FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony icon

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony
Pobierz 1,7 Mb.
NazwaFORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony
strona1/13
Data konwersji17.02.2013
Rozmiar1,7 Mb.
TypFormularz
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


pieczęć wykonawcy


FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji

przetarg nieograniczony

Umowy ramowe na usługi wyceny nieruchomości WR.SOP.0160.20.2012

Nawiązując do ogłoszenia wyrażam(y) chęć uczestnictwa w postępowaniu na zwarcie umów ramowych w terminie i pod warunkami określonymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Zarejestrowany adres Wykonawcy:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . Numer faxu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. NIP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGON : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 4. Nazwa Banku i nr konta bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Osoba upoważniona do kontaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tel. . . . . . . . . . . .

 2. Uprawnienia nr . . . . . . . . . . wydane przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania,

 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy ramowej, które zostały zawarte w SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. Zobowiązuję/my się do uczestniczenia w postępowaniach na tzw. „zamówienia cząstkowe” w okresie trwania umowy ramowej przeprowadzanych w trybie art. 101 ustawy prawo zamówień publicznych.

 6. Oferuję/my w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy ramowej realizację tzw. „zamówienia cząstkowego” każdorazowo w terminie do 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy cząstkowej.

 7. Oświadczam/y, że jesteśmy związani niniejsza ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 60 dni.dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 1


^ CENA OFERTY

Przetarg nieograniczony

Umowy ramowe na usługi wyceny nieruchomości WR.SOP.0160.20.2012

Oferujemy wykonanie zamówienia za wartości podane w tabeli poniżej:


Przedmiot

^ Cena oferty

brutto*)

(za wykonanie wyceny pierwotnej)

/suma iloczynów cen jednostkowych brutto i ilości/

Przedmiot I
Przedmiot II
Przedmiot III
Przedmiot IV
Przedmiot V
Przedmiot VI
Przedmiot VII
Przedmiot VIII
Przedmiot IX
Przedmiot X

Cena jest zgodna z załączonym do niniejszej oferty Wykazem nieruchomości wraz z ilością i oferowanymi cenami jednostkowymi dla przedmiotu i jest sumą iloczynów cen jednostkowych brutto i podanych ilości


*) - cena oferty brutto służąca do porównania ofert

^ Uwaga: W przypadku nie ubiegania się o przedmiot zamówienia w odpowiadającym mu wierszu proszę wpisać „nie dotyczy”.


dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2


Przetarg nieograniczony

Umowy ramowe na usługi wyceny nieruchomości WR.SOP.0160.20.2012


Wykaz nieruchomości wraz z ilością i oferowanymi cenami jednostkowymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za wartości podane w tabeli poniżej:

Lp.

^ Jednostkowy zakres usług

Przedmiot I – powiat oleśnicki, oławski i milicki

Ilość

Cena za jednostkę brutto(zł)

Wartość brutto(zł)

1

2

3

1

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej

(obejmującej wyłącznie grunty rolne bez części składowych)

 

a) o powierzchni ogólnej do 50 ha

 120

 

 

2

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej, z częściowym zadrzewieniem sklasyfikowanym jako Ls lub Lz (obejmującej grunty rolne łącznie z użytkami leśnymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi, występującymi w granicach nieruchomości)

 

a] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz do 9,9999 ha

28 

 

 

b] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz od 10 ha do 24.9999 ha

11 

 

 

c] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz od 25 do 50 ha

 0

 

 

3

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej z częściowym zadrzewieniem nie sklasyfikowanym lub nasadzeniami sadowniczymi i ogrodniczymi (obejmującej grunty rolne oraz występujące w ich granicach pojedyncze zadrzewienia nie sklasyfikowane, nasadzenia sadownicze i ozdobne oraz kultury wieloletnie)

 

a] o powierzchni ogólnej do 4,9999 ha

11

 

 

b] o powierzchni ogólnej od 5 ha do 9,9999 ha

 2

 

 

c] o powierzchni ogólnej od 10 ha do 24,9999 ha

 2

 

 

d] o powierzchni ogólnej od 25 ha do 50 ha

 0

 

 

4

Wycena nieruchomości rolnej nie zabudowanej z dopuszczeniem możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych

 

o powierzchni ogólnej do 50 ha

20

 

 

5

Wycena nieruchomości rolnej nie zabudowanej o częściowym zróżnicowanym przeznaczeniu (obejmującej grunty o różnych funkcjach w ramach tej samej nieruchomości np. funkcji rolnej i nie rolnej w tym przeznaczonych częściowo na poszerzenie i budowę dróg)

 

a] o powierzchni ogólnej do 0,9999 ha

40

 

 

b] o powierzchni ogólnej od 1 ha do 4,9999 ha

 17

 

 

c] o powierzchni ogólnej od 5 ha do 10 ha

 7

 

 

d] o powierzchni ogólnej powyżej 10 ha

 2

 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie


dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2


Przetarg nieograniczony

Umowy ramowe na usługi wyceny nieruchomości WR.SOP.0160.20.2012


Wykaz nieruchomości wraz z ilością i oferowanymi cenami

jednostkowymi

Ciąg dalszy z poprzedniej strony

Lp.

^ Jednostkowy zakres usług

Przedmiot I

oleśnicki, oławski i milicki cd

Ilość

Cena za jednostkę brutto(zł)

Wartość brutto(zł)

1

2

3

6

Wycena nieruchomości leśnej oraz zadrzewionej i zakrzewionej (obejmującej wyłącznie użytki sklasyfikowane jako Ls i Lz)

 

a] o powierzchni ogólnej do 10 ha 

 

b] o powierzchni ogólnej powyżej 10 ha

 0

 

 

7

Wycena nieruchomości których częściami składowymi są złoża kopalin (obejmującej złoża kopalin znajdujące się w granicach przestrzennych nieruchomości gruntowej, możliwe do wydobycia metodą odkrywkową )

 

a] o powierzchni ogólnej do 4,9999 ha

 3

 

 

b] o powierzchni ogólnej od 5 ha do 10 ha

 3

 

 

c] o powierzchni ogólnej powyżej 10 ha

 0

 

 

8

Wycena nieruchomości gruntowej nie zabudowanej przeznaczonej na cele nierolne (obejmującej grunty przeznaczone lub możliwe do wykorzystania na cele zabudowy: zagrodowej, mieszkalnej, komercyjnej, rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe, tereny zieleni, ogrody działkowe itp.)

 

a] stanowiącej 1 działkę ewidencyjną

 52

 

 

b] od 2 do 4 działek przyległych z wyszczególnieniem ich wartości

 11

 

 

c] od 5 do 10 działek przyległych z wyszczególnieniem ich wartości

 1

 

 

d] powyżej 10 działek przyległych z wyszczególnieniem ich wartości

 0

 

 

9

Wycena nieruchomości budynkowej z wyodrębnieniem wartości wszystkich występujących w jej granicach składników majątkowych tj. wartości gruntów i innych części składowych nieruchomości, obejmującej :

 

a] obiekt mieszkalny lub mieszkalno - gospodarczy

0

 

 

b] obiekt gospod.-inwentarski (stodoła,magazyn,obora,chlewnia itp.)

0

 

 

c] mały obiekt gospod.- użytkowy (garaż, komórka, wiata itp.)

0

 

 

d] budowlę lub urzadzenie (droga,ogrodzenie,osadnik, trafostacja itp)

0

 

 

10

Wycena nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny lub użytkowy z określeniem wartości jej części składowych tj. wartości gruntów i wartości lokalu obejmującej :
a] lokal mieszkalny lub użytkowy posiadający zaświadczenie o samodzielności

11b] lokal mieszkalny lub użytkowy wraz z uzyskaniem zaświadczenie o samodzielności

3
Razem cena brutto*

 

*) - cena oferty brutto służąca do porównania ofert


dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2

^ Przetarg nieograniczony

Umowy ramowe na usługi wyceny nieruchomości WR.SOP.0160.20 .2012


Wykaz nieruchomości wraz z ilością i oferowanymi cenami jednostkowymi

Oferujemy wykonanie zamówienia za wartości podane w tabeli poniżej:

Lp.

^ Jednostkowy zakres usług

Przedmiot II – powiat wrocławski ziemski i grodzki, średzki, strzeliński

Ilość

Cena za jednostkę brutto(zł)

Wartość brutto(zł)

1

2

3

1

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej

(obejmującej wyłącznie grunty rolne bez części składowych)

 

o powierzchni ogólnej do 50 ha

85

 

 

2

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej, z częściowym zadrzewieniem sklasyfikowanym jako Ls lub Lz (obejmującej grunty rolne łącznie z użytkami leśnymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi, występującymi w granicach nieruchomości)

 

a] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz do 9,9999 ha

22

 

 

b] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz od 10 ha do 24,9999 ha

10

 

 

c] o powierzchni ogólnej Ls lub/i Lz od 25 do 50 ha

5

 

 

3

Wycena nieruchomości rolnej niezabudowanej z częściowym zadrzewieniem nie sklasyfikowanym lub nasadzeniami sadowniczymi i ogrodniczymi (obejmującej grunty rolne oraz występujące w ich granicach pojedyncze zadrzewienia nie sklasyfikowane, nasadzenia sadownicze i ozdobne oraz kultury wieloletnie)

 

a] o powierzchni ogólnej do 4,9999 ha

13

 

 

b] o powierzchni ogólnej od 5 ha do 9,9999 ha

10

 

 

c] o powierzchni ogólnej od 10 ha do 24,9999 ha

2

 

 

d] o powierzchni ogólnej od 25 ha do 50 ha

2

 

 

4

Wycena nieruchomości rolnej nie zabudowanej z dopuszczeniem możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych

 

o powierzchni ogólnej do 50 ha

2

 

 

5

Wycena nieruchomości rolnej nie zabudowanej o częściowym zróżnicowanym przeznaczeniu (obejmującej grunty o różnych funkcjach w ramach tej samej nieruchomości np. funkcji rolnej i nie rolnej w tym przeznaczonych częściowo na poszerzenie i budowę dróg)

 

a] o powierzchni ogólnej do 0,9999 ha

50

 

 

b] o powierzchni ogólnej od 1 ha do 4,9999 ha

15

 

 

c] o powierzchni ogólnej od 5 ha do 10 ha

8

 

 

d] o powierzchni ogólnej powyżej 10 ha

3

 

 

Ciąg dalszy na następnej stronie


dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony iconZałącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nr sprawy: ZP/58/2011 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony iconFORMULARZ OFERTOWY – po modyfikacji

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony iconPrezydent Miasta Legnicy ogłasza drugi przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż drewna

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony iconZałącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji FORMULARZ OFERTA

FORMULARZ OFERTOWY po modyfikacji przetarg nieograniczony iconZałącznik nr 5 do SIWZ Formularz cenowy po modyfikacji z dnia 19. 06. 2012 r

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja