Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków icon

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
Pobierz 32,13 Kb.
NazwaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
Data konwersji28.11.2012
Rozmiar32,13 Kb.
TypDokumentacja

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków,_____________________________________________________________________________________________________________________


Kraków dnia 29.12.2009 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

nr sprawy KSSiP/Krak/8/09


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie
ul. Przy Rondzie 5 ogłasza przetarg ograniczony pisemny


na najem lokalu użytkowego o powierzchni 770,72 m2 i urządzeń,

w celu prowadzenia usług gastronomicznych. 1. Określenie przedmiotu przetargu:
 1. Najem dotyczy lokalu, wraz z urządzeniami, o powierzchni 770,72 m2 mieszczącego się na parterze w budynku hotelowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
  w Krakowie ul. Przy Rondzie 5, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

 2. Plan pomieszczeń, wykaz urządzeń i umowa serwisowa urządzeń gastronomicznych stanowić będą załączniki do „Regulaminu przetargu ograniczonego na najem lokalu”, który zostanie przekazany Oferentom zaproszonym do złożenia oferty cenowej.

 3. W celu dokonania oględzin lokalu należy kontaktować się z p. Marianem Kowalskim, nr tel. 603 450 371 w godz. od 9:00 do 15:00.

 4. Najem przewidziany jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy - planowane rozpoczęcie najmu od 1 lutego 2010 r.

 5. W obiektach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie pracuje 60 osób. Ponadto z usług gastronomicznych korzystać będą aplikanci oraz osoby z zewnątrz.

 6. Przeznaczenie lokalu:

  1. prowadzenie od godziny 12:30 do 15:30 sprzedaży obiadów (dla pracowników
   i aplikantów) składających się z co najmniej 2 zestawów zupa i drugie danie i kompot,
   z czego przynajmniej jedno danie dietetyczne i jedno danie mięsne,

  2. prowadzenie od godz. 8:00 i nie dłużej niż do 21:30 sprzedaży dań bufetowych takich jak: gotowe kanapki, wyroby garmażeryjne typu sałatki, galarety, śledzie itp., oraz sprzedaży napoi zimnych i gorących, sprzedaży artykułów spożywczych, a w szczególności: świeżego pieczywa i produktów piekarniczych o przedłużonej trwałości (suchary, chleb chrupki i ryżowy itp.), wyrobów cukierniczych, jogurtów, serków topionych, twarożków itp., sprzedaży owoców,

  3. prowadzenie płatnego dodatkowo cateringu na potrzeby Krajowej Szkoły.
 1. Opis warunków udziału w przetargu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 1. Oferty w przetargu mogą składać podmioty, które:

  1. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

  2. nie prowadzi się względem nich postępowania upadłościowego, nie ogłoszono ich upadłości ani nie są w likwidacji,

  3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do realizowania zadania,

  5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zadania.
 1. Organizator przetargu żąda złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu następujących dokumentów:

  1. wypełnionego i podpisanego wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

  2. aktualnego – wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty składania ofert – odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. aktualnego – wystawionego nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy od daty składania ofert – odpisu zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu,

  4. charakterystyki działalności Oferenta ze wskazaniem sposobu wykorzystania przedmiotu najmu,

  5. wykazu wykonanych w instytucjach publicznych usług w okresie ostatnich 10 lat przed dniem wszczęcia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzających prowadzenie żywienia zbiorowego w okresie nie krótszym niż 1 rok dla min. 500 osób (według załącznika nr 2 do ogłoszenia), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie wraz z adnotacją o terminowym regulowaniu należności,

  6. dokumentu stwierdzającego, że Oferent wdrożył i stosuje zasady systemu HACCP,

  7. oświadczenia, że Oferent znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności oraz

realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa w tym zakresie,

  1. oświadczenia Oferenta o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu działalności dotyczącej wykonywania usług żywienia (nie krótszym niż 5 lat) – należy podać liczbę lat.


Wymienione, pod pozycją b), c), f) dokumenty, mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub upoważnioną osobę. Dokumenty, o których mowa pod pozycją a), d), e), g) oraz h) należy złożyć w formie oryginału.

 1. Organizator przetargu może wystąpić do Oferenta z wnioskiem o uzupełnienie brakujących dokumentów.
 1. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym:
 1. Ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe Oferenta, spełniającego warunki udziału
  w przetargu.

 2. Podstawą oceny doświadczenia zawodowego Oferenta będą, załączone do wniosku
  o dopuszczenie do udziału w przetargu n/w dokumenty:

   1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający realizację co najmniej jednego zamówienia w instytucji publicznej dot. prowadzenia żywienia zbiorowego przez min. 1 rok dla min. 500 osób, za które Oferent otrzyma 20 pkt.

a/1. za każde kolejne, dodatkowo wymienione w wykazie, zrealizowane przez Oferenta zamówienie, przez min. 1 rok dla nie mniej niż 300 osób, Oferent otrzyma 10 pkt.

a/2. maksymalna liczba biorących udział w ocenie, zrealizowanych usług żywienia, o których mowa w ppkt a/1., nie może przekroczyć ilości 5 zrealizowanych usług żywienia. Każda następna zrealizowana usługa żywienia, wymieniona przez Oferenta powyżej 5 usług, nie będzie już brana pod uwagę przez Organizatora przetargu;

b) oświadczenie Oferenta wskazujące liczbę lat prowadzenia działalności dotyczącej wykonywania usług żywienia:

- nie krócej niż 5 lat i nie dłużej niż 10 lat - Oferent otrzyma 10 pkt,

- powyżej 10 – 15 lat – Oferent otrzyma 20 pkt,

- powyżej 15 lat – Oferent otrzyma 30 pkt.


 1. Oferent, który otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie zakwalifikowany w rankingu jako Oferent z największym doświadczeniem zawodowym. Pozostałym Oferentom przyznana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.

 2. W przypadku osiągnięcia przez kilku Oferentów, takiej samej liczby punktów, o kolejności zakwalifikowania decydować będzie największa osobowo ilość wykonanych zamówień przed dniem wszczęcia przetargu, o których mowa w pkt. III/2a.

 3. Sposób dokonywania oceny wg wzoru:


BO – Oferenci podlegający badaniu

Bo – badana oferta

On – oferta z największą liczbą punktów

BO=Bo/Onx100%


 1. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w przetargu będzie mniejsza niż 3, Organizator przetargu zaprosi do składania ofert wszystkich Oferentów spełniających te warunki.

 2. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają warunki udziału w przetargu będzie większa niż określona w ogłoszeniu, Organizator przetargu zaprosi do składania ofert Oferentów, którzy otrzymali najwyższą ocenę spełnienia tych warunków. Oferenta nie zaproszonego do składania ofert traktuje się jak Oferenta wykluczonego z przetargu.
  1. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu oraz miejsce i termin ich otwarcia:
 1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu upływa z dniem 11.01.2010 r. o godzinie 14:30. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
  w zapieczętowanej i oznaczonej kopercie należy złożyć w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie ul. Przy Rondzie 5, pok. nr 405, IV piętro lub przesłać pocztą.

 2. Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu odbędzie się w dniu 11.01.2010 r. o godzinie 15:00 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
  w Krakowie ul. Przy Rondzie 5, pok. nr 405.

 3. Przewidywania liczba Oferentów, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:

Organizator przetargu zaprosi do składania ofert 3 Oferentów, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów, wynikającą z oceny wniosków – vide pkt III ogłoszenia. Wraz z zaproszeniem do składania ofert Organizator przetargu przekaże Oferentom Regulamin przetargu.     1. Kryteria oceny ofert:
 1. wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 powierzchni – 70%

 2. cena brutto za 1 zestaw obiadowy dla pracowników Organizatora przetargu
  i aplikantów – 30%
  1. Informacje dodatkowe:
   1. Maksymalna wywoławcza cena brutto za 1 zestaw obiadowy dla pracowników
    i aplikantów wynosi 11 zł. (słownie: jedenaście złotych).

   2. Minimalny wywoławczy miesięczny czynsz netto za 1 m2 + 22% VAT przedmiotu najmu wynosi 30 zł. (słownie: trzydzieści złotych netto + 22% VAT).

3. Oprócz czynszu najmu Oferent, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń, w tym za:

  1. centralne ogrzewanie – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,

  2. dostawy energii elektrycznej – według wskazań licznika,

  3. dostawy ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji – wg wskazań licznika,

  1. usługi telefonii stacjonarnej – na podstawie rachunków,

f) usługi usuwania odpadów i nieczystości stałych – Oferent, który wygra przetarg,
we własnym zakresie podpisze umowę z wykonawcą usługi i będzie dokonywać płatności bezpośrednio na jego rzecz.

Planowane miesięczne należności, o których mowa w ppkt. a wynoszą 4,59 zł za 1 m2.

 1. W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów odbędzie się licytacja (dodatkowy przetarg ustny), podczas którego minimalne postąpienie wynosi:

    1. w przypadku ceny za zestaw obiadowy 0,50 zł. (brutto),

    2. w przypadku wysokości czynszu 1 zł. (netto).

 2. Miesięczny koszt dzierżawy urządzeń wynosi 12 000,00 zł.

 3. W sytuacji, gdy wpłynie tylko jedna ważna oferta, Organizator przetargu może zawrzeć umowę z tym Oferentem.VII. Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 150,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) przed upływem terminu składania ofert.


VIII. Bez podania przyczyny Organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu lub unieważnić go na każdym etapie.


Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

dr Maciej Juszczyk
______________________________________________________________________________

Nr sprawy KSSiP/Krak/8/09


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 31-547, ul. Przy Rondzie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Kształcenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja