ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI icon

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Pobierz 37,54 Kb.
NazwaROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Data konwersji18.07.2013
Rozmiar37,54 Kb.
TypRozporządzenie

Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia …………………. 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013


Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634 i Nr 237, poz. 1655) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osobą fizyczną, która:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  2. jest pełnoletnia,

  3. zamieszkuje na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo”;

 1. w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;”;

 1. § 9 i 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. LGD dokonuje wyboru małych projektów zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005:

 1. spośród małych projektów, które są zgodne z LSR;

 2. na podstawie kryteriów wyboru małych projektów;

 3. do wysokości 120 % limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6,

§ 10. 1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny małych projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru małych projektów, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD sporządza listę ocenionych małych projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom informując ich na piśmie o:

 1. zgodności małego projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR – wskazując przyczyny niezgodności;

 2. liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście operacji podlegających ocenie;

 3. możliwości odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.

2. Lista ocenionych małych projektów zawiera dane umożliwiające identyfikację małego projektu oraz wskazanie, które z małych projektów mieszczą się w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.

3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lecz nie później niż w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD sporządza listy:

 1. wybranych małych projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru małych projektów,

 2. niewybranych małych projektów

- zawierające dane umożliwiające identyfikację małego projektu.

4. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w ust. 3, oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru małych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na małe projekty, w terminie określonym w ust. 3.

5. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o:

 1. o wybraniu małego projektu, wskazując czy mieści się w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6, albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

 2. liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny małych projektów pod względem spełniania kryteriów wyboru małych projektów lub miejscu na liście wybranych małych projektów

- w terminie określonym w ust. 3.”;


 1. w § 34 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) LGD:

  1. dokonuje wyboru operacji w trybie określonym w § 9 i § 10,

  2. przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy wybranych i niewybranych operacji oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy, w terminie określonym w § 10 ust. 3,

  3. przekazuje wnioskodawcom informacje określone w § 10 ust. 5, a wnioskodawcom, których operacje nie zostały wybrane – również informację o możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego;”;

 1. w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.”.


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2009 r.


^ MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSIUZASADNIENIE

Pierwszą z zasadniczych zmian zaproponowanych w projektowanym rozporządzeniu jest propozycja rezygnacji z warunku zameldowania na pobyt stały na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju osoby fizycznej ubiegającej się o przyznanie pomocy na małe projekty. Związane jest to z zakładanymi zmianami w odniesieniu do obowiązku meldunkowego dotychczas uregulowanego w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.). Projekt ustawy o ewidencji ludności znoszącej obowiązek meldunkowy jest przedmiotem prac w Sejmie (po I czytaniu), natomiast przepisy znoszące obowiązek meldunkowy mają obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. W związku z tym w przedmiotowym projekcie rozporządzenia proponuje się wprowadzić w miejsce warunku zameldowania warunek zamieszkiwania przez osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie pomocy na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju.

Kolejna z proponowanych zmian obowiązującego rozporządzenia dotyczy trybu wyboru małych projektów przez lokalną grupę działania (LGD). Obowiązujące regulacje określają, że wybór małych projektów przez LGD trwa nie dłużej niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty. Przepisy te nie regulują tzw. procedury odwołania od rozstrzygnięć w sprawie wyboru małego projektu przez LGD, ponieważ zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659) taka procedura odwoławcza powinna być określona w lokalnej strategii rozwoju (LSR), a więc powinna być przedmiotem regulacji wewnętrznych LGD. Jednakże obowiązujące przepisy nie zapewniają wnioskodawcom możliwości skorzystania z procedury odwołania od rozstrzygnięć LGD w sprawie wyboru małego projektu. Przepisy te przewidują bowiem, że w terminie 14 dni od dnia wyboru małych projektów LGD jest obowiązana przekazać listy wybranych i niewybranych małych projektów samorządowi województwa, który jest właściwy do przyznania pomocy na małe projekty. W tym samym terminie LGD informuje wnioskodawców o tym czy ich małe projekty zostały wybrane, a każdemu z wnioskodawców przysługuje prawo odwołania od rozstrzygnięcia LGD w trybie przewidzianym w LSR. Aby samorząd województwa mógł rozpocząć proces przyznawania pomocy na wybrane małe projekty powinna do niego trafić ostateczna lista tych projektów, a więc lista, która nie będzie podlegała żadnym zmianom, również na skutek ewentualnych odwołań wnioskodawców do LGD. Zakładając zatem, że LGD przekazuje samorządowi województwa ostateczną listę wybranych małych projektów wydaje się niemożliwym, aby lista ta uwzględniła wyniki odwołań od rozstrzygnięć LGD w sprawie wyboru małych projektów.

Mając powyższe na względzie proponuje się dokonanie takich zmian w obowiązującym rozporządzeniu, które umożliwią przekazywanie przez LGD samorządowi województwa ostatecznej listy wybranych małych projektów, uwzględniającej wyniki procedury odwoławczej od rozstrzygnięć LGD w sprawie wyboru małych projektów. Propozycje takich rozwiązań zostały zawarte w zmienianym § 9 i § 10 obowiązującego rozporządzenia.

Kolejna zmiana dotyczy regulacji zgodnie, z którą LGD wybiera małe projekty do wysokości 120% limitu dostępnych środków. Przyjęcie takiego rozwiązania wymaga jednak wprowadzenia w § 12 dodatkowego przepisu mówiącego, iż pomoc przyznaje się jedynie do wysokości 100% limitu dostępnych środków. Rozwiązanie to będzie mieć bardzo korzystne i wymierne skutki dla zwiększenia efektywności wdrażania działania oraz wydatkowania środków, ponieważ w przypadku gdy operacja wybrana przez LGD nie będzie pozytywnie zweryfikowana przez samorząd województwa to środki zwolnione przez tę operację będą mogły być wydatkowane na sfinansowanie kolejnej operacji z listy operacji wybranych do realizacji przez LGD. Jednocześnie nie rodzi to niebezpieczeństwa braku środków, ponieważ tylko przyznanie pomocy na małe projekty mieszczące się w limicie dostępnych środków jest gwarantowane, co wynika z treści obowiązującego § 3 ust. 2 pkt 3.

Ostatnia z proponowanych zmian w obowiązującym rozporządzeniu polega na wykluczeniu możliwości uzyskania pomocy na małe projekty w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności rolniczej. Zgodnie z PROW 2007 – 2013 w ramach osi 4 tego programu , w ramach której jest przyznawana pomoc na małe projekty, pomoc może być przyznana wyłącznie na operacje, które realizują cele osi 3. Wobec tego, że wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności rolniczej mieści się w ramach celów osi 1, wykluczona jest możliwość przyznawania pomocy w takim samym zakresie w ramach osi 4. Zatem pomoc na małe projekty nie może być przyznana, jeżeli mały projekt będzie dotyczył wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności rolniczej. Omawiana sytuacja była przedmiotem uwag przedstawicieli Komisji Europejskiej na spotkaniu dotyczącym wprowadzenia proponowanych zmian do PROW 2007-2013.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projektowane rozporządzenie znajduje się w Programie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na okres styczeń-czerwiec 2009 r.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Proponuje się, aby w zakresie zmian dotyczących wyboru operacji przez LGD, projektowane rozporządzenie weszło wżycie po dokonaniu przez samorząd województwa wyboru LGD do realizacji LSR zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659). Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu zmiany rzutują bowiem na treść LSR, które zostały przygotowane przez LGD ubiegające się o wybór do ich realizacji. Aby zatem nie powodować konieczności dokonywania zmian LSR w okresie, kiedy będą one przedmiotem oceny w ramach postępowania konkursowego określonego w powyższym rozporządzeniu niezbędnym jest wprowadzenie proponowanych rozwiązań dopiero po zakończeniu tego procesu. Takiego podejścia wymaga zasada pewności stanowionego prawa i nie zaskakiwania obywateli nagłymi jego zmianami. Ponadto wejście w życie projektowanego rozporządzenia przed zakończeniem tego procesu zmusiłoby lokalne grupy działania do pośpiesznego aktualizowania lokalnych strategii rozwoju co mogłoby wywrzeć niekorzystne skutki na jakość tych strategii. Szacuje się, że wnioski o wybór LGD do realizacji LSR będą składane najpóźniej do dnia 31 stycznia 2009 r. Natomiast zgodnie z przepisami przywołanego wyżej rozporządzenia samorząd województwa wybiera LGD do realizacji LSR w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków W związku z tym przypuszcza się, że proces wyboru LGD do realizacji LSR zakończy się z końcem kwietnia 2009 r.

Jednocześnie projektowane rozporządzenie w tym zakresie powinno wejść w życie przed terminem planowanego naboru wniosków na operacje z zakresu działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, aby proces oceny tych operacji był zgodny z projektowanym rozporządzeniem. Z uwagi na to, że termin tego naboru leży w gestii lokalnych grup działania można domniemywać, że zostanie on ogłoszony niezwłocznie po podpisaniu umów o warunkach i sposobie realizacji LSR zawartych między LGD a właściwymi samorządami województw, co powinno nastąpić do końca maja 2009 r.


^ OCENA SKUTKÓW REGULACJI


1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na podmioty, którym może być przyznana pomoc w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

^ 2. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sektor finansów publicznych.

3. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy.

4. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

^ 5. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny.

6. Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia został przesłany do zaopiniowania do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt rozporządzenia został również wysłany do:

 1. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

 2. Sekretariatu Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;

 3. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”;

 4. Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”;

 5. Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;

 6. Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;

 7. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników;

 8. Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych;

 9. Krajowej Rady Izb Rolniczych;

 10. Krajowej Izby Gospodarczej, Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego;

 11. Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”;

 12. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

 13. Krajowej Rady Spółdzielczej;

 14. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników
  i Organizacji Rolniczych;

 15. Związku Zawodowego Rolników Rzeczypospolitej „Solidarni”;

 16. Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa RP;

 17. Forum Związków Zawodowych;

 18. Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;

 19. Konfederacji Pracodawców Polskich;

 20. Związku Rzemiosła Polskiego;

 21. Business Centre Club.

W ramach konsultacji społecznych uwagi zgłosiły:

 1. Krajowa Rada Izb Rolniczych – uwaga dotycząca zmiany „i” na „lub” w § 10 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 2 nie została uwzględniona, gdyż obecne brzmienie tych punktów zapewnia pełną informację dla potencjalnych beneficjentów;

 2. Krajowa Izba Gospodarcza – uwaga porządkowa nie została uwzględniona;

 3. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich – nie uwzględniono uwagi dotyczącej usunięcia terminu 21 dni określającego do kiedy LGD powinna ocenić wnioski dotyczące małych projektów.

Pozostałe uwagi zostały uwzględnione.

Opracowano w Departamencie:

Rozwoju Obszarów Wiejskich


Akceptował:


Za zgodność pod względem

prawnym i redakcyjnym:


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI iconZałącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja