Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków icon

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
Pobierz 86,76 Kb.
NazwaKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków
Data konwersji28.11.2012
Rozmiar86,76 Kb.
TypSpecyfikacja

Znak BEF-I-38-7/2010

___________________________________________________________________________

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury,

ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza do złożenia oferty

w

postępowaniu prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony”

na: usługę rezerwacji i zakupu 80 międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury


(BEF-I-ZP-38-7/2010)


Kraków, dnia 2010-03-15 Zatwierdzam:

……………………….

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

prof. dr hab. Maria Szewczyk


Podstawa prawna:


Postępowanie prowadzone jest w trybie i na zasadach określonych w:

 • ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm), zwanej dalej „ustawą”,

 • ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I. ZAMAWIAJĄCY
^

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 KrakówAdres strony internetowej postępowania www.kssip.gov.pl

Nr postępowania BEF-I-ZP-38-7/2010 - na ten nr należy powoływać się w korespondencji z zamawiającym


II. ^ TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Opis przedmiotu zamówienia


Kod CPV: 63510000-7, 63512000-1


 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i zakupu 80 międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Zamawiający będzie nabywał bilety lotnicze wyłącznie na trasy europejskie.

 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż w trakcie realizacji umowy, będzie miał prawo do niewykorzystania w całości wielkości zamówienia.

 3. Pod pojęciem jednej sztuki biletu należy rozumieć bilet dla jednej osoby na trasie „tam i z powrotem”.

^ 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. Zamawiający preferuje wystawianie biletów w formie elektronicznej.

 2. Szczegółowy zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

   1. sukcesywną, kompleksową rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych w klasach wymaganych przez Zamawiającego, m. in.: ekonomicznej i biznes na trasach europejskich. z wyjątkiem tzw. tanich przelotów;

- Zamawiający zastrzega, że przeloty muszą być realizowane przez przewoźników zrzeszonych w IATA;

   1. pośrednictwo między Zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem;

   2. dostarczenie biletów do Zamawiającego w formie elektronicznej musi nastąpić w terminie wymaganym przez Zamawiającego, nie później niż 48 godzin przed planowanym wylotem, w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego, tj od 8.00 do 16.00. Zamawiający zastrzega jednak, iż w wyjątkowych sytuacjach sposób dostarczenia może ulec skróceniu i być wymagany w innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego. W sytuacjach nagłych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia biletu/ów do Zamawiającego w formie elektronicznej w czasie nie dłuższym niż 6 godzin przed planowanym wylotem;

 1. dostarczanie biletów papierowych do siedziby Zamawiającego w terminie ustalonym przez strony jeżeli nie możliwe jest wystawienie biletu elektronicznego, ale nie później niż w 48 godzin przed planowanym terminem podróży, a w sytuacji nagłej Wykonawca , bez dodatkowej opłaty dostarczy bilet do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu 6 godzin przed planowanym wylotem;


W razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących.

  1. oferowanie biletów wraz z wszelkimi opłatami (w cenie tego biletu) wymaganymi prawem krajowym i międzynarodowym, obejmującymi w szczególności opłaty lotniskowe i paliwowe, za rezerwację, podatki, obowiązkowe ubezpieczenia (w tym ubezpieczenie podróżnych);

  2. przyjmowanie zamówień pocztą elektroniczną, w formie telefonicznej, pisemnie lub faksem – przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego;

- Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika/ów do kontaktów z Zamawiającym.

  1. przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniejszych rezerwacjach;

  2. proponowanie połączenia najlepszego z możliwych oraz połączeń alternatywnych.

- Zamawiający wymaga, aby przy podróżach z etapami tranzytowymi (transferami między lotniskami) łączny czas podróży był jak najkrótszy;

  1. wyszukiwanie przez Wykonawcę – z zachowaniem najwyższej staranności - najkorzystniejszych połączeń, dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów określonych w przedmiocie zamówienia;

  1. proponowanie minimum dwóch najtańszych związanych z jedną podróżą zróżnicowanych wariantów połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków przelotu, przy zachowaniu odpowiedniego standardu podróży wymaganego przez Zamawiającego, w szczególności czasu podróży, długość trasy, jak najmniejszej ilość międzylądowań, promocji cenowych i zniżek;

  2. zmiany na bilecie nazwiska oraz wszelkich wymaganych danych osoby/osób, na którą/e wystawiono rezerwacje/bilet/-y, zmiany trasy, terminu podróży lub klasy oraz ewentualnie bezkosztowe anulowanie (rezygnacja) zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy, pod warunkiem iż fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż 24 godziny przed planowanym wylotem, chyba że dopuszczalny będzie w danym przypadku termin krótszy; jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji ceny biletu, tylko w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty;

  3. zmiany na wykupionym bilecie nazwiska osoby/osób, na którą wystawiono bilet/ty w możliwie najkrótszym terminie przed wylotem;

  4. negocjowanie z określonym przewoźnikiem korzystnych dla Zamawiającego warunków rezygnacji z zamówionych biletów;

  5. informowanie Zamawiającego o promocjach lotniczych.

4) Zamawiający każdorazowo kieruje do Wykonawcy zapytanie w formie elektronicznej lub pisemnej dotyczące połączenia na konkretnej trasie. Wykonawca wybiera najkorzystniejsze i najtańsze połączenie komunikacyjne i sporządza kalkulację.

5) W przypadku, gdy proponowana trasa i cena odpowiada Zamawiającemu, składa on zamówienie na rezerwację pisemnie, telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną.


3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

5. Termin realizacji zamówienia : usługa realizowana będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy nie dłużej jednak niż do 31.12.2010 r.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy).

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6): Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.


IV. ^ OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu.


W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


^ 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.


Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych poniżej w pkt V SIWZ.


W przypadku nie spełnienia warunków opisanych powyżej, jak również nie złożenia wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub w przypadku niezłożenia pełnomocnictw, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z udziału w postępowaniu – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy, który nie złoży w terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw, lub który złoży dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie wezwie jednak Wykonawcy do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, jeżeli mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.


Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.


Oferta wykluczonego Wykonawcy zostanie uznana za ofertę odrzuconą.


^ V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:


1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do specyfikacji.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.


B. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:


1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do specyfikacji.

2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług rezerwacji i sprzedaży biletów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w kwocie nie mniejszej niż 80 000,00 zł., z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 do specyfikacji; - Zamawiający wymaga wykazania min. 1 usługi.


C. Jeśli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt V.A. specyfikacji oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. Przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.


D. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:

1. Zamiast dokumentu określonego w specyfikacji w pkt V.A. ppkt. 2 – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości.


2. Dokumenty wskazane w pkt V.D. ppkt 1 specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w specyfikacji w pkt. V.D. ppkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminu wskazanego w pkt V.D. ppkt 2 specyfikacji.


VI. ^ INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UMOWY.


Oświadczenie, że Wykonawca będzie oferował bilety wyłącznie przewoźników posiadających aktualny certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub posiadających aktualną autoryzację IATA.


^ VII.SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający ustala sposób porozumiewania się z Wykonawcą: oświadczenia lub dokumenty (w tym oferta, odwołanie) w formie pisemnej na adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Sekretariat Szkoły pok. nr 405, IV piętro - Zamówienia Publiczne, pozostałe pisma w szczególności zapytania, wyjaśnienia, zawiadomienia, wezwania w formie pisemnej na adres j.w. lub w formie faksu na nr: (12) 617-94-21. Niezwłocznie po wysłaniu pisma za pomocą faksu nadawca zobowiązany jest przesłać pismo w formie pisemnej na adres adresata.

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest pracownik Zamówień Publicznych – Iwona Wolnicka tel. 784 106 501, email: woliwona@gmail.com

3. Wykonawca, może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne modyfikacje będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4, 5, 6 i 7 ustawy.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.


VIII. ^ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


    1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą – samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego.

    3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium przez Wykonawcę.

    4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.


IX. ^ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić :

a) dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji, kontaktowy numer telefonu oraz ewentualnie numer faksu),

b) numer sprawy : BEF-I-38-7/2010,

c) napis określający przedmiot zamówienia publicznego,

d) napis : “Nie otwierać przed dniem 23.03.2010 roku godziną 15:15” /termin otwarcia ofert/.

2. Pierwsza strona oferty winna zawierać :

a) łączną liczbę stron oferty,

b) spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów z podaniem numeru strony na której dany dokument się znajduje.

3. Oferta ma zawierać :

a) wypełniony formularz ofertowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji,

b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy (wymienione w pkt. V i VI specyfikacji),

c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa
w rozdziale VIII pkt. 8b specyfikacji,

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone.

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, w komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.


7. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem
przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

a) poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

b) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie:

- oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w tych dokumentach, lub z potwierdzeniem notarialnym (oryginał pieczęci),

- kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub przez notariusza (oryginał pieczęci).

10. Wykonawca ma prawo najpóźniej w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczenia i zaświadczenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzulą “zastrzeżone przez Wykonawcę” muszą być zapieczętowane w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści i nie mogą być trwale spięte z jawną ofertą.

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy oraz informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

13. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

14. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację.

15. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę.


X. ^ MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT


1. Oferty należy składać w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, Sekretariat Szkoły pok. nr 405, IV piętro, nie później niż do dnia 23/03/2010 do godz. 15:00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane. Zostaną one zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert, w trybie wynikającym z art. 38 ust. 4-7. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

4. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.


XI.^ MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT


1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23/03/2010 o godz. 15:15, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, IV piętro, pok. nr 401. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje zgodne z art. 86, ust. 4 ustawy

3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek informację z sesji otwarcia.


^ XII. CENA OFERTY


1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia w szczególności:

   1. koszty rezerwacji i sprzedaży,

   2. koszty ubezpieczenia podróżnych,

c) koszty przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia,

 1. podatek VAT,

 2. inne.

2. Ofertę stanowić będzie: cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego międzynarodowego oraz wysokość upustu określonego w % od ceny międzynarodowego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu.

3. Cena opłaty transakcyjnej jak i wysokość upustu od ceny biletu pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą: wartość całkowitą zamówienia (netto i brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, określone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający zastrzega, że wysokość upustu winna być wyższa niż 0%.

Wartości muszą być podane w walucie polskiej.

^ PODANA W OFERCIE CENA MA BYĆ CENĄ OSTATECZNĄ, OBLICZONĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH EWENTUALNYCH RABATÓW.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny zostanie przez zamawiającego odrzucona, zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.


XIII. ^ KRYTERIA OCENY OFERT


1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

1) Cena (opłata) za wystawienie międzynarodowego biletu lotniczego – waga 60%

2) Wysokość upustu (określona w %) od ceny międzynarodowego biletu

w transporcie lotniczym, jakiego Wykonawca udzieli przy sprzedaży biletu – waga 40%


 1. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
C z oferty z najniższą ceną

C = ------------------------------------- x 100 pkt,

C z oferty badanej

^

gdzie: C – cenaMaksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100.


3. Punkty za kryterium „upust” zostaną obliczone według następującego wzoru:wysokość upustu w ofercie badanej

U = ------------------------------------------------ x 100 pkt,

najwyższy upust podany w ofertach

gdzie: U – upust
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100.


4.Wynik oceny końcowej oferty to suma iloczynu punktów uzyskanych w kryterium cena oraz w kryterium upust oraz rangi procentowej tych kryteriów wg poniższego wzoru :

^

Ok.= C x R (60 %) + U x R (40 %)


gdzie:

Ok. – wynik oceny końcowej

C– liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

U – liczba punktów uzyskanych w kryterium upust

R- ranga procentowa danego kryterium

^

5. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.


6. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska łącznie ze wszystkich kryteriów najwyższą liczbę punktów.


XIV. ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

1. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

2. Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej specyfikacji,

3. Zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.


XV. ^ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


Zamawiający nie wymaga:

 1. wniesienia wadium,

 2. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


XVI. POSTANOWIENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY


Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.


XVII. ^ TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN

DO SPECYFIKACJI


1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację.

2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.


XVIII. ^ FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


A. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty:

a/ o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b/ o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c/ o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d/ terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

B. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt A. lit. a/ na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


XIX. ^ POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3.. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

 1. Formularz oferty – załącznik nr 1

 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2

 3. Wykaz usług – załącznik nr 3

 4. Wzór umowy – załącznik nr 4___________________________________________________________________________________________

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie 31-547, ul. Przy Rondzie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Kształcenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków iconKrajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja