Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) icon

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy)
Pobierz 253,9 Kb.
NazwaBadania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy)
strona1/5
Data konwersji29.07.2013
Rozmiar253,9 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5

Temat:

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy)


Cele główne:

 1. Przedstawienie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w zakresie oceny higieniczno- sanitarnej środowiska pracy.

 2. Wprowadzenie pojęć z zakresu higieny pracy.

 3. Kształtowanie wiedzy o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy.

 4. Uzmysłowienie celowości prowadzenia badań środowiskowych na stanowiskach pracy.

 5. Umiejętność interpretacji przeprowadzanych pomiarów czynników szkodliwych.

 6. Zapoznanie ze skutkami zdrowotnymi na przykładzie wybranych czynników chemicznych i fizycznych.

 7. Umiejętność rozpoznawania objawów zatruć chemicznych, mogących wystąpić podczas pracy.

 8. Kształtowanie wiedzy o chorobach zawodowych.

Cele szczegółowe: Słuchacz potrafi:

 1. Ma ogólne pojęcie o zadaniach wykonywanych przez Inspekcję Sanitarną.

 2. Zrozumieć celowość przeprowadzanych badań środowiskowych.

 3. Interpretować wyniki badań środowiskowych.

 4. Rozpoznawać objawy zatruć wybranych czynników.

 5. Postępować zgodnie z nakreśloną procedurą w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej.

Formy pracy:

 1. Z całą grupą.

 2. Zespołowa.

 3. Indywidualna.

Metody pracy:

 1. Pogadanka, wykład.

 2. Praca z tekstem.

 3. Pokaz folii. (rejestr pomiarów czynników szkodliwych, karta charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego, wykaz chorób zawodowych, wykaz czynników rakotwórczych)

Pomoce dydaktyczne:

 1. Rzutnik.

 2. Laptop.
^

Przebieg

Powitanie


 1. Zapoznanie z działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 2. Wprowadzenie pojęć z zakresu higieny pracy.

 3. Omówienie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy:

 1. podział czynników szkodliwych,

 2. hałas,

 3. wibracja,

 4. promieniowanie,

 5. pyły,

 6. czynniki uciążliwe,

 7. obciążenia psychiczne (stres)

 1. Wyjaśnienie celowości wykonywania badań w środowisku pracy.

 2. Interpretacja wyników pomiarów czynników chemicznych i fizycznych.

 3. Omówienie objawów zdrowotnych będących skutkiem działania czynników fizycznych i chemicznych:

 1. mikroklimat zimny,

 2. mikroklimat gorący,

 3. substancje chemiczne:

– działanie narkotyczne,

– działanie duszące,

– działanie żrące.

 1. charakterystyka wybranych substancji chemicznych:

  • tlenek węgla,

  • ditlenek siarki,

  • benzo/a/piren

  • ołów

  • ozon

  • benzyna ekstrakcyjna,

  • nafta.

 1. Choroby zawodowe. Tok postępowania w przypadku podejrzenia powstania choroby zawodowej.

 2. Uregulowania prawne.2. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA w zakresie oceny

higieniczno- sanitarnej środowiska pracy.

Inspekcja Sanitarna jest powołana do nadzoru nad warunkami m.in.:

1) higieny środowiska,

2) higieny pracy i służby,

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie:

 • opiniowania projektów wytycznych w sprawach techniczno-budowlanych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, oraz inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

 • utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic.

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,3. Podstawowe pojęcia z zakresu higieny pracy:

Higiena pracy

 • dział higieny ogólnej, który zajmuje się badaniem wpływu czynników środowiska pracy na stan zdrowia człowieka. Podstawowym jej celem jest określenie zakresu norm oraz sposobów i metod ochrony przed wspomnianymi czynnikami szkodliwymi. Wszystko to ma skutecznie chronić zdrowie zarówno pracownika, jak i przyszłych pokoleń. Można zatem stwier­dzić, że higiena pracy ukierunkowuje swoją działalność głównie na profilak­tykę i promocję zdrowia.
^

Czynnik szkodliwy w procesie pracy


 • to jest taki czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia.

Czynnik uciążliwy


 • nie ma normatywów higienicznych, lecz praca w warunkach jego działania nie stanowi bezpośredniego zagrożenia powstania choroby zawodowej, ale może powodować pewne utrudnienia w wykonywaniu pracy i wywoływać dyskomfort.
^

Czynnik niebezpieczny


 • czynnik, którego wpływ na osobę pracującą jest, lub może być, przyczyną urazu, zatrucia lub choroby.
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) icon„wykonanie badania pt.: Ocena szacunkowa projektu

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconWykonanie badania pod tytułem „Ocena wpływu programów operacyjnych

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconWykonanie badania nt.: „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw”

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconBadania i ocena jakości polsko-niemieckich wód granicznych w 2000 roku

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconPrzeprowadzenie badania „Ocena szacunkowa (ewaluacja ex-ante) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconOświadczam, że była(y)/ nie była(y)* sporządzana(e) ocena(y) dotycząca mojej pracy na stanowisku asystenta sędziego/ referendarza sądowego/ prokuratora/ asesora

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconWykonanie badania pod tytułem „Ocena zbieżności rozwoju społeczno – gospodarczego Polski z Unią Europejską”

Badania środowiskowe (ocena higieniczno-sanitarna środowiska pracy, ocena narażenia zawodowego w środowisku pracy) iconWykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce”

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja