Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP icon

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP
Pobierz 123,55 Kb.
NazwaUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP
Data konwersji23.06.2013
Rozmiar123,55 Kb.
TypUstawa

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, ul. Francuska 38 Nr sprawy OG 23-231-8/12
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


W SIWZ Zamawiający powołuje się na następujące ustawy:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP,

 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwany dalej KC,

 3. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o z.n.k.,

 4. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817) zwane dalej Rozporządzeniem.
   1. Zamawiający

^ SĄD OKRĘGOWY W KATOWICACH

40-028 Katowice

ul. Francuska 38


Telefon: (32) 60 70 111 Strona internetowa: www.katowice.so.gov.pl NIP: 634-19-96-676

Fax: (32) 60 70 109 Regon: 000321997

Konto bankowe: NBP Oddział Okręgowy Katowice Nr: 02 1010 1212 0012 7013 9120 0000

Prowadzący sprawę: Oddział Gospodarczy


Uwaga: Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zawiadomień i wniosków drogą faksową może odbywać się tylko w dniach i godzinach urzędowania Sądu Okręgowego, tj.: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30 na numer podany powyżej. Osobiste składanie wszelkich informacji, oświadczeń, zawiadomień i wniosków przez Strony może odbywać się w godzinach 8.00-15.00 w dniach urzędowania Sądu Okręgowego.


   1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.


   1. Opis przedmiotu zamówienia

    1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe utrzymanie w czystości budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38”.

    2. CPV:

     1. 90.91.12.00-8 – usługa sprzątania budynków,

     2. 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania,

     3. ^ 90.91.91.00-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych,

     4. 90.91.92.00-4 – usługi sprzątania biur.

    3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.  Informację na temat szczegółowych warunków wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a do SIWZ „Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.” Załącznik nr 3 oraz załącznik nr 3a stanowi integralną część SIWZ.

    4. Miejsce usługi: Sąd Okręgowy w Katowicach ul. Francuska 38, 40-028 Katowice.

    5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

    6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego.
   1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

   1. Termin wykonania zamówienia.

 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 04.05.2012r.

 2. Przewidywany okres faktycznej realizacji przedmiotu umowy to 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji.

 3. Rozpoczęcie świadczenia usługi zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem potwierdzającym rozpoczęcie świadczenia usługi sprzątania i przejęcie obiektu do realizacji usługi.
   1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. ^ Wiedza i doświadczenie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Przez zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi sprzątania, trwającej minimum kolejnych 6 miesięcy, o wartości co najmniej 150 000,00 złotych brutto każda.

Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

 1. ^ Potencjał techniczny.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 1. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (w zakresie warunków wymienionych w pkt 2-5) niezależnie od charakteru prawnego, łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, przez dostarczenie oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt VII A oraz VII B ppkt 1-2 SIWZ.

 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wg kryterium: spełnia/ nie spełnia.

 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu wymienione w pkt VI ppkt 1-5 mogą być spełnione łącznie.

 5. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 6. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ustawy PZP wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
   1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie Wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-

4 ustawy PZP - wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w treści i zakresie jak w warunku wyrażonym w SIWZ pkt VI ppkt 2 (załącznik nr 5 do SIWZ), wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie usługi.

 1. W zakresie potwierdzenia niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, należy przedłożyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt VII B pkt 1-2 SIWZ.

 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt VII B pkt 1-2 muszą być złożone przez każdego uczestnika konsorcjum oddzielnie. Konsorcjum musi ustanowić pełnomocnika do kontaktów z Zamawiającym. Stosowne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 1. ^ Dokumenty podmiotów zagranicznych.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII B pkt 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 2. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

   1. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


   1. Inne dokumenty

 1. Wykaz wskazanych części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do realizacji Podwykonawcom (załącznik nr 9 do SIWZ).

 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, o którym mowa w pkt VI ppkt 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.

 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

 5. W przypadku składania oferty przez kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w pkt IX ppkt od 3 do 4 muszą być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum.
   1. Forma potwierdzeń.

 1. Dokumenty wymienione w pkt VII A ppkt 2, VII B SIWZ winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty wymienione w pkt VII A pkt 1 oraz IX SIWZ muszą być złożone w oryginale.

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku Wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, kopie dokumentów, dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
   1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem: OG 23-231-8/12. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (z zastrzeżeniem, że forma pisemna jest zawsze dopuszczalna) w dniach urzędowania Sądu Okręgowego w godzinach 7.30-15.30 na numer (32) 60 70 109.

 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy potwierdzali każdorazowo fakt otrzymania informacji, przesyłanych faksem – bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Maciej Mostowik tel.: (32) 60 70 113, fax: (32) 60 70 109.

 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ.

 7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania, oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

 10. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy PZP).

 11. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień, dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów oraz ofert (zgodnie z art. 26 ust. 4 i art. 87 ust. 1 ustawy PZP).

 12. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faksem i pocztą niezwłocznie wszystkim Wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona również na stronie internetowej www.katowice.so.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ustawy PZP.

 13. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający informuje Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.
   1. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


   1. Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
   1. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Postanowienia ogólne.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej zapewniającej pełną czytelność.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy PZP.

 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 5. Oferta oraz złożone do niej załączniki mają być podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (uczestników konsorcjum) wraz z pieczątką imienną (w zastępstwie pieczątki imiennej wymagany czytelny podpis). W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

 6. Wszelkie poprawki winny być dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 7. Wszelkie dokumenty złożone na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

 8. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.

 9. Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy o z.n.k.: Wykonawca, powinien zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane w myśl zasady jawności protokołu wraz z załącznikami w trybie art. 96 ust. 3 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (w sposób trwały) w zbiorze dokumentów oznaczonych podobnym opisem. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
 1. Ofertę stanowią.

 1. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ "FORMULARZ OFERTOWY" .

Formularz ofertowy zawiera m.in. oświadczenie o zapoznaniu się ze wzorem umowy oraz pełnej akceptacji postanowień w nim zawartych.

 1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt VII-IX SIWZ.
 1. Zmiana lub wycofanie oferty.

 1. Wykonawca może dokonać zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

 2. Zmiany oferty (lub powiadomienie o wycofaniu oferty) winny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta (lub powiadomienie o wycofaniu), należy odpowiednio opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY (lub WYCOFANIE OFERTY).
   1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38, pokój nr P.009, w Sekcji ds. Zamówień Publicznych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2012r. do godziny 14:00.

 2. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach: Wewnętrznej, zawierającej informacje o firmie/nazwie lub imieniu i nazwisku Wykonawcy, jego adresie oraz Zewnętrznej, zaadresowanej jak poniżej w ppkt 3), uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Za sposób zabezpieczenia kopert/y odpowiada Wykonawca. Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu otwarcia ofert, co 

spowoduje, że oferta taka nie będzie traktowana jako złożona w ramach niniejszego postępowania.

 1. Koperta ma być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:^ Sąd Okręgowy w Katowicach,

ul. Francuska 38,

40-028 Katowice

pokój nr P.009

Sekcja ds. Zamówień Publicznych


OFERTA


Nr sprawy: OG 23-231-8/12

Kompleksowe utrzymanie w czystości budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38”.


^ NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT

 1. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.03.2012r., o godzinie 14:30 w siedzibie Zamawiającego, adres jak w pkt I SIWZ w pokoju nr P.009.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firmy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

 5. Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP, niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.
   1. Opis sposobu obliczenia ceny.

 1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez podanie ceny, zgodnie z ustawą z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.) w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza.

 2. Cenę ofertową brutto, należy wyliczyć w formularzu ofertowym w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ wg wzoru: iloczyn kol. 2 x kol. 3 x kol. 4 (cena ryczałtowa obejmuje zakres usług zgodny z załącznikiem nr 3 oraz 3a do SIWZ.

Wszystkie pozycje w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) muszą być wypełnione.

 1. Oferta zawierająca omyłki inne niż te, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ustawy PZP.

 2. Cena ofertowa winna uwzględnić wszystkie koszty, narzuty i upusty związane z realizacją zamówienia, w szczególności związane z przygotowaniem i świadczeniem usług.
   1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ofertowa brutto – waga kryterium: 100 %

 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – oferta ta uzyska 100 pkt.

 3. Do obliczenia punktów pozostałych, ważnych, ofert Zamawiający zastosuje następujący wzór:

najniższa cena oferowana

Ilość pkt = cena danej oferty x 100 pkt

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

 2. W przypadku wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający skorzysta z możliwości

jej sprawdzenia zgodnie z art. 90 ustawy PZP.


   1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w formie pisemnej - zgodnie ze wzorem umowy - w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób, zgodnie z zapisami art. 94 ustawy PZP, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

 2. Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych brutto przez cały okres obowiązywania umowy. Aktualną polisę ubezpieczeniową Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć przed podpisaniem umowy.

 3. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

 4. W przypadku, jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

 5. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy PZP Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane w art. 366 §1 i nast. KC.
   1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % przedstawionej ceny ofertowej.

 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Dowód wpłaty powinien zawierać informację o proponowanej treści: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr sprawy OG-23-231-8/12”.

 2. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub(i) gwarancji, należy złożyć w formie oryginału w Sądzie Okręgowym w KASIE, ul. Francuska 38, 40-028 Katowice, parter - hall.

 3. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. Zamawiający ma prawo żądania kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.

 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym w art. 148 ust 5, art. 151 ustawy PZP.
   1. Wzór umowy.

 1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ – „wzór umowy”. Treść „wzór umowy” zawiera istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy warunki realizacji zamówienia.

 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są związane z przyczynami organizacyjnymi oraz administracyjnymi, leżącymi po stronie Zamawiającego m.in. remont, zmiana przeznaczenia pomieszczenia, warunki atmosferyczne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy oraz zmiana lokalizacji.
   1. ^ Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy PZP, przysługuje również Zamawiającemu.

A.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

^ B. Odwołanie.

 1. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

 2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 4. odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.

 4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

 6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 i 6, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

 8. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania , wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

 9. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

 10. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

 11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 powyżej, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

 12. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden Wykonawca lub Wykonawcy, którzy przystąpili po stronie Zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego.

 13. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 powyżej, Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

 14. Wykonawcy przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W przypadku jego wniesienia Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

C. Skarga do sądu.

 1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji.

 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
   1. ^ Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej – złotych polskich.


   1. Wykaz załączników.
Nr 1

Formularz ofertowy.

Nr 2

Wzór umowy.

Nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Nr 3a

Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

Nr 4

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP.

Nr 5

Wykaz usług

Nr 6

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Nr 7

Oświadczenie osoby fizycznej.

Nr 8

Instrukcja pielęgnacji i czyszczenia powierzchni ARDEX, Parkietów, GUSTAFS, stolarki okiennej.

Nr 9

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom.

Katowice, dn. …………………..


…………………………………………..

Przewodniczący Komisji Przetargowej

…………………………………………..….

Podpis Kierownika Zamawiającego


strona z

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.), zwana dalej ustawą PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.), zwana dalej ustawą PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn zm.) zwana dalej ustawą PZP

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja