ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ icon

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ
Pobierz 62,84 Kb.
NazwaROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ
Data konwersji15.12.2012
Rozmiar62,84 Kb.
TypDokumentacjaROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ

Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM , ROZSTRZYGNIĘCIA OPARTE O ART. 64 K.C. W ZWIĄZKU Z ART. 1047 K.P.C. ORAZ WYROK ORZEKAJACY BEZSKUTECZNOŚĆ WZGLĘDNĄ UMOWY JAKO PODSTAWA WPISU W KSIĘDZE WIECZYSTEJ.  1. Kognicja sądu w postępowaniu o wpis w księdze wieczystej w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16.12.2009r. III CZP 80/09


III CZP 80/09 uchwała SN 2009.12.16

Biul.SN 2009/12/8

Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu.

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.


  1. Konsekwencje różnego charakteru i skutków wyroków wydanych w oparciu o art. 189

k.p.c. i art. 10 u.k.w.h. dla ich oceny jako podstawy wpisów w rozumieniu art. 31 ust. 2 u.k.w.h.


Orzecznictwo :


II CSK 361/07 wyrok SN 2007.12.11

LEX nr 492164

Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest powództwem służącym zaspokojeniu roszczenia typu rzeczowego, a nie odmianą powództwa o ustalenie prawa. W takiej sprawie powód nie domaga się bowiem tylko ustalenia istnienia lub nieistnienia swego prawa bądź stosunku prawnego, lecz wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi.


III CK 106/05 wyrok SN 2005.10.27

LEX nr 371797

1. Wyrok ustalający stan prawny nieruchomości, wydany na podstawie art. 189 k.p.c. zmierza do udzielenia ochrony podmiotowi spełniającemu przewidziane w nim wymagania i nie może stanowić podstawy wpisu do księgi wieczystej. Orzeczenie, jakie w nim zapada dotyczy tylko stron umowy. Istnienie takiego wyroku może ewentualnie stanowić dopiero podstawę do wytoczenia powództwa z art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

2. Powództwo art. 10 u.k.w.h. nie może być traktowane, jako uniwersalny instrument, służący do weryfikowania wszelkich zdarzeń prawnych, dotyczących nieruchomości, mających założone księgi wieczyste. Służy ono wyłącznie do usuwania niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, co określa krąg osób legitymowanych oraz rodzaj możliwych do zgłoszenia żądań.


I CK 701/04 wyrok SN 2005.06.08

LEX nr 190656

1. Jeżeli doprowadzenie wpisów w księdze wieczystej do stanu zgodnego z rzeczywistym stanem prawnym ma dotknąć praw wpisanych na rzecz innych osób, to sąd może nakazać usunięcie niezgodności tylko wtedy, gdy osoby te biorą udział w procesie w charakterze pozwanych. Jeżeli w sprawie nie występują po stronie pozwanej wszystkie osoby, których wpis - w następstwie uwzględnienia powództwa - miałby dotknąć, zajdzie konieczność podjęcia czynności, o których mowa w art. 195 k.p.c. Nie zachodzi natomiast konieczność stosowania tego przepisu w sytuacji, gdy po stronie powodowej występuje jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, albowiem występując z powództwem na podstawie art. 10 u.k.w.h. zmierza do zachowania wspólnego prawa (art. 209 k.c.).

2. (…)

3. Powództwo z art. 10 u.k.w.h. nie jest szczególnym rodzajem powództwa o ustalenie, lecz jest powództwem służącym zaspokojeniu roszczenia typu rzeczowego (actio in rem), przy pomocy którego powód domaga się nie tylko ustalenia praw lub stosunku prawnego, lecz także wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi wieczystej.

III CK 571/04 wyrok SN 2005.04.28

LEX nr 512057

1. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, przewidziane w art. 189 k.p.c., różni się w zasadniczy sposób od powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, przewidzianego w art. 10 ust. 1 u.k.w.h.

2. Powództwo z art. 10 ust. 1 u.k.w.h. jest powództwem służącym zaspokojeniu roszczenia typu rzeczowego (actio in rem), za pomocą którego powód domaga się nie tylko ustalenia istnienia lub nieistnienia swego prawa czy stosunku prawnego, lecz także wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi wieczystej.


II CK 153/04 wyrok SN 2004.11.19

LEX nr 277865

1. Niedopuszczalny jest wpis w dziale II księgi wieczystej Skarbu Państwa jako właściciela bez dalszego oznaczenia, ponieważ wpis taki nie odzwierciedlałby w pełny sposób stanu prawnego, oznaczającego nie tylko prawo własności ale w odniesieniu do tego podmiotu również wpisy określające formę prawną władania i ogólny zakres uprawnień.

2. Interes prawny nie jest przesłanką wystarczającą ani konieczną dla uwzględnienia żądania opartego na przepisie art. 10 ust. 1 u.k.w.h. Przesłanki te zostały bowiem określone wyczerpująco we wskazanym przepisie.


II CK 497/03 wyrok SN 2004.09.09

LEX nr 182088

1. (…)

2. Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym pozostaje w ścisłym związku z ustrojową funkcją ksiąg wieczystych, jaką jest ujawnienie - w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu - stanu prawnego nieruchomości. Powództwo oparte na art. 189 k.p.c. służy natomiast udzieleniu ochrony prawnej w procesie - przez ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego - osobie, która ma interes prawny w jej uzyskaniu. Sama możliwość wytoczenia powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie oznacza braku interesu prawnego do wniesienia powództwa o ustalenie.

3. (…)


V CKN 1614/00 wyrok SN 2003.02.19

LEX nr 83826

1. Powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie jest szczególnym rodzajem powództwa o ustalenie, ale powództwem służącym zaspokojeniu roszczenia typu rzeczowego (actio in rem), przy pomocy którego powód domaga się nie tylko ustalenia prawa lub stosunku prawnego, lecz także wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi wieczystej.

2. (…)


III CKN 943/99 wyrok SN 2002.12.05

OSNC 2004/3/48...

Małżonek nie ma interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności umowy nabycia przez osobę trzecią od współmałżonka własności nieruchomości, jeżeli na jej podstawie osoba trzecia została wpisana w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości. W takiej sytuacji małżonek może zwalczać wpis własności w drodze powództwa o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.


^ IV CKN 1425/00 wyrok SN 2002.10.25

LEX nr 512008

Ochronie interesu strony zmierzającej do usunięcia niezgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym służy wyłącznie przepis art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sięganie w takich wypadkach do rozwiązania konfliktu na gruncie art. 189 k.p.c. należy uznać za chybione. Praktycznie sprzyjałoby to bowiem mnożeniu procesów.


I CKN 895/00 postanow. SN 2002.07.24

OSNC 2003/11/154...

Jeżeli w chwili dokonywania czynności prawnej zbywca prawa własności był ujawniony w księdze wieczystej, a następnie prawo jego zostało wykreślone, wpis prawa nabywcy może nastąpić wyłącznie na podstawie wyroku wydanego w sprawie z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.


V CKN 168/00 wyrok SN 2000.04.10

LEX nr 52666

1. (…)

2. Powództwo oparte na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych nie jest szczególnym rodzajem powództwa o ustalenie. Jest to roszczenie typu rzeczowego (actio in rem). Powód nie domaga się bowiem tylko ustalenia istnienia lub nieistnienia swego prawa bądź stosunku prawnego, lecz wydania orzeczenia zastępującego oświadczenie woli osoby błędnie wpisanej do księgi. Zatem legitymację czynną do wytoczenia tego powództwa ma tylko osoba, której przysługuje własność lub inne prawo rzeczowe, a nie osoba, która jest uprawniona tylko na podstawie przepisów prawa obligacyjnego.


II CSK 33/09 wyrok SN 2009.06.18

LEX nr 515730

1. Interes prawny w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pranego lub prawa nie decyduje wprost o zasadności powództwa, a jedynie warunkuje możliwość badania i ustalania prawdziwości twierdzeń powoda, że dany stosunek prawny lub prawo istnieje.

2. Powództwo o ustalenie prawa lub stosunku prawnego jest możliwe nie tylko wówczas gdy interes prawny wynika z bezpośredniego zagrożenia prawa powoda, ale także gdy zmierza do zapobieżenia temu zagrożeniu.

3. Powód musi udowodnić w procesie o ustalenie, że ma interes prawny w wytoczeniu powództwa przeciwko konkretnemu pozwanemu, który przynajmniej potencjalne, stwarza zagrożenie dla jego prawnie chronionych interesów, a sam skutek jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego zapewni powodowi ochronę jego praw przez definitywne zakończenie istniejącego między tymi stronami sporu lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu w przyszłości takiego sporu tj. obiektywnie odpadnie podstawa jego powstania.


^ I ACa 325/08 wyrok s.apel. 2008.05.08

w Poznaniu

LEX nr 466421

W sytuacji, gdy powód obejmuje żądaniem ustalenia, że Skarb Państwa nie nabył własności nieruchomości, wyłącznie nieruchomości nadal będące własnością Skarbu Państwa, może uzyskać skuteczniejszą ochronę w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Postępowanie to, w odróżnieniu od procesu o ustalenie, może doprowadzić nie tylko do ustalenia, że Skarb Państwa nie nabył własności nieruchomości, ale jednocześnie ujawnić prawo własności powoda, co zapewni mu dalej idącą ochronę.


^ I CK 157/05 wyrok SN 2005.11.08

LEX nr 186821

Powództwo o ukształtowanie różni się w stosunku do powództwa o ustalenie tym, że powód nie potrzebuje wykazywać swego interesu prawnego, jaki ma we wniesieniu powództwa, wystarczy tu legitymacja powoda wynikająca z przepisów prawa materialnego lub także z przepisów prawa procesowego, gdy chodzi o powództwa zmierzające do ukształtowania nowej sytuacji procesowej.


Literatura:


Bieniek Gerard, Rudnicki Stanisław

Nieruchomości .Problematyka prawna

Warszawa 2005 str. 51


Oleszko Aleksander

Wyrok sądowy jako podstawa wpisu do księgi wieczystej

PS .1993.5.57


Oleszko Aleksander

Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej

Kraków 2003


Oleszko Aleksander

Księgi Wieczyste. Zagadnienia prawne

Kraków 1996


Rudnicki Stanisław

Prawo obrotu nieruchomościami

Warszawa 1999 str. 351


Szpunar Adam

Roszczenie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Rejent.1997.12.9


3) Skutki materialnoprawne i procesowe orzeczenia zastępującego oświadczenie woli  art. 64 k.c. w związku z art. 1047 § 1 lub § 2 k.p.c. Wyrok zobowiązujący pozwanego do przeniesienia własności nieruchomości jako podstawa wpisu w księdze wieczystej.


Orzecznictwo:


III CZP 32/66 uchwała SN 1967.01.07

OSNC 1968/12/199

I. Oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

II. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. oraz art. 1047 k.p.c.). Jeżeli więc oświadczenie to ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy.

Nie dotyczy to jednak zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej (art. 390 § 2 k.c.) oraz wypadków, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem powoda; w takich wypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.


^ II CR 309/74 wyrok SN 1974.06.20

OSNC 1975/6/96

Gdy przejście prawa własności zabudowanej działki na budującego, w związku z realizacją roszczenia z art. 231 k.c. w drodze sądowej, następuje z mocy prawomocnego orzeczenia sądowego (art. 64 k.c., art. 1047 § 1 k.p.c.), obowiązek zapłaty należnego z tego tytułu wynagrodzenia powstaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego żądanie przeniesienia własności zabudowanej działki. Odsetki zatem za opóźnienie spełnienia świadczenia pieniężnego należą się właścicielowi zabudowanej nieruchomości dopiero od daty przejścia własności zabudowanej działki (art. 481 § 1 k.c.), nie zaś od chwili utraty samoistnego posiadania nieruchomości.


^ III CZP 65/88 uchwała SN 1988.08.10

LEX nr 8902

W sytuacji, gdy osoba na której rzecz uczyniony został zapis nieruchomości, przyjęła go przez objęcie w posiadanie przedmiotu zapisu, lecz odmawia zawarcia ze spadkobiercą obciążonym zapisem umowy w formie aktu notarialnego przenoszącej na nią własność tej nieruchomości, spadkobierca uprawniony jest do żądania w drodze powództwa, aby Sąd stwierdził obowiązek zapisobiorcy do złożenia oznaczonego oświadczenia woli.


^ III CZP 19/93 uchwała SN 1993.03.23

OSNC 1993/9/156

Osobie, która na podstawie pozwolenia na budowę wybudowała ze środków własnych garaż na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zm.), przysługuje - w razie odmowy ustanowienia wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienia własności garażu - roszczenie o zobowiązanie Skarbu Państwa lub gminy do złożenia oświadczenia woli o oddanie jej gruntu zajętego pod budowę garażu w wieczyste użytkowanie oraz o przeniesienie własności garażu (art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.).


^ I CRN 152/95 wyrok SN 1995.10.18

Prok.i Pr.-wkł. 1996/2-3/46

Zgodnie z zasadą prawną (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1967 r., sygn. III CZP 32/66, OSNCP 1968, z. 12, poz. 199) oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości ze względu na rażącą niewdzięczność nie skutkuje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu tej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 2 k.c.). Konsekwencją przyjęcia wyłącznie obligacyjnego skutku odwołania darowizny jest to, że dla osiągnięcia skutku rzeczowego konieczne jest przeniesienie własności darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Powinno to nastąpić w drodze umowy. Jeżeli jednak do umowy nie dojdzie, pozostaje darczyńcy droga powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności tej nieruchomości. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek obdarowanego do złożenia, w określonym terminie, oświadczenia woli o przeniesieniu własności przedmiotu darowizny na darczyńcę, zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.), jeżeli obdarowany nie złoży go w tym terminie z zachowaniem wymaganej formy.


^ I CKU 44/96 wyrok SN 1996.12.18

Prok.i Pr.-wkł. 1997/6/30

Oświadczenie odwołujące darowiznę winno być skierowane do obdarowanego i z chwilą dojścia do niego w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią (art. 61 k.c.) wywołuje jedynie skutek obligacyjny. Jego konsekwencją jest to, że dla osiągnięcia skutku rzeczowego, konieczne jest przeniesienie własności darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Powinno to nastąpić w drodze umowy. W przeciwnym razie pozostaje darczyńcy droga powództwa o zobowiązanie obdarowanego do przeniesienia własności nieruchomości i w istocie o to powódka wnosiła, a jeśli wcześniej nie składała oświadczenia o odwołaniu darowizny, to taką wolę wyraża pozew. W razie wykazania zasadności takiego żądania orzeczenie sądu powinno stwierdzać obowiązek pozwanego do przeniesienia na powódkę prawa własności określonej nieruchomości i prawomocne orzeczenie sądu z reguły zastępuje to oświadczenie (art. 64 k.c. i 1047 k.c.). Może jednak też stwierdzać zawarcie umowy (por. uchwałę 7 sędziów SN z dnia 7 I 1967 r., III CZP 32/66, OSNCP 1968, poz. 199).


^ I CKU 86/98 wyrok SN 1999.01.29

Prok.i Pr.-wkł. 1999/5/30

Przepis art. 64 k.c. nie jest samoistną podstawą dla kreowania obowiązku złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Stanowi on jedynie podstawę do stwierdzenia przez sąd, że dłużnik ma obowiązek złożenia oświadczenia woli. Innymi słowy, przepis art. 64 k.c. określa jedynie skutki prawne wynikające ze stwierdzenia istnienia takiego obowiązku, którego źródłem muszą być jednak określone, istniejące stosunki prawne, a których zbadanie i ocena jest obowiązkiem sądu uwzględniającego powództwo na podstawie tego przepisu. Zobowiązanie do złożenia stosownego oświadczenia woli może wynikać ze źródeł o różnym charakterze, a więc zarówno z ustawy, jak i z ważnej czynności prawnej.

Natomiast przepis art. 1047 k.p.c. reguluje procesowe skutki prawomocnych orzeczeń sądu zobowiązujących dłużnika do złożenia oświadczenia woli i różnicuje te skutki w każdym z obu paragrafów tego artykułu. (...) Nieważna czynność prawna nie mogła być źródłem obowiązku złożenia oznaczonego oświadczenia woli, a brak takiego obowiązku, wobec braku kreującego go źródła, uniemożliwiał uwzględnienie powództwa na podstawie art. 64 k.c.


^ I CKN 829/98 wyrok SN 2000.09.20

LEX nr 50893

Celem, do którego zmierza odwołanie wykonanej darowizny z powodu rażącej niewdzięczności, jest pozbawienie obdarowanego własności darowanej nieruchomości i odzyskanie jej przez darczyńcę. Samo odwołanie darowizny nie realizuje tego celu, gdyż wywiera jedynie skutek obligacyjny. Dla osiągnięcia skutku rzeczowego darczyńca, który odwołał darowiznę, powinien wystąpić z powództwem o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie własności nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Powództwo darczyńcy o ustalenie skuteczności odwołania darowizny jest w takim wypadku niedopuszczalne z braku interesu prawnego w żądaniu ustalenia.


I ACz 307/01 postanow. s.apel. 2001.07.26

w Białymstoku

OSA 2002/3/23...

Przyznane dłużnikowi uprawnienie do wynagrodzenia w sprawie o zobowiązanie go do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia udziału własności nieruchomości nie jest tożsame z żądaniem zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu.


II CKN 1035/00 wyrok SN 2002.09.05

LEX nr 75263

1. Orzeczenie sądu zastępujące umowę przeniesienia własności nieruchomości nie wymaga składania dodatkowych oświadczeń woli w formie aktu notarialnego (art. 158 k.c.); dlatego sentencja takiego orzeczenia powinna precyzyjnie określać treść umowy, którą ono zastępuje. Zastępcza funkcja orzeczenia, o którym mowa, spełnia się przy tym ex lege z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.

2. W sytuacji gdy przejście prawa własności zabudowanej działki na budującego, w związku z realizacją roszczenia z art. 231 k.c. na drodze sądowej, następuje z mocy prawomocnego orzeczenia sądu, obowiązek zapłaty należnego z tego tytułu wynagrodzenia powstaje dopiero z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.


II CKN 930/00 wyrok SN 2002.09.19

LEX nr 55569

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli zastępuje tylko to oświadczenie (art. 64 k.c. i art. 1047 k.p.c.). Jeżeli zatem oświadczenie takie ma stanowić składnik umowy, jaka ma być zawarta pomiędzy stronami, do zawarcia tej umowy konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia woli przez drugą stronę z zachowaniem wymaganej formy. Od tej zasady występują jednak istotne wyjątki odnoszące się do zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 390 § 2 k.c.) oraz sytuacji, gdy sąd uwzględnia powództwo o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem pozwu. W takich przypadkach orzeczenie sądu stwierdza zawarcie umowy i zastępuje tę umowę.


Literatura:


Breyer Stefan

Orzecznictwo w sprawach o przeniesienie własności nieruchomości (art.64 k.c. i art. 1047 k.p.c.)

NP.1971.4.533


Ciepła Helena

Podstawa wpisu do księgi wieczystej i jego znaczenie

PS.1998.11-12.59


Ciepła Helena

Kognicja sądu wieczystoksięgowego

PS.1999.9.26


Ignatowicz Jerzy

Podstawy wpisów do ksiąg wieczystych

Rejent.1994.2.9


Łaszkiewicz Konrad

Wpis prawa w księdze wieczystej na podstawie orzeczenia stwierdzającego obowiązek strony do złożenia oznaczonego oświadczenia woli

Rejent.2005.4.82


Łaszkiewicz Konrad

Wyroki ( postanowienia ) sądu jako podstawa wpisu prawa w księdze wieczystej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego ( cz. I )

Rejent.2002.6.91


Łuszpak-Zając Agnieszka

Rozważania o skutkach prawnych orzeczenia sądowego zobowiązującego do złożenia oświadczenia woli stanowiącego składnik umowy na tle regulacji zawartej w art. 64 kodeksu cywilnego

Rejent.2008.2.115


Maziarz Agnieszka

Obowiązek strony do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości stwierdzony wyrokiem jako podstawa wpisu do księgi wieczystej.

Glosa.2009.2.27


Oleszko Aleksander

Złożenie zastępczego oświadczenia woli w praktyce sądowej i notarialnej (art. 64 k.c.).

Rejent.1992.1.57


Stochel Jacek

Dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej

MP.2000.2.78


4) Wyrok orzekający bezskuteczność względną umowy jako podstawa wpisu do ksiąg wieczystych.


Orzecznictwo:


V CKN 93/00 wyrok SN 2000.09.29

LEX nr 52588

1. Bezskuteczność zrzeczenia się własności nieruchomości wobec masy upadłości nie przywróciłaby tej własności na rzecz upadłego, a umożliwiałaby jedynie wierzycielom zaspokojenie się z tej nieruchomości jako składnika masy upadłości. Oznacza to, że względny charakter bezskuteczności czynności prawnej stanowiącej podstawę wpisu do księgi wieczystej nie powoduje niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze z rzeczywistym stanem prawnym w rozumieniu art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

2. Tylko nieważność czynności, a nie jej bezskuteczność, powoduje niezgodność między stanem prawnym wynikającym z księgi wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.


V CK 776/04 postanow. SN 2005.10.26

LEX nr 178229...

Przewidziane w art. 532 k.c. prawo wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia z nieruchomości, może być ujawnione w księdze wieczystej (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.).


V CZ 42/04 postanow. SN 2004.05.21

OSNC 2005/5/93...

Od postanowienia sądu drugiej instancji w sprawie o wpis w księdze wieczystej, na podstawie prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo przewidziane w art. 527 k.c., prawa zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości z pierwszeństwem przed wierzycielami jej właściciela, przysługuje kasacja.


Literatura:

Oleszko Aleksander

Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystoksięgowej Kraków 2003


.


.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconUSTAWA z dnia 14 lutego 2003 r o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconUSTAWA z dnia 14 lutego 2003 r o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWACH O UZGODNIENIE TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ iconWniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja