Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk icon

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk
Pobierz 12,12 Kb.
NazwaMinisterstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk
Data konwersji29.01.2013
Rozmiar12,12 Kb.
TypDokumentacja

Ministerstwo Środowiska


Dyrektor Generalny

Bernard Błaszczyk

Warszawa, dnia 24 stycznia 2008r.


BKiAWkr-0941-23/07/ 117 /08


Pani

Grażyna Hadjiraftis

Dyrektor

Departamentu

Instrumentów Finansowych


Działając na podstawie upoważnienia Dyrektora Generalnego nr 23/2007 z dnia
3 października 2007r. zespół pracowników Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził w okresie 5.11-21.12.2007r. w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Środowiska kontrolę problemową w zakresie realizacji zamówień publicznych
i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz.U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Badaniami kontrolnymi objęto zamówienia udzielone w okresie od 1.01. do 31.10.2007r., których wartość szacunkowa przekraczała równowartość 6.000/14.000 €. Zbadano też realizację zadań zwolnionych ze stosowania procedur na podstawie art. 4 p.z.p.

Wyniki dokonanych ustaleń opisano w protokole kontroli. Tekst protokołu – po jego uprzednim podpisaniu w części odnoszącej się do Departamentu Instrumentów Finansowych – został Pani Dyrektor przekazany.

W trakcie czynności wstępnych stwierdzono, iż Departament nie posiadał wewnętrznego regulaminu organizacyjnego. Wg udzielonych wyjaśnień – projekt regulaminu był na etapie sprawdzania zgodności przez Departament Prawny.

W okresie objętym kontrolą DIF udzielił dwóch zleceń nie będących zamówieniami publicznymi w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p. Zlecenia te zostały dokonane jeszcze przez DFE. Zadania sfinansowano z budżetu MŚ, a ich łączna wartość wynosiła 144.075 zł.

Ponadto udzielił zamówienia publ. zwolnionego ze stosowania przepisów p.z.p. na podstawie art.4 pkt.8 tej ustawy, o wartości 20.000 zł. Źródłem finansowania tego zamówienia był V Program Indykatywny EFP PHARE.

W każdym z trzech badanych zadań stwierdzono nieprawidłowości. Najwięcej uwag wniesiono do zadania polegającego na obsłudze uczestników seminarium poświęconego realizacji zadań ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, gdzie stwierdzono:

1. Brak spójności zapisów w poszczególnych punktach zlecenia dla wykonawcy (ośrodek resortowy w Dębem), co uniemożliwiało zwłaszcza precyzyjne odczytanie zakresu rzeczowego i ilościowego zamawianych usług.

2. Przy zleceniu brak dokumentacji dotyczącej wstępnej kalkulacji ceny usługi,
a zatem brak też podstawy do obliczenia należnej kwoty wynagrodzenia za wykonanie zadania.


3. W przedstawionej do kontroli fakturze nie wyspecyfikowano ilości osób, których dotyczyły poszczególne usługi wymienione w zleceniu (wymieniono tylko kwoty ogólne). Brak listy rzeczywistych uczestników szkoleń.

W pozostałych dwóch zadaniach brak dokumentu zawierającego wycenę szacunkową przedmiotu zamówienia bądź wstępną kalkulację ceny zamawianej usługi
i innych danych, które mogłyby stanowić podstawę do obliczenia kwoty należnej wykonawcy.* * *

Mając na uwadze konieczność wyeliminowania tych nieprawidłowości i uchybień zalecam Pani Dyrektor:

  1. Spowodowanie w ramach nadzoru nad podległą komórką prawidłowego
    i precyzyjnego formułowania treści zleceń usług szkoleniowych udzielanych wykonawcy − także wtedy, gdy tym wykonawcą jest CODKOŚiGW w Dębem.


  2. Zapewnienie dokumentowania postępowań w sposób wyczerpujący wymogi obowiązujących aktów prawnych oraz uregulowań wewnętrznych; w tym zwłaszcza wynikających z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w myśl którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
    z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Oznacza to m.in., że wydatki winny być poprzedzone wstępną kalkulacją ceny i precyzyjnym uzgodnieniem warunków z podmiotem realizującym zlecane zadanie, co stanowi następnie podstawę do określenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Przekazując powyższe wystąpienie proszę Panią Dyrektor o przekazanie pisemnej informacji o sposobie realizacji wydanego zalecenia pokontrolnego oraz wykorzystania ustaleń zawartych w protokole kontroli – w terminie 1 miesiąca od otrzymania niniejszego wystąpienia.


Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk iconDyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk iconGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk iconGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk iconGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Dyrektor Generalny Bernard Błaszczyk iconZatwierdzam Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja