierz 19,65 Kb.
NazwaPROTOKÓŁ KONTROLI
Data konwersji13.08.2013
Rozmiar19,65 Kb.
TypDokumentacja

SO.IV.431.3.11.2011.KK


PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Reńskiej Wsi

ul. Pawłowicka 1

47 – 208 Reńska Wieś

2. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: Wojewoda Opolski.


3. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Pan Marian Wojciechowski Wójt Gminy Reńska Wieś od 13 grudnia 2010 r.

4. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Kierownikiem kontrolowanej komórki organizacyjnej jest Pan Marian Wojciechowski Wójt Gminy Reńska Wieś.

5. Kontrolujący:

Krzysztof Kiełbasa – starszy inspektor w Oddziale Ewidencji Ludności i Wyznań Religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, legitymujący się upoważnieniem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców OUW w Opolu z 20 października 2011 r., znak NK.V.0030.582.2011.


^ 6. Miejsce kontroli: Reńska Wieś.


7. Termin kontroli: 24 października 2011 r.


8. Przedmiot kontroli:

Wydawanie przez Wójta Gminy Reńska Wieś dowodów osobistych – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zmianami), od 2 stycznia 2011 r. – do dnia kontroli.

^ 9. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku kontroli.


Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy, którym w rozumieniu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Dowód osobisty nowego wzoru ważny jest 10 lat od daty jego wydania, z tym że dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat, a dowód wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności (art. 36 ustawy). Tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. nr 47, poz. 384). Organy gmin, na podstawie danych zgłoszonych przy ubieganiu się o wydanie lub wymianę dowodu osobistego, a także danych uzyskanych w związku z realizacją obowiązków, o których mowa w art. 14 oraz art. 42, prowadzą ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych w formie elektronicznej (art. 44e ust. 1 i 2 ustawy i § 32 ust. 1 rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r.). Tryb przekazywania danych z tej ewidencji został określony przez Ministra SWiA w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Są one przekazywane ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (§ 1 rozp.), organom gmin prowadzącym ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (§ 3 rozp.), a także prowadzącym ewidencję ludności (§ 4 rozp.).

Zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych prowadzi Pani Marcelina Ingram – młodszy referent. Posiada upoważnienie Wójta do podpisywania w jego imieniu dokumentów, na których przewidziane jest potwierdzenie organu jako wystawcy dowodu osobistego.

Dokumentacja do wydania dowodów osobistych kompletowana jest prawidłowo. Na wnioskach odnotowane są adnotacje urzędowe, tj. data złożenia wniosku, numer zamówienia, potwierdzenie zameldowania. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód osobisty kasuje się przez odcięcie jednego z rogów i zwraca stronie – zgodnie z § 33 cyt. rozporządzenia. Na odcinkach „B” formularza są podpisy osób odbierających dowód osobisty i daty jego odbioru.

W badanych sprawach nie stwierdzono kradzieży tożsamości.

Od 2 stycznia 2011 r. do dnia kontroli:

- wydano 492 dowody osobiste,

- unieważniono 441 dowodów osobistych.


^ Realizacja zadań wynikających z ustawy - o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Kontroli poddano prawidłowość czynności podejmowanych od momentu złożenia wniosku do dnia wydania dowodu osobistego. We wszystkich skontrolowanych, wybranych losowo sprawach nie stwierdzono uchybień.

Dokonano przeglądu dokumentacji (dotyczącej wydanych dowodów) z 22 kopert dowodowych o numerach:


 • E 5734924 - E 5734923

 • E 5734922 - E 5734920

 • E 5734919 - E 5734918

 • E 5734917 - E 5734916

 • E 5734915 - E 5734914

 • E 5734913 - E 5734911

 • E 5734910 - E 5734909

 • E 5734908 - E 5734907

 • E 5734901 - E 5734900

 • E 5734898 - E 5734896

 • E 5734895 - E 5734889W powyższych przypadkach nie stwierdzono uchybień.


Podczas kontroli sprawdzono również dokonywanie aktualizacji GZM w zakresie bieżącego wprowadzania danych o nowowydanych dowodach osobistych. W tym celu badaniu poddano następujące rekordy dowodów osobistych:


- ATX 836335 - ATT 581583

- ATH 948230 - ATN 439068

- ATX 336341 - ATJ 921998

- ATW 192687 - ATW 021318

- ATP 781873 - ATR 186023


^ W powyższych przypadkach stwierdzono, że dane te są na bieżąco wprowadzane.


Wyniki kontroli zostały omówione w dniu 24 października 2011 r. z p. Marianem Wojciechowskim Wójtem Gminy Reńska Wieś.


Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r., nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie w protokole kontroli poniższych zapisów pouczono kierownika podmiotu kontrolowanego o prawach przysługujących mu w związku przeprowadzoną kontrolą:

 • protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona). Protokół kontroli należy podpisać w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 • kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej) przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie do Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

 • kierownik podmiotu kontrolowanego (lub osoba przez niego upoważniona) może odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego (lub osobę przez niego upoważnioną) nie stanowi przeszkody dla podpisania protokołu kontroli przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.


Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden z nich przesłano Wójtowi Gminy Reńska Wieś jako kierownikowi jednostki kontrolowanej. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi pod poz. 5/2011 r.


Opole, 15 listopada 2011 r.


Starszy Inspektor Wójt Gminy Reńska Wieś

/-/ Krzysztof Kiełbasa /-/ Marian Wojciechowski

Reńska Wieś 21.11.2011 r.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

PROTOKÓŁ KONTROLI iconPROTOKÓŁ KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI iconPROTOKÓŁ KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI iconPROTOKÓŁ KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI iconPROTOKÓŁ KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI iconPROTOKÓŁ KONTROLI

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja