Rozdział icon

Rozdział
Pobierz 201,99 Kb.
NazwaRozdział
Data konwersji06.08.2013
Rozmiar201,99 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik Nr 1

do uchwały Rady Gminy nr IV/6/2011

z dnia 28 stycznia 2011 roku


Dochody budżetu gminy na 2011r.Dział

Rozdział


§

Treść

Dochody ogółem

z tego:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

010

01010

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.068
2.068

Ogółem rozdział 01010: Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi

2.068
2.068

010

01095

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

100.000
100.000

Ogółem rozdział 01095: Pozostała działalność

100.000
100.000

I Ogółem dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

102.068
102.068

020

02001

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1.500

1.500
Ogółem rozdział 02001: Gospodarka leśna

1.500

1.500
II Ogółem dział 020: Leśnictwo

1.500

1.500
600

60014

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

50.000

50.000^

Ogółem rozdział 60014: Drogi publiczne powiatowe


50.000

50.000
III Ogółem dział 600: Transport i łączność

50.000

50.000
700

70005

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

4.000

4.000


0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15.000

15.000


0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

500.000
500.0000920

Pozostałe odsetki

600

600
Ogółem rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

519.600

19.600

500.000

IV Ogółem dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

519.600

19.600

500.000

720

72095

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

157.848
157.848

Ogółem rozdział 72095: Pozostała działalność

157.848
157.848
^

V Ogółem dział 720: Informatyka


157.848
157.848

750

75011

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

77.854

77.854
Ogółem rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie

77.854

77.854
VI Ogółem dział 750: Administracja publiczna

77.854

77.854
751

75101

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

2.320

2.320
Ogółem rozdział 75101: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.320

2.320
VII Ogółem dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.320

2.320
756

75601

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

25.000

25.000


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.500

1.500
Ogółem rozdział 75601: Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych

26.500

26.500
756

75615

0310

Podatek od nieruchomości

1.950.000

1.950.000


0320

Podatek rolny

7.600

7.600


0330

Podatek leśny

35.900

35.900


0340

Podatek od środków transportowych

105.500

105.500


0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

300.000

300.000


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

500

500


2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

14.219

14.219
Ogółem rozdział 75615: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.413.719

2.413.719
756

75616

0310

Podatek od nieruchomości

1.200.000

1.200.000


0320

Podatek rolny

650.000

650.000


0330

Podatek leśny

45.000

45.000


0340

Podatek od środków transportowych

135.000

135.000


0360

Podatek od spadków i darowizn

52.000

52.000


0430

Wpływy z opłaty targowej

1.000

1.000


0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

280.000

280.000


0690

Wpływ z różnych opłat

8.000

8.000


0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10.000

10.000


2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

140.796

140.796
Ogółem rozdział 75616: Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2.521.796

2.521.796
756

75618

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20.000

20.000


0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

160.000

160.000


0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw

10.000

10.000
Ogółem rozdział 75618: Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw

190.000

190.000
756

75621

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4.716.680

4.716.680


0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

120.000

120.000
Ogółem rozdział 75621: Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.836.680

4.836.680
VIII Ogółem dział 756: Dochody od osób prawnych,
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem


9.988.695

9.988.695
758

75801

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9.939.745

9.939.745
Ogółem rozdział 75801: Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.

9.939.745

9.939.745
758

75807

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.628.876

4.628.876
Ogółem rozdział 75807: Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

4.628.876

4.628.876
IX Ogółem dział 758: Różne rozliczenia

14.568.621

14.568.621
801

80101

0830

Wpływy z usług

6.000

6.000


0970

Wpływy z różnych dochodów

5.600

5.600


6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.941.277
1.941.277

Ogółem rozdział 80101: Szkoły podstawowe

1.952.877

11.600

1.941.277

801

80104

0690

Wpływ z różnych opłat

45.000

45.000


0830

Wpływy z usług

45.000

45.000


2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

50.000

50.000
Ogółem rozdział 80104: Przedszkola

140.000

140.000
801

80110

0970

Wpływy z różnych dochodów

2.000

2.000


2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

11.560

11.560
Ogółem rozdział 80110: Gimnazja

13.560

13.560
801

80148

0830

Wpływy z usług

272.000

272.000
Ogółem rozdział 80148: Stołówki szkolne i przedszkolne

272.000

272.000
X Ogółem dział 801: Oświata i wychowanie

2.378.437

437.160

1.941.277

852

85202

0830

Wpływy z usług

13.200

13.200
Ogółem rozdział 85202: Domy pomocy społecznej

13.200

13.200
852

85212

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

4.446.938

4.446.938


2360

Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

35.000

35.000
Ogółem rozdział 85212: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4.481.938

4.481.938
852

85213

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami

12.367

12.367


2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

14.391

14.391
Ogółem rozdział 85213: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

26.758

26.758
852


85214

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

118.191

118.191
Ogółem rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

118.191

118.191
852

85216

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

167.745

167.745
Ogółem rozdział 85216: Zasiłki stałe

167.745

167.745
852

85219

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

86.773

86.773
Ogółem rozdział 85219: Ośrodki pomocy społecznej

86.773

86.773
852

85295

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/

199.607

199.607
Ogółem rozdział 85295: Pozostała działalność

199.607

199.607^

XI Ogółem dział 852: Pomoc społeczna


5.094.212

5.094.212
853

85395

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

189.544

189.544


2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

28.344

28.344
Ogółem rozdział 85395: Pozostała działalność

217.888

217.888
XII Ogółem dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

217.888

217.888
900

90019

0690

Wpływy z różnych opłat

140.000

140.000
Ogółem rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

140.000

140.000
900

90020

0400

Wpływy z opłaty produktowej

2.000

2.000
Ogółem rozdział 90020: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

2.000

2.000
900

90095

0970

Wpływy z różnych dochodów

200.000

200.000
Ogółem rozdział 90095: Pozostała działalność

200.000

200.000
XIII Ogółem dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

342.000

342.000
921

92109

0830

Wpływy z usług

15.017

15.017
Ogółem rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15.017

15.017
XIV Ogółem dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15.017

15.017
926

92601

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

523.379
523.379

Ogółem rozdział 92601: Obiekty sportowe

523.379
523.379

XV Ogółem dział 926: Kultura fizyczna

523.379
523.379


Dochody ogółem:


34.039.439

30.814.867

3.224.572

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Rozdział iconRozdział

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja